1-145

1-145

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 4 DÉCEMBRE 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BUELENS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN OVER « DE VZW MONUMENT VOOR KONING BOUDEWIJN »

QUESTION ORALE DE M. BUELENS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR SUR « L'A.S.B.L. MONUMENT AU ROI BAUDOUIN »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Buelens aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.

Het woord is aan de heer Buelens.

De heer Buelens (Vl. Bl.). ­ Mevrouw de voorzitter, de VZW Monument voor Koning Boudewijn is gehuisvest aan de Koningin Elisabethlei 22 te Antwerpen, zijnde het adres van het Antwerpse provinciebestuur. Hierbij heb ik de volgende vragen.

Is het aanvaardbaar dat een VZW, vreemd aan de normale opdrachten van het provinciebestuur, haar activiteiten ontplooit vanuit een openbaar gebouw, in casu het provinciehuis ?

Hoeveel andere VZW's, even vreemd aan de normale opdrachten van het provinciebestuur, zijn gevestigd in de verschillende provinciehuizen van het land ?

Het secretariaat van deze VZW wordt voltijds waargenomen door een kabinetsambtenaar van de gouverneur. Is het aanvaardbaar dat een ambtenaar uit de provinciale administratie wordt ingezet voor de werking van een VZW ? Op wiens vraag werd deze ambtenaar gedetacheerd ?

Het hoofddoel van de VZW is fondsenwerving in de privé-sector. Is het aanvaardbaar dat een niet-provinciale VZW het provinciehuis als uitvalsbasis gebruikt met alle faciliteiten daaraan verbonden en zelfs met inzet van het provinciepersoneel ?

Zal de vice-eerste minister de gouverneur adviseren om het adres van deze niet-provinciale VZW niet in een openbaar gebouw te vestigen en geen ambtenaren, betaald met gemeenschapsgelden, ter beschikking te stellen van privé-VZW's ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan vice-eerste minister Vande Lanotte.

De heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. ­ Mevrouw de voorzitter, ik heb een lijst bij van de VZW's die hun maatschappelijke zetel op het Antwerpse provinciehuis hebben. Dat zijn: de Orde van de Hoffelijkheid; de VZW Momumentenwacht Provincie Antwerpen; de VZW Rampenplan; de VZW Brandweerschool; de Stichting Andries Kinsbergen, de Stichting Kempens Landschap en de VZW Monument voor Koning Boudewijn. Meestal zijn die VZW's daar gevestigd omdat de gouverneur de voorzitter is en het provinciehuis zijn ambtelijke verblijfplaats is. Ik zie daar geen probleem in. Het is niet zo dat de adviseur van de gouverneur voltijds bezig is met die VZW's. Het beheer van de VZW Monument voor Koning Boudewijn is één van zijn zeer talrijke taken als vertegenwoordiger van de federale regering in de provincie. Ik denk dat het niet slecht is dat de provinciegouverneur coördinerend optreedt.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.