1-201

1-201

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 25 JUIN 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 25 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEVOLDER AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN OVER « DE IMPLEMENTATIE VAN DE SIS-KAART IN DE APOTHEEK »

QUESTION ORALE DE M. DEVOLDER AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES SUR « LA MISE EN OEUVRE DE LA CARTE SIS EN PHARMACIE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Devolder.

Minister Derycke antwoordt namens zijn collega.

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, het probleem waarover ik het wil hebben, heb ik hier reeds herhaaldelijk aangekaart. Ik stel vast dat de beroepsorganisaties APB en OPHACO actief hebben bijgedragen tot de brief die het RIZIV aan alle apothekers heeft gestuurd in verband met de implementatie van de SIS-kaart. Deze beroepsorganisaties hebben actief deelgenomen aan een viertal coördinatievergaderingen met de 12 softwarebedrijven die de programma's aan de apotheken zullen leveren en met de vertegenwoordigers van de kruispuntbank. Hoewel ook het RIZIV op deze vergaderingen was uitgenodigd, bleef het afwezig. Dit verwondert mij en graag kreeg ik dan ook een antwoord op volgende vragen.

In verband met de implementatie van de SIS-kaart in de apotheek blijven er heel wat knelpunten bestaan. Hoewel ik sommige daarvan reeds heb aangekaart, is er nog altijd geen oplossing uit de bus gekomen. De startdatum van 1 oktober 1998 werd reeds verschoven tot 1 januari 1999, maar de vraag rijst of deze datum wel haalbaar is. Wat gebeurt er met de verplichting de kaart steeds op zak te hebben op de werkplaats, terwijl derden ze nodig kunnen hebben om bijvoorbeeld in de apotheek geneesmiddelen te halen ?

Weet men reeds hoeveel tijd er nodig zal zijn om de kaartlezers die aangepast zijn aan de noden en criteria van de apotheek, effectief te ontwikkelen ? Geen enkele leverancier zou al klaar zijn. De kaartlezers die in andere sectoren gebruikt worden, zijn waardeloos voor de farmaceutische sector. Ze werken op platformen die nagenoeg in geen enkele apotheek voorkomen en zijn niet geprogrammeerd om bepaalde noodzakelijke functies uit te voeren.

Wanneer de toestellen ontwikkeld zijn, moeten ze ook nog worden geproduceerd, geleverd en opgestart. Hoeveel tijd denkt de minister dat dit in beslag neemt ? In heel wat gevallen zullen de reeds geïnformatiseerde apotheken ­ ongeveer de helft van de 5 500 apotheken ­ verplicht zijn hun oudere software aan te passen. Nu reeds blijkt duidelijk dat de door de regering beloofde kostenvergoeding van twee keer 0,16% van het netto tegoed ruimschoots onvoldoende zal zijn om de kosten voor de SIS-kaartlezers te compenseren. Is de minister dan ook bereid de reëel gemaakte en bewezen kosten te vergoeden ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de voorzitter, collega De Galan kan hier wegens ziekte niet aanwezig zijn en heeft mij gevraagd haar antwoord te willen voorlezen.

De APB, OPHACO en de softwarefirma's hebben ongetwijfeld actief bijdragen tot de voorbereiding en invoering van de SIS-kaart bij de apotheken. Deze werkzaamheden hebben altijd plaatsgehad in overleg en met de actieve medewerking van vertegenwoordigers van de Kruispuntbank. Niet het RIZIV, maar de Kruispuntbank coördineert de werkzaamheden voor de invoering van de SIS-kaart.

Ik bevestig dat de regering tijdig de nodige maatregelen heeft getroffen zodat de zorgverleners en de leveranciers van de leesapparatuur zich vroeg genoeg konden voorbereiden op de invoering van de SIS-kaart. De technische bijzonderheden bestemd voor de leverancier waren reeds sedert 31 juli 1997 gekend, na publicatie in het Belgisch Staatsblad , en op initiatief van de Kruispuntbank was er op 12 november 1997 een beurs voor de apothekers.

Uit een antwoord op een vorige vraag zal de heer Devolder duidelijk hebben begrepen dat het gebruik van de kaart vanaf 1 januari 1999 wordt verplicht. Er moeten evenwel maatregelen worden genomen opdat de apotheken vanaf 1 september 1998 over de kaarten, de programmatuur en het leestoestel kunnen beschikken zodat de apothekers zich in het nieuwe systeem kunnen inwerken.

Op de vraag aangaande het multifunctioneel aspect van de kaart, gaf ik ­ aldus minister De Galan ­ de heer Devolder ook reeds een duidelijk antwoord. De kaart is geen sociaal document, maar de apotheker mag, weliswaar onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden, de gegevens op de SIS-kaart van zijn klant die hij in zijn computer heeft opgeslagen, opnieuw gebruiken tijdens één kalenderkwartaal, bijvoorbeeld wanneer de klant hem zijn kaart niet kan voorleggen.

Sinds 12 mei van dit jaar zijn reeds zeven soorten leestoestellen geregistreerd bij de Kruispuntbank. Ze beantwoorden perfect aan de behoeften van de apothekers die over klassieke informaticamiddelen beschikken. Voor de apothekers die reeds met een eigen informatica-infrastructuur zijn uitgerust, maar geen standaard exploitatiesysteem hebben, alsook voor apothekers zonder informaticamiddelen, heeft de Kruispuntbank mee helpen zoeken naar een oplossing die voldoet aan de eisen van de beroepsorganisaties van de apothekers. De informaticaoplossingen worden thans ontwikkeld.

Niettegenstaande de technische eigenschappen sedert juli van vorig jaar gekend zijn, ziet het tijdschema van de APB, OPHACO en de softwarefirma's eruit als volgt. Op 15 juli moeten de eerste toestellen ter beschikking worden gesteld voor de nodige testen; op 1 september moeten de definitieve leestoestellen door de leveranciers ter beschikking worden gesteld om de installatie in de apotheken te kunnen aanvatten. De softwarefirma's hebben dus vier maanden tijd om de systemen in de apotheken af te stellen.

Toen de regering de beslissing nam om tegemoet te komen in de kosten voor de invoering van de SIS-kaart, werd niet gezegd dat alle werkelijke kosten zouden worden gecompenseerd. Men moest immers rekening houden met de besparingen; het opnieuw coderen van de kleefstrookjes wordt nu immers afgeschaft in de apotheken en in de tariferingsdiensten. De apothekers beschikken daarenboven over een systeem dat hen een gewaarborgde terugbetaling door de verzekeringsinstellingen biedt, wat trouwens een eis was van de beroepsorganisaties van de apothekers.

De regering heeft dus tijdig alle nodige maatregelen getroffen om de SIS-kaart op een behoorlijke manier te kunnen invoeren. Alle betrokken partijen moeten nu ook de vereiste inspanningen leveren om dit project tot een goed einde te brengen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Devolder voor een repliek.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de beroepsorganisaties deelden mij mee dat ze alle medewerking verlenen. Voor de technische uitvoering kunnen ze echter niet verantwoordelijk zijn. Precies op dat vlak rijzen er de jongste tijd heel wat praktische problemen. Ik vermoed trouwens dat de datum van 1 januari 1999 niet zal worden gehaald.

Volgens de minister gaat het om een besparingsoperatie omdat de vignetten niet meer ter beschikking moeten worden gesteld. Dat is niet juist, want de vignetten zullen nog moeten worden gebruikt voor thuisverpleging of voor andere paramedische prestaties. Het dubbel circuit zal dus blijven bestaan.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.