Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-82

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1261 van de heer Caluwé d.d. 3 augustus 1998 (N.) :
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. ­ Uitgeslotenen van het recht op uitkering.

Volgens artikel 32 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn uitgesloten van het recht op uitkering : « De personen die recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging ».

Door dit artikel zijn personen die in België wonen en in Nederland werken, aan de Nederlandse wetgeving onderworpen. Wie in Nederland echter meer verdient dan een bepaalde inkomensgrens, valt er niet onder de verplichte ziekteverzekering. Hij is enkel gedekt door de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten die niet kan vergeleken worden met het Belgische systeem van ziekteverzekering omwille van het gering aantal verstrekkingen dat eronder valt.

Kan hieruit niet worden afgeleid dat deze personen geen recht hebben of kunnen hebben op geneeskundige verzorging krachtens een andere buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging, en dat deze personen dus onder de Belgische regeling blijven vallen ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

Met het koninklijk besluit van 25 april 1997, houdende maatregelen om de toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en te versoepelen, in het bijzonder voor de sociaal-economisch achtergestelde groepen, ter uitvoering van de artikelen 11, 2º, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, werd het toepassingsgebied van de algemene regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uitgebreid tot onder meer de personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Door deze uitbreiding werd de verzekering voor geneeskundige verzorging veralgemeend tot al wie legaal in België verblijft.

De bepaling die deze categorie omvat, namelijk het nieuwe artikel 32, eerste lid, 15º, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, stelt evenwel dat bepaalde personen uitgesloten zijn van deze ruime categorie : het gaat onder meer om de personen die rechthebbenden zijn of kunnen zijn op geneeskundige verzorging krachtens een andere Belgische of buitenlandse regeling inzake verzekering voor geneeskundige verzorging. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in verband met de uitgebreidheid van de dekking van kosten van geneeskundige verzorging die door de andere regeling wordt voorzien.

Daaruit vloeit voort dat ook personen die recht kunnen laten gelden in het raam van de door het lid aangehaalde algemene wet bijzondere ziektekosten, die een buitenlandse, Nederlandse regeling tot dekking van bepaalde ziektekosten is, uitgesloten worden van de hoedanigheid van gerechtigde, bedoeld in het voormelde artikel 32, eerste lid, 15º.