1-178

1-178

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCE DU JEUDI 2 AVRIL 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 2 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER BOURGEOIS AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING OVER ę HET NAVO-HOOFDKWARTIER Ľ

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. BOURGEOIS AU MINISTRE DES AFFAIRES …TRANG»RES ET AU MINISTRE DE LA D…FENSE NATIONALE SUR ę LES QUARTIERS G…N…RAUX DE L'O.T.A.N Ľ

De voorzitter. ≠ Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ≠ Mijnheer de voorzitter, de NAVO-Raad heeft op woensdag 4 maart, in afwachting van een nieuw kostendossier van het studiebureau Aries, haar beslissing over de keuze van een nieuw hoofdkwartier tot mei of juni uitgesteld. Er circuleren vier opties, waaronder een verhuizing naar het militaire hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek. Deze optie werd definitief afgeschreven omdat ze te duur is. Ook de drie andere opties, met name renovatie, gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw of een gehele nieuwbouw op het huidige terrein bleken te duur. Een vijfde, weliswaar officieuze optie, is een verhuizing naar Bonn, waar de regeringsgebouwen volgend jaar leeg komen te staan. Vooral de hoge kosten schrikken de belangrijkste leden af. De Verenigde Staten dragen 23,35% van de kosten, Groot-BrittanniŽ, Frankrijk en Duitsland respectievelijk 18,82%, 16,50% en 15,54%.

Intussen heeft de NAVO wel enige infrastructurele tegemoetkomingen van de Belgische overheid gevraagd. Zo zou het kruispunt aan de hoofdingang in de Leopold III-laan heringericht worden terwijl de NMBS en de MIVB een efficiŽnter openbaar vervoer naar Evere zouden moeten verzekeren. Daarnaast verwacht men ook dat de overheid zou optreden tegen carjacking waarvan de Duitse NAVO-ambassadeur bijna het slachtoffer werd.

Kan de minister ons zeggen of de beslissing over het nieuwe NAVO-hoofdkwartier werd uitgesteld ? Zo ja, tot wanneer en om welke redenen ?

Welke optie maakt momenteel de meeste kans en is het correct dat men definitief afgestapt is van de keuze voor het militair hospitaal ?

Een beslissing tot verhuizing naar Bonn moet eenparig worden genomen. Zal BelgiŽ daartegen zijn veto stellen ?

Welke concrete maatregelen onder andere op infrastructureel vlak zal de regering nemen om het hoofdkwartier in BelgiŽ te houden ?

Hoe zal men in 1999 de nieuwe leden TsjechiŽ, Polen en Hongarije opvangen ? Zal BelgiŽ de nodige accommodaties ter beschikking stellen of is dat een zaak van de NAVO ?

Wat is de rechtstreekse procentuele bijdrage van BelgiŽ in de kosten van het nieuwe hoofdkwartier ?

De voorzitter. ≠ Het woord is aan minister Poncelet.

De heer Poncelet, minister van Landsverdediging. ≠ Mijnheer de voorzitter, u hebt wellicht opgemerkt dat de meeste vragen te maken hebben met bevoegdheden van de eerste minister en van de minister van Buitenlandse Zaken. Ik zal eerst antwoorden op de vraag die specifiek tot mij is gericht en vervolgens lezing geven van het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken.

Wat Landsverdediging betreft, kan ik meedelen dat de optie van de verhuis naar het militair hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek niet door de NAVO-Raad in aanmerking werd genomen, aangezien deze oplossing volgens de studie van Aries, de consulent van de NAVO, veel duurder en minder efficiŽnt was dan de andere.

De drie overblijvende opties voorzien in het behoud van de NAVO-zetel in Evere. Ik ben bereid om samen met de andere departementen het nodige te doen om het behoud in Brussel te vergemakkelijken. Zo is Landsverdediging klaar om de bijkomende oppervlakte die eventueel nodig zou zijn voor een uitbreiding, vrij te maken.

Nu kom ik tot het antwoord van mijn collega van Buitenlandse Zaken.

De NAVO-Raad zet de besluitvorming verder over de aanpassing, de verbouwing of de nieuwbouw van de NAVO-zetel in Evere. Het gaat hierbij niet om het uitstellen van een beslissing, maar om een voortschrijdende besluitvorming in de loop waarvan de raad bijkomend studiewerk vraagt aan specialisten.

De minister van Buitenlandse Zaken wenst niet vooruit te lopen op de consensus in de NAVO door de optie te noemen die het meeste kans zou maken. In de huidige stand van deliberaties ligt nog een brede waaier van mogelijkheden open. De oorspronkelijke vierde optie om te verhuizen naar Neder-over-Heembeek wordt niet verder onderzocht.

De vraag over een Belgisch veto tegen een NAVO-verhuis naar Bonn is speculatief en hypothetisch. Daarom wenst mijn collega er niet op in te gaan. Bij de besluitvorming in de NAVO worden alleen de opties in Evere in aanmerking genomen. De speculaties over Bonn blijven beperkt tot bepaalde persartikelen en hebben geen invloed op de standpunten van de bondgenoten.

Tijdens de bouwwerken zal BelgiŽ als gastland een inspanning leveren, vooral om de verkeersinfrastructuur te verbeteren. Rond deze inspanningen is er coŲrdinatie met de betrokken instanties en ze worden door de diensten van de eerste minister intensief gevolgd. Er is een beslissing genomen over de heraanleg van het Europakruispunt; de verbetering van de toegangswegen en de bereikbaarheid met openbaar vervoer worden bestudeerd. We doen permanent inspanningen om een correct en gewaardeerd gastland te zijn, niet alleen voor de NAVO, maar voor alle internationale instellingen en bilaterale ambassades in ons land. Op de incidenten met carjacking waarop de heer Bourgeois heeft gewezen en waarvan verscheidene diplomaten het slachtoffer werden, werd efficiŽnt en snel gereageerd met specifieke maatregelen.

De NAVO-nieuwbouw mag niet worden gezien als een gevolg van de uitbreiding met drie nieuwe leden. Hij is noodzakelijk omdat het huidige gebouw niet meer voldoet op gebied van kwaliteit en omdat de behoefte aan ruimte sterk is toegenomen door de talrijke nieuwe activiteiten van de NAVO in het kader van de nieuwe veiligheidssituatie in Europa. Ik denk hierbij aan het Partnerschap voor de Vrede en aan de bijzondere relaties met Rusland en OekraÔne. De NAVO is haast permanent in dialoog met deze partners en dat vraagt bijkomende infrastructuur. De drie nieuwe NAVO-leden worden door de alliantie op dezelfde voorwaarden als de overige lidstaten ontvangen. Hun accommodatie valt onder hetzelfde regime, dit wil zeggen dat de leden zelf instaan voor de kosten van hun delegatiekantoren en door hun bijdrage tot de NAVO-budgetten hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten dragen.

De gemeenschappelijke infrastructuur wordt bekostigd door de NAVO-budgetten waartoe BelgiŽ voor ongeveer 2,8% bijdraagt. In hoeverre de bouwwerken op deze budgetten zullen doorwegen, hangt af van de financieringsformules die momenteel nog worden onderzocht, van de kostprijs van de gekozen optie en van de mogelijkheid om in de NAVO-budgetten ruimte te maken door herschikking en bezuiniging. Daarnaast is elke lidstaat financieel verantwoordelijk voor de kantoorruimte van zijn permanente delegatie in het NAVO-hoofdkwartier. Tot zover de informatie van mijn collega van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter. ≠ Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ≠ Mijnheer de voorzitter, de minister heeft mij vooral gerustgesteld door te verklaren dat wordt gewerkt met de opties in Evere en dat een verhuis naar Bonn, waar zeer veel gebouwen vrijkomen, blijkbaar geen prioriteit is bij de besprekingen en onderhandelingen. Ik denk dat we al het mogelijke moeten doen om het NAVO-hoofdkwartier in BelgiŽ te houden. Men mag het belang daarvan voor de Brusselse regio en voor het hele land niet onderschatten. Ik wil er dan ook bij de minister op aandringen maximale inspanningen in die richting te doen.

De voorzitter. ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.