Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-69

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen Pensioenen

Vraag nr. 849 van de heer Destexhe d.d. 10 februari 1998 (Fr.) :
Vereffening van achterstallen verschuldigd aan de langstlevende echtgenoot.

Aanvankelijk wachtte de administratie met de vereffening van de pensioenachterstallen of de achterstallen als gevolg van de perequatie van het pensioen van de overledene aan diens langstlevende echtgenoot tot deze laatste erom vroeg. Vaak was de weduwe van de betrokken ambtenaar er niet van op de hoogte dat zij recht had op een perequatie waartoe reeds was besloten, maar die nog niet vereffend was.

Het College van Federale Ombudsmannen heeft de centrale dienst voor de Vaste Uitgaven (CDVU) hierover ondervraagd. Hierop heeft de CDVU geantwoord dat vanaf 1 oktober 1997 de administratie van de Thesaurie aan de CDVU de gegevens diende te bezorgen van de personeelsleden die gehuwd waren op het ogenblik van hun overlijden. De administratie van Pensioenen onderzoekt de dossiers betreffende de perequaties die niet vereffend waren op het ogenblik van het overlijden en geeft in voorkomend geval opdracht tot betaling aan de administratie van de Thesaurie. De vereffening geschiedt dus ambtshalve, zonder uitdrukkelijke vraag van de langstlevende echtgenoot zoals dat nodig was vr 1 oktober 1997.

Kan de geachte minister mij zeggen of dit systeem werkelijk wordt toegepast sedert 1 oktober 1997 en of het goed werkt ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag van 10 februari 1998, kan ik het geachte lid bevestigen dat de administratie der Pensioenen sinds 1 oktober 1997 daadwerkelijk een procedure heeft opgestart waarbij aan de langstlevende echtgenoot ambtshalve de achterstallen worden vereffend die voortvloeien uit de perequatie van het rustpensioen van zijn overleden echtgenoot of echtgenote.

Sinds voornoemde datum deelt de administratie der Thesaurie maandelijks aan de administratie der Pensioenen de identificatiegegevens mee van de gehuwde titularissen van een rustpensioen waarvan de uitbetaling werd stopgezet ingevolge het overlijden van zijn begunstigde.

Het is op basis van deze gegevens en na raadpleging van verschillende bestanden dat de administratie der Pensioenen de pensioentoestand regulariseert inzake perequatie-achterstallen en dat zij desgevallend onderrichtingen geeft aan de rekenplichtige der liggende gelden om de verschuldigde achterstallen te doen uitbetalen.

Bijgevolg is de langstlevende echtgenoot niet langer meer verplicht om een aanvraag in te dienen tot uitbetaling van de perequatie-achterstallen die nog niet zouden vereffend zijn op het ogenblik van het overlijden van zijn echtgenoot of echtgenote.