1-125

1-125

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 3 JUILLET 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 JULI 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEVOLDER AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 16 B BETREFFENDE DE FABRICAGE EN DE HANDEL IN VOEDINGSMIDDELEN DIE UIT PLANTEN OF UIT PLANTENBEREIDINGEN SAMENGESTELD ZIJN OF ZE BEVATTEN »

QUESTION ORALE DE M. DEVOLDER AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LE PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL 16 B RELATIF À LA FABRICATION ET AU COMMERCE DES DENRÉES ALIMENTAIRES QUI SONT COMPOSÉES DE PLANTES OU DE PRÉPARATIONS À BASE DE PLANTES OU EN CONTIENNENT »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Devolder aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen.

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, mijn mondelinge vraag is geïnspireerd op de discussie over het ontwerp van koninklijk besluit 16 B in de uitzending De Zevende Dag.

Nadat reeds gedurende ongeveer twee decennia koninklijke besluiten in voorbereiding zijn komt alles in een stroomversnelling, jammer genoeg niet ingevolge een rapport van de Algemene Farmaceutische Inspectie, maar ingevolge een rapport, gepubliceerd in april, door het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid met betrekking tot de smartdrugs. Haast en spoed zijn zelden goed.

In verband met ecodrugs en Chinese kruiden, wil men een allesomvattend koninklijk besluit nemen om zo de reeds jaren aanslepende problemen van de plant als geneesmiddel of voedingsmiddel op te lossen. Er zijn heel wat tegenstrijdigheden te noteren in de in bijlage gepubliceerde lijst 1, gevaarlijke planten die niet in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en in lijst 3, te notificeren planten in voorgedoseerde vormen.

Het ontwerp van koninklijk besluit is strijdig met de geneesmiddelenreglementering. Verschillende planten, opgenomen in lijst 3, worden tot op vandaag in verschillende Europese landen als geneesmiddel erkend en zullen door dit besluit in België nu als voedingsmiddel worden beschouwd.

Het in de handel brengen van in lijst 3 opgenomen voorgedoseerde planten, vereist alleen een notificatiedossier. Het is dus perfect mogelijk grote hoeveelheden niet-voorgedoseerde mengsels van kruiden en poeders zonder notificatie in de handel te brengen. Dit is levensgevaarlijk voor de consument want hij zal immers zelf moeten doseren.

In dit verband, wens ik de minister een aantal vragen te stellen.

Waarom kan de Algemene Farmaceutische Inspectie alleen maar advies geven, dat dan nog niet bindend is, voor bepaalde planten van lijst 3 ?

Vreest de minister niet dat in België een wetgeving tot stand komt die diametraal staat tegenover de Europese evolutie ?

Welke verantwoordelijkheid draagt de eetwareninspectie als blijkt dat een genotificeerd product desastreuse gevolgen heeft voor de volksgezondheid ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Colla.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ­ Mijnheer de voorzitter, ik meen dat het spreekwoord « Haast en spoed zijn zelden goed » dat de heer Devolder heeft aangehaald niet van toepassing is op een ontwerp van koninklijk besluit waarover gedurende 12 jaar werd gediscussieerd.

Het koninklijk besluit komt er niet na een stroomversnelling in de problematiek van de smartdrugs. De problematiek van de smartshops toont echter aan dat het koninklijk besluit dringend nodig is.

Ik vrees trouwens dat de heer Devolder de meest recente tekst van het ontwerp koninklijk besluit niet onder ogen heeft gekregen. Wat lijst 3 betreft, is er geen sprake van een eventueel advies van de Algemene Farmaceutische Inspectie. Er wordt een commissie opgericht waarvan de Algemene Farmaceutische Inspectie deel zal uitmaken en die beslissingen moet nemen over deze materie.

Lijst 1 bevat inderdaad planten en plantaardige producten die niet in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt. Zij kunnen eventueel worden gebruikt als geneesmiddel, maar dan geldt de klassieke procedure. De heer Devolder insinueerde in zijn vraag dat België de Europese trein mist. Ik ben het daar niet mee eens. België loopt eigenlijk voor op de andere Europese landen. In Duitsland heerst een absolute vrijheid inzake fabricage en handel in voedingsmiddelen die planten bevatten en is er een totaal gebrek aan reglementering. In Frankrijk raakt men het al jaren niet eens en komt men maar niet tot besluiten. In België krijgen wij nu eindelijk een geschikte besluitvorming. Voor een keer is ons land haantje de voorste en ik vind dat geen slechte zaak.

De algemene wetgeving staat de Eetwareninspectie toe producten die schadelijk zijn voor de gezondheid, uit de markt te nemen. Zo eenvoudig is dat. Door dit kwantumbesluit worden dergelijke acties van de Eetwareninspectie nog beter omkaderd.

De heer Devolder vraagt zich af wat er zal gebeuren wanneer iemand planten uit lijst 3 apart koopt en zelf mengt. Is dit niet gevaarlijk ? De heer Devolder zou met zijn beroepservaring moeten weten dat niet om het even wie zo maar een dergelijk mengsel kan bereiden dat zo geconcentreerd is dat het giftig is.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Devolder voor een repliek.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de minister moet toch begrepen hebben dat ik ironisch was toen ik het had over haast en spoed. Ik zegde immers ook dat dit debat al ongeveer twee decennia aansleept, dus al acht jaar langer dan de minister beweert.

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van koninklijk besluit verwijst hij echter specifiek naar de problematiek van de smartdrugs en de Chinese kruiden. Daarom veronderstel ik dat deze twee elementen hem aanspoorden om heel snel dit ontwerp van koninklijk besluit uit te werken.

De heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen. ­ Zij vormden een extra reden.

De heer Devolder (VLD). ­ Smartdrugs bevatten voor een groot deel caffeïne, maar deze stof wordt in dit ontwerp van koninklijk besluit niet eens vermeld. Dit om te bewijzen dat het besluit technisch zeker niet goed is uitgewerkt.

De minister heeft gezegd dat België op Europees vlak een voorloper is. Begin juni heeft het Europees Instituut van het Geneesmiddel enkele initiatieven in verband met deze problematiek genomen die het aan verschillende Europese landen heeft meegedeeld. Ik vermoed dat het haastig ineengetimmerd koninklijk besluit dikwijls in tegenspraak zal zijn met de voorstellen van het Europees instituut.

In een vraag om uitleg heb ik de minister er reeds op gewezen dat op lijst 3 een bepaald kruid staat, namelijk Sabal. De minister heeft echter onlangs nog beslist dat Urgenin-druppels, een geneesmiddel op basis van dit kruid, voortaan enkel zal kunnen worden verkocht op voorschrift. Hoe kan de minister dit rijmen met het feit dat dit kruid nog steeds op lijst 3 van het koninklijk besluit staat ?

Artikel 4, paragraaf 4, van het ontwerp is cruciaal. In deze paragraaf bouwt men de tegenstrijdigheid in; men kan niet bepalen of het gaat om een geneesmiddel of om een gewoon voedingsmiddel. Dit is het fundamentele probleem.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.