1-196

1-196

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCES DU JEUDI 11 JUIN 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEVOLDER AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER ę DE VERKOOP VIA INTERNET VAN DE VIAGRAPIL Ľ

QUESTION ORALE DE M. DEVOLDER AU MINISTRE DE LA SANT… PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR ę LA VENTE PAR L'INTERNET DE LA PILULE VIAGRA Ľ

De voorzitter. ≠ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Devolder.

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ≠ Mijnheer de voorzitter, in december 1997 formuleerde ik een schriftelijke vraag over reclame voor en de verkoop van geneesmiddelen via Internet. Ik vroeg onder meer wat het resultaat was van de resolutie die de minister bij de Wereldgezondheidsorganisatie indiende, en van werkgroep die op voorstel van BelgiŽ werd opgericht om de Wereldgezondheidsorganisatie voorstellen te doen. Op deze vraag kreeg ik tot op heden geen antwoord. Dit betekent echter niet dat de relevantie ervan is afgenomen. Integendeel. De media brachten onlangs de handel van de Viagrapil via Internet aan het licht. Veelal Amerikaanse postorderbedrijven brengen de in ons land nog niet geregistreerde pil aan de man. Collega Destexhe beweerde dat in ons land ruim 200 000 Belgen potentieel gebruiker van de pil zouden kunnen zijn. Aangezien de Viagrapil pas over meer dan zes maanden in ons land beschikbaar zal zijn, zal het bestellen via Internet ongetwijfeld nog toenemen.

De pillen mogen enkel op voorschrift worden verkocht. Sommige websites sturen de pillen na het faxen van een doktersvoorschrift, maar bieden terzelfdertijd de mogelijkheid om het voorschrift onmiddellijk via een on-line consultatie te verkrijgen. Viagra wordt dus overal ter wereld aangeboden, ook in een aantal landen, zoals voorlopig BelgiŽ, waar het niet is geregistreerd.

De verkoop en de consultatie via Internet doen bij mij enkele vragen rijzen. Is de persoon aan de andere kant van de lijn wel een dokter ? Zo ja, geldt zijn doktersdiploma ook bij ons ? Heeft hij voldoende zicht op de lichamelijke conditie van de patiŽnt en kan hij de nodige onderzoeken doen om eventuele contra-indicaties te ontdekken ? Wat met de uiteindelijke medische verantwoordelijkheid ?

Deze problematiek toont aan waartoe het ontbreken van een internationale regelgeving voor het verspreiden van niet-vrije producten, zoals geneesmiddelen, kan leiden. Welke initiatieven plant de minister om hiertegen iets te ondernemen ? Liggen eventueel op Europees vlak initiatieven klaar ? Zal de Wereldgezondheidsorganisatie hierin verder het voortouw nemen ? Er dienen namelijk specifiek vanuit Amerika maatregelen te worden genomen om deze zaak in toom te houden.

De voorzitter. ≠ Het woord is aan minister Colla.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ≠ Mijnheer de voorzitter, zowat anderhalf jaar geleden hebben wij dat probleem aangekaart, niet zozeer om de nieuwe communicatietechnologie van Internet aan te vallen, dan wel om een aantal perverse gevolgen te bekampen van nieuwe verkooptechnieken die geen enkele garantie bieden voor de kwaliteit van het geneesmiddel, noch voor de correcte voorlichting van de patiŽnt en die bovendien worden ingezet om de nationale wetgevingen te ontwijken en medicatie waarvoor normalerwijze een medisch voorschrift is vereist, vrij op de markt te brengen. Deze verkoopstechnieken vormen een reŽel gevaar voor de volksgezondheid.

De farmaceutische inspectie is op grond van de Belgische wet ťťn keer opgetreden tegen een product dat op die onregelmatige wijze vanop het Belgische grondgebied op de markt werd aangeboden. Tegen producten die vanuit het buitenland op de wereldmarkt worden aangeboden, zijn we niet gewapend.

De heer Swaelen treedt opnieuw als voorzitter op

De Belgische regering heeft de zaak op het Europese niveau ter sprake gebracht, maar heeft zeer snel moeten vaststellen dat Europa te klein is om dit fenomeen te lijf te gaan. Naar aanleiding van de algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1997 heeft BelgiŽ het voortouw genomen en een voorstel van resolutie ingediend. Een werkgroep van de organisatie te Brussel heeft zich over deze tekst gebogen en de executive board heeft de herwerkte tekst in februari 1998 overgezonden aan de algemene vergadering, die ze in mei jongstleden heeft goedgekeurd.

In deze resolutie worden de lidstaten opgeroepen om hun nationale wetgeving aan te passen zodat ze alleszins op eigen grondgebied kunnen optreden. Verder dringt de resolutie aan op het regelmatig volgen van de situatie en het doorgeven van alle informatie terzake aan de andere landen. Ten slotte wordt ook gevraagd de patiŽnten te wijzen op de gevaren die aan deze praktijken zijn verbonden. Dit is een eerste, zij het onvoldoende stap, want uiteindelijk zou er een internationaal akkoord tot stand moeten komen waardoor een lid van de Wereldgezondheidsorganisatie de ongewenste handelspraktijk kan aanklagen en via de organisatie de nationale overheid van het land waar de verkoop wordt georganiseerd, kan verplichten tot het nemen van de gepaste maatregelen. Dit is wellicht geen eenvoudige opdracht.

De heer Devolder heeft het voorbeeld van de Viagrapil aangehaald. Dit product doorloopt momenteel de Europese registratieprocedure en zal waarschijnlijk zeer binnenkort officieel als geneesmiddel zijn geregistreerd.

Toch wil ik beklemtonen dat de geneesheer op grond van zijn therapeutische vrijheid elk product kan voorschrijven dat in een ander land reeds werd erkend. De Viagrapil is wellicht een vrij onschuldig voorbeeld, want zelfs als de neveneffecten nadelig kunnen zijn voor de volksgezondheid, zullen sommigen verkiezen te sterven met het volle genot van het therapeutisch voordeel van dit middel.

De voorzitter. ≠ Het woord is aan de heer Devolder voor een repliek.

De heer Devolder (VLD). ≠ Mijnheer de voorzitter, de minister heeft verklaard dat ons land onvoldoende is gewapend tegen praktijken die vanuit andere landen worden georganiseerd. Ik durf staande te houden dat er op Europees vlak voldoende richtlijnen en directieven voorhanden zijn om in andere landen op te treden tegen praktijken waarvan de gevolgen op ons grondgebied en met toepassing van onze nationale wetgeving onwettelijk zijn. Als het departement van minister Colla echt wil optreden, dan kan het zich juridisch voldoende indekken.

Op internationaal vlak rijst er vooral een probleem ten aanzien van Amerika. Reeds op 9 mei 1997 heeft BelgiŽ terzake een initiatief genomen in de Wereldgezondheidsorganisatie, het kon daarvoor op de steun van 34 landen rekenen. Ik heb daarvan kennis kunnen nemen in de vaklitteratuur.

De minister weet echter dat een resolutie niet afdwingbaar is. Ik wil er dus nogmaals op aandringen de administratie te belasten met het stevig aanpakken van deze problematiek. In dit verband wens ik even te verwijzen naar de betwistingen tussen de Verenigde Staten en Europa in verband met het toedienen van lichaamseigen hormonen aan rundvee. Op grond van het verbod op het toedienen van die hormonen in Europa werd jarenlang de invoer van behandeld vlees belet. Europa heeft deze zaak intussen voor de rechtbanken verloren en heeft hooguit nog ťťn jaar uitstel. Dit negatieve voorbeeld wijst erop dat men van het begin af juridische stappen moet ondernemen om geschillen te regelen en overtreders te bestraffen.

De voorzitter. ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.