Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-27

3 SEPTEMBER 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 186 van mevrouw de Bethune d.d. 1 augustus 1996 (N.) :
Gevangenissen. ≠ Televisie. ≠ Bijdrage in de kosten.

Zoals bekend hebben gedetineerden de mogelijkheid om een televisietoestel te huren teneinde in hun cel televisie te kunnen kijken.

Ik vernam dat door gedetineerden van de gevangenis te Ieper 250 frank per week dient te worden betaald voor de huur van een televisietoestel in een cel met vier personen. Gedetineerden in een cel met twee personen dienen per week 400 frank te betalen voor de huur van een televisietoestel.

Bij de aanvang van de huur dient een eenmalige waarborg te worden betaald van 1 000 frank. Gedetineerden die over onvoldoende middelen beschikken, dienen de waarborg van 1 000 frank niet te betalen.

Gedetineerden kunnen bij binnenkomst in de gevangenis te kennen geven geen televisie te willen kijken. Door het plaatsgebrek in de gevangenis komt het echter voor dat aan deze gedetineerden een cel wordt toegewezen waar de celgenoten wťl televisie kijken, waardoor zij derhalve ook moeten bijdragen in de televisiekosten.

De directie van de gevangenis te Ieper bevestigde deze informatie.

De vraag stelt zich of gedetineerden (waarvan velen zich in een precaire financiŽle situatie bevinden) bij machte zijn om maandelijke een bedrag te betalen van 1 083 frank, respectievelijk 1 733 frank, voor het kijken naar televisie en of het verantwoord is dat sommige gedetineerden, die eigenlijk geen televisie wensen te kijken, in zekere zin worden verplicht bij te dragen in de televisiekosten.

Graag had ik dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Wat is de wettelijke of reglementaire basis voor het laten bijdragen van gedetineerden in de huurprijs van een televisie ?

2. Wat is de situatie en de kostprijs van het kijken naar televisie in andere Belgische gevangenissen ?

Hoe worden deze bedragen verantwoord ?

3. Op welke manier wordt ter zake gestreefd naar een goed en gecontroleerd beheer mlet de meest billijke financiŽle gevolgen voor gedetineerden ?

Bestaat ter zake een sociale regel ?

4. Acht de geachte minister het rechtmatig dat gedetineerden verplicht zijn te betalen voor het kijken naar televisie, ook wanneer zij wensen af te zien van dit recht ?