Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DECEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 210 van mevrouw de Bethune d.d. 6 oktober 1996 (N.) :
Kabinet. ­ Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

Bij analyse van de antwoorden van de leden van de federale regering op mijn schriftelijke vraag van 30 oktober 1995 met betrekking tot de indeling van hun kabinetsmedewerkers naar geslacht, is het opmerkelijk dat, waar vrouwen gemiddeld bijna de helft vertegenwoordigen van de totale groep kabinetsmedewerkers, hun aanwezigheid op niveau 1 gemiddeld slechts 24 pct. bedraagt.

De cijfergegevens tonen aan dat vrouwen op kabinetten vooral terug te vinden zijn in uitvoerende functies en bij het hulppersoneel. Stroomopwaarts ­ dat is waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht en waar derhalve wordt gestuurd aan het beleid ­ zijn de vrouwen doorgaans in veel mindere mate aanwezig.

Gevraagd naar hun beleidsvisie gaven de meeste regeringsleden nochtans te kennen het streven naar een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in ministeriële kabinetten volledig te ondersteunen.

Vermits het streven naar een paritaire democratie een blijvende opdracht is voor elk lid van de regering, achtte ik de tijd rijp ­ één jaar verder ­ voor het opmaken van een nieuwe balans.

Graag had ik dan ook van u vernomen :

­ Waren er tijdens het voorbije jaar vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw kabinet ? Zo ja, werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven of gecontracteerd ?

­ Wat is de huidige verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, in globo en per niveau, binnen uw kabinet ?


Antwoord : 1. Het voorbije jaar waren er vacatures en werden er zowel vrouwen als mannen aangeworven op mijn kabinet.

2. De hiernavolgende cijfers worden gegeven op basis van voltijdse equivalenten :

­ Stafmedewerkers : 4 vrouwen, 9 mannen;

­ Uitvoerende medewerkers : 15 vrouwen, 16 mannen;

­ Meesters, vak- en dienstpersoneel : 4 vrouwen, 4 mannen.