Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-57

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel (FinanciŽn)

Vraag nr. 291 van mevrouw Thijs d.d. 1 augustus 1997 (N.) :
Inkomensgetuigschriften-formulier 276 C1. ≠ Codenummer voor PWA-diensten.

De VZW Plaatselijke Werkgelegenheids agentschap van Lanaken opgericht in overeenstemming met het koninklijk besluit van 5 april 1995, 14 september 1994, 25 november 1991, de bestuurswet van 28 december 1994, 30 maart 1994 en bijlage tot besluit van 1 juni 1995 nr. 9373, zou mindervermogende gebruikers van het PWA-systeem een vermindering der bijdragen willen toestaan.

Ten dien einde zou echter nauwkeurig de grootte van het inkomen dienen bepaald te worden. Gezien de geringheid van hun inkomsten kunnen meerdere geringvermogenden zelfs geen belastingaangifte voorleggen.

Hieruit volgt tevens dat de ware kennis van de inkomens slechts kan verworven worden door de voorlegging van inkomensgetuigschriften-formulier 276 C1, uitgereikt door de hoofdcontroleur der Directe Belastingen verantwoordelijk voor de woonplaats van de gebruiker. Volgens de plaatselijke belastingdiensten kunnen dergelijke getuigschriften enkel uitgereikt worden aan die aanvragende instellingen die voorkomen in een lijst met toegekende codes per instelling.

Zolang echter dat het niet mogelijk is om het inkomen van de mindervermogende gebruikers te verifiŽren, kunnen de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen geen sluitende reglementering uitwerken om de bijdragen voor betrokken gebruikers te verlagen. Dit is discriminerend, aangezien de andere gebruikers wel kunnen genieten van een vermindering onder de vorm van fiscale aftrek, waar mindervermogende gebruikers niet kunnen genieten, omdat zij weinig of geen belastingen betalen. Dit resulteert dan vaak in een situatie waarin een mindervermogende gebruiker dringend hulp nodig heeft, maar zich deze niet kan veroorloven omwille van te hoge bijdragen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vraag :

Kunnen ook de PWA-diensten in het algemeen een codenummer toegekend krijgen en kunnen die instellingen in de lijst worden opgenomen zodat ook zij inkomstengetuigschriften-formulier 276 C1, uitgereikt door de hoofdcontroleur der Directe Belastingen, kunnen ontvangen ?

Antwoord : Krachtens artikel 337, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de administratie der Directe Belastingen, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

De ambtenaren van de administratie der Directe Belastingen oefenen, krachtens het tweede lid van datzelfde artikel, hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en van de gemeenschappen en de gewesten en aan de in artikel 329, WIB 92 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.

Uit de samenlezing van die beide bepalingen kan enkel worden besloten dat aan de VZW Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen geen enkele inlichting uit het belastingdossier van een gebruiker van het PWA-systeem kan worden verstrekt.