Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-14

9 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Economie)

Vraag nr. 41 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 1 maart 1996 (Fr.) :
Hervorming van het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering.

De artikelen 107 en volgende van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen bevatten verschillende maatregelen die ertoe strekken het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de regering te hervormen.

Kan de geachte minister mij, iets meer dan een jaar na de invoering van deze hervorming, inlichten over de stand van zaken, in het bijzonder wat de volgende punten betreft :

1. Oprichting van het oriënteringscomité en van de twee wetenschappelijke comités van het INR;

2. Het NIS :

a) Omvorming van het instituut tot een autonome overheidsdienst;

b) Personeel in dienst in vergelijking met de formatie (aanwervingen en herkwalificering van het personeel);

3. Opstelling van het bestek voor de organisatie en de verdeling van de taken tussen de NBB, het Federaal Planbureau en het NIS ?

Anderzijds, wat zijn de resultaten of verbeteringen die deze hervorming sedert haar inwerkingtreding heeft meegebracht ?