1-979/5

1-979/5

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

10 JUNI 1998


Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervor-ming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal is bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 3

In artikel 6, § 1, 2º, van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal worden de woorden « prijs per aandeel vastgesteld krachtens artikel 5, § 1, 1º » vervangen door de woorden « minimum-prijs per aandeel vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit die minstens gelijk moet zijn aan de prijs per aandeel vastgelegd krachtens artikel 5, § 1, 1º, tenzij objectieve gegevens een in beperkte mate naar beneden aangepaste prijs rechtvaardigen ».

Art. 4

Tussen 1 januari 2001 en 31 december 2005, ten-einde een beursintroductie toe te laten van de aande-len van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company », hierna genoemd « BIAC », die door haar raad van bestuur zou worden voorgesteld overeenkomstig artikel 20, § 3, van voornoemd besluit van 2 april 1998, kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artike-len 4 en 6, § 1, 1º, van voornoemde wet van 19 decem-ber 1997 en voornoemd koninklijk besluit van 2 april 1998 wijzigen om toe te laten dat de rechtstreekse deelneming van de overheden in het kapitaal van BIAC daalt beneden 50 % van de aandelen plus één aandeel, de taken van openbare dienst van BIAC aan te passen en inzonderheid de mechanismen van administratief toezicht en controle te wijzigen.

Art. 5

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de bepalingen van voornoemde wet van 19 december 1997 en van voornoemd koninklijk besluit van 2 april 1998 aanvullen, wijzigen, vervangen of opheffen, teneinde de noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verordeningen of richtlijnen aangenomen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.