1-178

1-178

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 2 AVRIL 1998

VERGADERING VAN DONDERDAG 2 APRIL 1998

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR VEILIGHEID EN STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN LEEFMILIEU OVER « DE TOEGANG TOT DE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S VAN DE FEDERALE OVERHEID »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SÉCURITÉ ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'INTÉGRATION SOCIALE ET À L'ENVIRONNEMENT SUR « L'ACCÈS AUX PROGRAMMES DE MISE AU TRAVAIL DU POUVOIR FÉDÉRAL »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de staatssecretaris voor Veiligheid en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu.

Minister Smet antwoordt namens haar collega.

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, personen die vandaag het bestaansminimum of financiële steun van een OCMW trekken, zullen toegang krijgen tot alle bestaande tewerkstellingsprogramma's van de federale overheid. Dit betekent dat migranten die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op het bestaansminimum, nu ook toegang krijgen tot de federale tewerkstellingsprogramma's.

Hoeveel migranten zijn er die aan alle criteria voor een bestaansminimum van het OCMW voldoen, maar dit niet krijgen wegens hun nationaliteit ? Hoe worden die migranten opgespoord en hoe komen ze te weten dat ze eventueel kunnen deelnemen aan bestaande tewerkstellingsprogramma's ? Hoe worden de OCMW's hierover ingelicht ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Smet.

Mevrouw Smet minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Mijnheer de voorzitter, de federale regering heft op 30 maart 1998 een themaministerraad gewijd aan de armoedeproblematiek. Op deze themaraad besliste de federale regering over een belangrijk en omvangrijk tewerkstellingspakket. Teneinde de tewerkstelling in toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke OCMW-wet verder te stimuleren werd de volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen in tweeërlei zin verruimd. De volledige vrijstelling is nu van toepassing voor alle tewerkstellingen in toepassing van artikel 60, paragraaf 7, en niet alleen meer voor de tewerkstellingen bovenop het aantal op 1 januari 1995, maar eveneens voor de rechthebbenden op financiële steun die in het bevolkingsregister ingeschreven zijn. De noodzakelijke wettelijke bepalingen werden opgenomen in de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. Het uitvoeringsbesluit terzake is door alle bevoegde ministers ondertekend en kan eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Verder besliste de regering om alle federale tewerkstellingsprogramma's open te stellen voor bestaansminimumgerechtigden en rechthebbenden op financiële steun die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. De bevoegdheid om hiervoor de noodzakelijke wettelijke bepalingen te nemen, ligt bij de minister van Tewerkstelling en Arbeid.

In overleg tussen beide kabinetten en administraties wordt op het ogenblik de laatste hand gelegd aan de vereiste aanpassingen van de koninklijke besluiten inzake de vervanging van bruggepensioneerden en loopbaanonderbrekers, de doorstromingsprogramma's en de banenplannen van minister Smet. Dankzij die aanpassingen zullen de bestaansminimumgerechtigden en de vijfduizend in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdelingen die financiële steun ontvangen, toegang hebben tot alle federale tewerkstellingsprogramma's.

Werkgelegenheid is een van de prioriteiten van de regering. Het is de belangrijkste doelstelling van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie de OCMW's aan te sporen een tewerkstellingsbeleid te voeren ten gunste van de bestaansminimumgerechtigden en de rechthebbenden op financiële steun die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. In dat kader worden momenteel brochures en omzendbrieven voorbereid die de OCMW's over alle tewerkstellingsmogelijkheden informeren.

In samenwerking met de afdeling OCMW's van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten zal de volgende weken en maanden een informatieronde voor de OCMW's worden georganiseerd.

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs voor een repliek.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, is de brochure voor de OCMW's al klaar ?

Mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Nog niet.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Ik las in een artikel dat personen die de Belgische nationaliteit niet hebben, geen financiële steun krijgen. Krijgen deze personen nu ook toegang tot de bestaande tewerkstellingsprogramma van de federale overheid ?

Mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Neen, de vreemdelingen die geen enkele vorm van financiële steun krijgen, krijgen ook geen toegang tot de tewerkstellingsprogramma's.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.