1-131

1-131

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 17 JUILLET 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 17 JULI 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GORIS AAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING OVER « HET ZENDEN VAN EEN BELGISCH FREGAT NAAR DE PERZISCHE GOLF »

QUESTION ORALE DE M. GORIS AU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE SUR « L'ENVOI D'UNE FRÉGATE BELGE DANS LE GOLFE PERSIQUE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Goris aan de minister van Landsverdediging.

Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, tijdens een recent bezoek van de minister van Landsverdediging aan de marinebasis in Zeebrugge heeft hij gezegd dat hij een dringende vraag ­ en ik leg de nadruk op « dringend » ­ heeft gekregen van de heer Cohen, minister van Landsverdediging van de Verenigde Staten, om een Belgisch fregat naar de Perziche Golf te sturen.

Ten eerste, kan de minister verklaren waarom de vraag van minister Cohen dringend is ?

Ten tweede, wat zal de militaire opdracht zijn van het Belgisch fregat in de Perzische Golf ?

Ten derde, hoeveel manschappen moet België voor deze operatie beschikbaar houden ?

Ten vierde, heeft de minister over dit verzoek reeds overleg gepleegd in de Ministerraad ? Zo neen, zal de minister dit verzoek gunstig adviseren ? Heeft de minister hieromtrent advies ingewonnen bij de generale staf ? Zo ja, welk is zijn advies in deze aangelegenheid ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Poncelet.

De heer Poncelet, minister van Landsverdediging. ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb gisteren inderdaad een bezoek gebracht aan de marinebasis van Zeebrugge. Ik veronderstel dan ook dat de heer Goris reageert op mijn persmededeling.

Tijdens mijn bezoek in Washington op 2 juli jongstleden heeft minister Cohen opnieuw aangedrongen op de deelname van een Belgisch fregat in de Maritime Interception Force of MIF. De Amerikanen doen dit nu al voor de derde of de vierde keer.

Minister Cohen gaat ervan uit dat deze deelname belangrijk is om het internationaal karakter van deze UNO-opdracht te beklemtonen. Het uitstekend optreden van onze marine, meer bepaald in 1995, heeft hierbij zeker meegespeeld.

De taken van de MIF zijn bepaald in de resoluties 661, 665, 706 en 712.

Een Belgisch fregat heeft een bemanning van ongeveer 150 zeelui. Tot daar de technische antwoorden.

Tot nu toe werd nog geen overleg gepleegd in de Ministerraad. De officiële Amerikaanse aanvraag moet immers via Buitenlandse Zaken komen, dat een politiek advies moet geven.

De generale staf is van oordeel dat de deelname van een Belgisch fregat mogelijk is in 1998. Voor mijn advies zal ik rekening houden met het advies van mijn collega van Buitenlandse Zaken, met de beraadslaging van de regering en met de budgettaire mogelijkheden. De houding van de regering ligt in de lijn van de Belgische politiek die zij altijd volgt, namelijk de initiatieven van de UNO steunen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris voor een repliek.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat de minister het initiatief van VS-minister Cohen niet ongenegen is, maar het advies inwacht van zijn collega van Buitenlandse Zaken.

Toch wil ik de minister erop wijzen dat het fregat De Wandelaer zich inmiddels voor de kust van Joegoslavië bevindt en dat zelfs wordt overwogen een tweede fregat uit te zenden. Gisteren of eergisteren werd in het kader van UNTAES een nieuw BELBAT-detachement uitgezonden. De lijst van initiatieven dat het kleine landje België ter ondersteuning van de UNO neemt, begint indrukwekkend lang te worden. Ik vraag me dus af of wij in staat zullen zijn ook deze bijkomende operatie te bekostigen.

Op mijn vraag naar de precieze opdracht van dit fregat in de Perzische Golf blijft de minister het antwoord schuldig. Zal het belast worden met de controle van koopvaardijschepen met het oog op het doen respecteren van het embargo tegen Irak ? Zal het aan militaire operaties moeten deelnemen en zo ja, over welke bewapening beschikt het en welke rules of engagement zal het hierbij in acht dienen te nemen ? Kan de minister hieromtrent toch nog enige verduidelijking verstrekken ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Poncelet.

De heer Poncelet, minister van Landsverdediging. ­ Mijnheer de voorzitter, het zou voorbarig zijn om vandaag informatie te verstrekken over de precieze opdracht en over het mandaat van het fregat. Ik heb enkel willen duidelijk maken dat volgens de generale staf de opdracht vanaf 1998 technisch mogelijk is. Over de kosten van deze opdracht kan ik nog niets meedelen.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.