1-129

1-129

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MERCREDI 16 JUILLET 1997

VERGADERING VAN WOENSDAG 16 JULI 1997

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP HOUDENDE INSTEMMING MET HET AKKOORD GESLOTEN DOOR WISSELING VAN BRIEVEN GEDAGTEKEND TE BRUSSEL OP 28 EN 29 FEBRUARI 1996 TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT VERLENGING VAN HET AKKOORD BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE BELGISCHE VERBINDINGSAMBTENAREN BIJ DE TE DEN HAAG GEVESTIGDE EUROPOL DRUGSEENHEID

Algemene bespreking

PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À L'ACCORD CONCLU PAR ÉCHANGE DE LETTRES DATÉES À BRUXELLES LES 28 ET 29 FÉVRIER 1996 ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS PORTANT PROROGATION DE L'ACCORD CONCERNANT LE STATUT DES OFFICIERS DE LIAISON BELGES ATTACHÉS À L'UNITÉ DROGUES EUROPOL À LA HAYE

Discussion générale

De voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp.

Nous abordons l'examen du projet de loi.

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

De heer Hostekint, rapporteur, verwijst naar zijn verslag.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, de CVP-fractie is van oordeel dat het Europolverdrag van een uitzonderlijk belang is.

In afwachting van het definitieve Europolverdrag dat door het Verdrag van Maastricht in het vooruitzicht wordt gesteld werd er een voorlopige eenheid opgericht in de strijd tegen de illegale drugshandel. Deze cel bestaat uit politieverbindingsofficieren en heeft als taak de uitwisseling en de analyse van de informatie en de inlichtingen over de illegale drugshandel die voor het grootste deel wordt gecontroleerd door de georganiseerde criminaliteit. Gezien de complexiteit van dit grensoverschrijdend probleem en gezien de economische repercussies van de drugshandel drong een nauwere samenwerking zich op.

Het wetsontwerp aanzien we dan ook als een eerste stap om op een grensoverschijdende manier de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit aan te binden. Het menselijk leed en de toenemende criminaliteit ten gevolge van drugs, de enorme kapitaalstromen en het witwassen van drugsgeld vormen een voldoende rechtvaardiging voor deze samenwerking.

De CVP-fractie kan zich dan ook ten volle achter dit ontwerp scharen op voorwaarde dat het geen eindpunt is in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Meer nog, dit ontwerp moet de Lid-Staten van de Europese Unie ertoe aanzetten zo snel mogelijk het Europolverdrag te ratificeren zodat de georganiseerde criminaliteit op alle terreinen kan worden aangepakt.

Uit de hoorzitting met de heer Bruggeman georganiseerd door de onderzoekscommissie naar de georganiseerde criminaliteit, hebben wij geleerd dat de cel zich niet alleen bezig houdt met de drugsproblematiek maar ook met andere vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals de mensenhandel, de fraude met Europese landbouwsubsidies, de illegale wapenhandel, de handel in nucleaire grondstoffen, de autozwendel die de overheid en de verzekeringsmaatschappijen jaarlijks vele miljarden kosten.

Het akkoord voorziet in een politionele samenwerking. De gecoördineerde acties die in het verleden reeds werden uitgevoerd in de strijd tegen de drugshandel bevestigen het nut van een dergelijke internationale samenwerking. De behaalde resultaten waren tot op heden bevredigend, maar ook daar mag de Europese samenwerking niet stoppen. Is de politionele samenwerking op Europees vlak niet te eng om deze complexe problemen aan te pakken? Zal het Europolverdrag, wanneer het eenmaal in werking kan treden, voldoende zijn om een afdoend antwoord te geven op de uitdagingen van de georganiseerde criminaliteit? Er is dringend nood aan een gemeenschappelijk strafrechtelijk beleid en samenwerking op gerechtelijk vlak onder leiding van de Europese ministers van Justitie. Een gemeenschappelijke criminele strategie zou een middel zijn om sneller in te spelen op de steeds veranderende illegale activiteiten van de georganiseerde criminaliteit.

Intussen steunt de CVP volmondig dit ontwerp als een eerste concrete stap in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op Europees niveau. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Verreycken.

De heer Verreycken (Vl. Bl.) ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil in deze bespreking kort het woord nemen omdat ik het uiteraard eens kan zijn met elk initiatief dat wordt genomen om de drugsproblematiek aan te pakken en de drugsplaag te bestrijden. Dat is een van de weinige passussen van het Verdrag van Maastricht waarop wij destijds geen commentaar hebben geleverd.

Wat zet er mij dan toe aan vandaag het woord te nemen? In de krant heb ik gelezen dat op 500 meter van de grens tussen Vlaanderen en Nederland een coffee-shop zal worden geopend waar softdrugs aan de verbruiker worden aangeboden. Dit is niet ernstig. Het klopt toch niet dat een coffee-shop wordt geopend die wordt beschermd door een onbestaande grens, want het Verdrag van Maastricht heeft een Europa zonder grenzen gecreëerd. Deze anomalie moet worden rechtgezet. Ik dring er dan ook bij de minister op aan de Nederlandse overheid ­ die ook betrokken is aangezien in het Verdrag sprake is van de beide overheden ­ en de Belgische verbindingsofficieren die naar Nederland worden gezonden, erop te wijzen dat een dergelijke coffee-shop niet hoort, omdat daarmee het drugsbeleid van België grondig wordt verstoord. Eigenlijk is dit een inmenging van Nederland in het beleid van een andere Lid-Staat van de Unie.

Ik steun dus het wetsontwerp, maar heb mijn twijfels bij de houding van de verschillende regeringen die wel zeggen dat zij iets doen, maar in de praktijk aantonen dat zij een echt drugsbeleid aan hun laars lappen. (Applaus.)

Artikelsgewijze bespreking

Examen des articles

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten wij de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi rédigé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. L'Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 28 et 29 février 1996 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant prorogation de l'accord concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'unité drogues Europol à La Haye, sortira son plein et entier effet.

Art. 2. Het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid, zal volkomen gevolg hebben.

­ Adopté.

Aangenomen.

De voorzitter. ­ We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.

Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.