1-151

1-151

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BOURGEOIS AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING OVER « DE BETALING VAN DE JOBSTUDENTEN VAN HET KWARTIER KONINGIN ELISABETH TE EVERE »

QUESTION ORALE DE M. BOURGEOIS AU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE SUR « LE PAIEMENT DES ÉTUDIANTS-TRAVAILLEURS AU QUARTIER REINE ELISABETH À EVERE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de minister van Landsverdediging.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, midden november ontstond enige ergernis bij negen jobstudenten, die in de zomer van 1997 op het ministerie van Landsverdediging vakantiewerk deden in het Kwartier Koningin Elisabeth, departement Mediadoc te Evere, en nog niet werden betaald. Mijn vraag dateert van veertien dagen geleden, maar hoewel het probleem misschien is opgelost, interesseert het antwoord mij nog steeds.

Een herstructurering in het ministerie van Landsverdediging zou de reden zijn van de niet-betaling van deze jobstudenten. De administratie van de jobstudenten wordt sinds mei niet meer beheerd door de kazernes, maar door het Burgerlijk Algemeen Bestuur. Hoewel dat bestuur zou hebben beslist dat Mediadoc geen jobstudenten meer kon aanwerven, werden toch een tiental contracten gesloten.

Beperkt de niet-betaling van jobstudenten zich tot het Kwartier Koningin Elisabeth ? Zijn jobstudenten ook in andere diensten van het leger tewerkgesteld, met het doel tijdelijke functies te vervullen, nu de dienstplichtigen zijn weggevallen ?

Werden op het ogenblik van de aanwervingen niet de nodige schikkingen getroffen met betrekking tot de uitbetaling van het loon ?

Werden de lonen reeds uitbetaald of zal dit binnenkort gebeuren ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Poncelet.

De heer Poncelet, minister van Landsverdediging. ­ Mijnheer de voorzitter, in toepassing van de reglementering van het Openbaar Ambt, heeft mijn departement 236 studenten aangenomen tijdens de vakantieperiode. De uitbetaling van deze studenten gebeurde op normale wijze en daaromtrent zijn nooit klachten gerezen. De afdeling Mediadoc van de informatiedienst van Landsverdediging heeft acht studenten aangeworven. De uitbetaling ervan heeft op zich laten wachten, als gevolg van een verschillende interpretatie van de van kracht zijnde reglementering, waarover in de pers werd bericht.

De heer Bourgeois heeft in de pers waarschijnlijk ook gelezen dat de studenten intussen werden betaald. Zodra ik op de hoogte werd gebracht van dit probleem, heb ik de betrokken diensten gevraagd dit zo snel mogelijk op te lossen. De betaling werd enkele dagen later verricht. Ik ben inderdaad van mening dat studenten niet het slachtoffer mogen zijn van gebrekkige administratieve procedures. Teneinde dergelijke problemen in de toekomst te vermijden, zal het Burgerlijk Algemeen Bestuur als enige het beheer van deze categorie van personeel op zich nemen.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.