Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-29

15 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel (FinanciŽn)

Vraag nr. 103 van de heer Caluwť d.d. 15 juli 1996 (N.) :
Nalatenschap. ≠ Tekortschatting. ≠ Openbaarheid van bestuur.

Wanneer de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen in een aangifte van nalatenschap een tekortschatting vaststelt, ontvangen de erfgenamen een aanmaning tot betaling van de bijvoeglijke rechten.

Het formulier dat voor deze aanmaningen gebruikt wordt, maakt geen melding van de wijze waarop de erfgenamen kunnen laten blijken dat zij het niet eens zijn met deze tekortschatting, en al evenmin van de procedure die alsdan moet worden gevolgd.

Is de geachte minister van oordeel dat dit formulier in overeenstemming is met de wet van 11 april 1994, betreffende de openbaarheid van bestuur, meer bepaald artikel 2, 4ļ : ę ... vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen... Ľ ?


Antwoord : Het bericht waarmee de erfgenamen in kennis worden gesteld van een tekortschatting en tevens worden verzocht de uit hoofde ervan verschuldigde bijvoeglijke rechten, boeten en intresten te betalen, staat los van enige formele geschillenprocedure en situeert zich in de fase van de minnelijke afwikkeling van het dossier. Als dusdanig is er dan ook geen specifiek verhaalsrecht waarop de belastingplichtige zich zou kunnen beroepen, voorzien.

Het bericht heeft derhalve essentieel tot doel de belastingplichtige op de hoogte te brengen van de door de ontvanger vooropgezette ongenoegzaamheid die zonder naleving van enige formaliteit door de belastingplichtige ter discussie kan worden gesteld. In voormeld opzicht wordt op het formulier duidelijk vermeld dat de belastingplichtige alle uitleg welke hij nuttig acht, inzonderheid wat betreft de vergelijkingspunten, alsook alle andere elementen waarop de schatting is gesteund, op het kantoor kan verkrijgen.

Op grond van artikel 141 van het Wetboek der successierechten is de minister van FinanciŽn of zijn wettelijk vertegenwoordiger gemachtigd om dadingen aan te gaan met de belastingplichtige voor zover hieruit geen vrijstelling of vermindering van belasting voortspruit. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt om in overleg met de belastingplichtige de waarde van de goederen vast te stellen die voor hun verkoopwaarde moeten worden aangegeven.

Bij stilzitten van de belastingplichtige of bij gebrek aan akkoord over het bedrag van de tekortschatting is het enkel de ontvanger die de procedure van de controleschatting zoals voorzien door de artikelen 111 en volgende van het Wetboek der successierechten kan vorderen teneinde de ontoereikendheid van de aangegeven verkoopwaarde definitief te doen vaststellen.