1-988/2

1-988/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

1 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 3

In het voorgestelde artikel 3, punt A vervangen als volgt :

Het 1, a), het 1, b), en het 2, a), vervallen.

Verantwoording

Punt 2, a) , van artikel 3 van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten heeft geen zin meer. Dit wetsvoorstel wil immers in dezelfde wet een artikel 6bis invoegen, dat alle gemeenteraadsleden een gelijk aantal dagen politiek verlof (twee dagen per maand) verleent.

Nr. 2 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 3

Punt D van het voorgestelde artikel 3 vervangen als volgt :

D. In het 7 en het 8 worden de woorden n dag per maand vervangen door de woorden twee dagen per maand.

Verantwoording

Het is niet normaal dat de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de voorzitter, slechts n dag politiek verlof per maand krijgen, terwijl dit voorstel alle gemeenteraads- en provincieraadsleden ten minste twee dagen per maand wil geven.

Deze wijziging zou ook moeten worden aangebracht in artikel 2, 5, van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van de gebruikmaking van het verlof verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Nr. 3 VAN MEVROUW CORNET d'ELZIUS

Art. 7

In het 1, 2, 3 en 4, van het voorgestelde artikel 6bis de woorden per maand invoegen na het woord dagen .

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe het nieuwe artikel 6bis in overeenstemming te brengen met de andere artikelen van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten.

De huidige formulering is bovendien verwarrend : worden de politieke verlofdagen per week, per maand, per trimester, of per jaar toegekend ?

Christine CORNET d'ELZIUS.

Nr. 4 VAN MEVROUW THIJS EN DE HEER CALUW

Art. 7

In 4 van het voorgestelde artikel 6bis de tekst over het gemeenteraadslid als volgt wijzigen :

vrijstellingen van dienst : vier dagen per maand;

facultatieve politieke verloven : vier dagen per maand.

Verantwoording

Gemeenteraadsleden in gemeenten met meer dan 80 001 inwoners hebben zoveel voorbereidende commissies en raadszittingen dat zij vier dagen vrijstelling van dienst nodig hebben om zich degelijk voor te bereiden. Hiermee worden zij gelijkgesteld aan schepenen in kleinere gemeenten.

Erika THIJS.
Ludwig CALUW.