Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-26

13 AUGUSTUS 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 33 van de heer Destexhe d.d. 24 juli 1996 (Fr.) :
Commissie belast met het onderzoek van de eisen van de hoge raad in overleg met de verenigingen.

Op vrijdag 3 mei 1996 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet aangenomen tot oprichting van een centrale commissie belast met het onderzoek van de niet ingewilligde eisen van de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers.

Kunt u mij iets meer informatie verstrekken over dat voorontwerp ?

Hoe ziet de samenstelling van de commissie eruit ?

Hoe zal die werken ?

Welke eisen worden in aanmerking genomen ? Volgens welke criteria ?


Antwoord : Kort na mijn aanstelling als bevoegde minister voor oudstrijders en oorlogsslachtoffers, werd mij opgedragen door de Hoge Raad van oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers een studie te maken over de reŽle mogelijkheden van een nieuw protocolakkoord tussen de regering en de gemeenschap van oudstrijders en oorlogsslachtoffers.

De Hoge Raad is immers het enige wettelijke organisme bevoegd om die gemeenschap te vertegenwoordigen op het hoogste niveau (wet van 8 augustus 1981).

Die studie is tot op heden uitgemond in een voorontwerp van wet dat goedgekeurd werd door de Ministerraad op 3 mei 1996 en handelt over de oprichting van een centrale commissie belast met het onderzoek van de eisen die zullen naar voor geschoven worden door grote representatieve verenigingen van oudstrijders en oorlogsslachtoffers van zodra die opgericht en gevestigd is.

Ik heb dit voorontwerp van wet voorgelegd aan de Raad van State die net advies heeft uitgebracht en ik hoop het eerdaags neer te leggen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De centrale commissie zal samengesteld zijn :

1. Uit 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden aangewezen door de ministers die volksgezondheid, pensioenen, financiŽn, begroting, landsverdediging, verkeerswezen, sociale zaken en oorlogsslachtoffers onder hun bevoegdheid hebben;

2. Uit 5 effectieve leden en 5 plaatsvervangende leden als vertegenwoordigers van de gemeenschap van de oudstrijders en oorlogsslachtoffers, met name : de voorzitter van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers, de voorzitter van de Contactraad van de vaderlandslievende verenigingen als vertegenwoordiger van al zijn verenigingen, de voorzitter van de CoŲrdinatieraad van de verenigingen van weggevoerden, werkweigeraars en burgerlijke slachtoffers van de twee wereldoorlogen, als vertegenwoordiger van alle verenigingen die er deel van uitmaken, de voorzitter van de Belgische strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ en het Britse Gemenebest en de voorzitter van de Actieraad van de weerstand, beide laatsten vertegenwoordigers van de Belgische strijdkrachten die actief hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen.

Ze zal haar administratieve zetel hebben in de lokalen van de Hoge Raad, Koningstraat 139-141 te 1000 Brussel. De voorzitter en de secretaris zullen aangewezen worden door de minister van Ambtenarenzaken. Het secretariaat zal verzekerd worden door de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers.

De effectieve leden van de centrale commissie kunnen, indien ze dat nodig achten, zich laten bijstaan door een of twee experten of technici voor bijzondere materies die tijdens de vergaderingen worden behandeld.

De complete en gedetailleerde werking van de centrale commissie zal het onderwerp zijn van het ministerieel besluit dat zal genomen worden van zodra ze zal opgericht zijn.

Wat betreft de eisen die zullen in overweging worden genomen begrijpt het geachte lid natuurlijk dat het mij onmogelijk is vooruit te lopen op het resultaat van de onderzoeken die de centrale commissie zal verrichten.