1-110

1-110

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU MARDI 3 JUIN 1997

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 3 JUNI 1997

(Vervolg-Suite)

WERKLOOSHEID EN MAATSCHAPPELIJKE UITSLUITING

Debat

CHÔMAGE ET EXCLUSION SOCIALE

Débat

De voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van de inleidende nota van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden over de werkloosheid en de maatschappelijke uitsluiting.

Nous abordons la discussion de la note introductive de la commission des Affaires sociales sur le chômage et l'exclusion sociale.

Het debat dat wij vandaag en morgen in het halfrond van de Senaat zullen houden, is een première voor onze assemblee.

Van bij het aantreden van de Senaat, na de parlementsverkiezingen van 1995, heeft het bureau zich herhaaldelijk gebogen over de vraag hoe de nieuwe rol van de Senaat in het hervormde Belgische tweekamerstelsel moest worden ingevuld. Hierbij ging uiteraard veel aandacht naar de opdracht van de Senaat als reflectiekamer.

Het kan niet worden ontkend dat de Senaat ook in het verleden steeds bijzondere aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van de wetsvoorstellen en -ontwerpen waarover hij zich diende te buigen. Daarmee bedoel ik niet alleen de legistieke kwaliteit, maar ook de vraag of zij het onderliggende probleem volledig en adequaat regelden.

Ik herinner daarnaast ook aan andere debatten ten gronde die in het verleden plaatsvonden in dit halfrond en die geen of niet rechtstreeks verband hielden met een wetsvoorstel of -ontwerp waarover de Senaat zich diende te buigen. Ik verwijs in dit verband naar het colloquium over de relatie tussen justitie en pers.

Het debat van vandaag en morgen is evenwel het eerste voorbeeld van wat door het bureau grote maatschappelijke debatten wordt genoemd, namelijk diepgaande besprekingen over grote maatschappelijke problemen of fenomenen.

Ik denk te mogen zeggen dat deze eersteling tot nu toe ten volle beantwoordt aan de hoge vereisten die men aan een debat over dergelijke problemen kan stellen.

Sur un plan concret, face à la nette augmentation du nombre de demandes du minimum de moyens d'existence et compte tenu du fait que cette augmentation résulte en grande partie de la politique de sanctions en matière de chômage, la commission des Affaires sociales a estimé qu'il convenait d'inclure dans la discussion la question de l'inactivité de longue durée et de ses conséquences socio-économiques.

La commission a également pris l'heureuse initiative d'associer à ses travaux des experts de diverses disciplines et des fonctionnaires d'institutions nationales et internationales, ce qui lui a permis d'étudier, de manière très approfondie et sous un angle multidisciplinaire, un sujet que l'on a sans doute eu tendance à aborder d'un point de vue trop exclusivement économique jusqu'à présent, alors qu'il a des implications sociales tout aussi importantes, comme le montre l'excellent rapport de la commission. Au demeurant, il faut noter que ce rapport a reçu un accueil élogieux dans la presse, auquel je souhaite m'associer en mon nom propre et en votre nom à tous, comme vous m'y autoriserez sans aucun doute.

Je suis convaincu que le niveau de qualité du débat que nous tiendrons, aujourd'hui et demain, dans cet hémicycle sera égal à celui des discussions préparatoires qui ont eu lieu au sein de la commission des Affaires sociales. Je suis tout aussi convaincu que, grâce à ce premier grand débat de société et aux conclusions que l'on pourra en tirer, le Sénat confirmera le rôle essentiel qui est le sien dans les débats concernant le bien-être des citoyens de ce pays.

Het woord is aan mevrouw Cantillon voor een inleiding namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Mevrouw Cantillon (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, de langdurige werkloosheid is in België uitzonderlijk hoog. Van alle werklozen is momenteel 64% meer dan één jaar werkloos. Dit cijfer ligt gevoelig hoger dan het Europese gemiddelde, dat 50% bedraagt. Hoewel ook het globale werkloosheidscijfer relatief hoog ligt, is het daarmee duidelijk dat België zich vooral door het aandeel en de omvang van de langdurige werkloosheid onderscheidt van de andere landen van de Europese Unie. De kans om uit de werkloosheid te geraken, bedraagt na zes maanden 6% en na twaalf maanden amper 4%.

Een grote groep langdurig niet-werkende laaggeschoolden dreigt aldus af te haken en weg te glijden in een zinloos uitkeringsbestaan. Deze toestand vreet aan de sociale en politieke cohesie, aan het ideaal van een zorgzame en solidaire samenleving.

Omdat langdurige inactiviteit en de langdurige afhankelijkheid van uitkeringen het gevaar van sociale uitsluiting en politieke vervreemding inhouden en omdat de traditionele instrumenten van de verzorgingsstaat met name sociale zekerheid, kennelijk machteloos staan, is deze kwestie ­ Rosanvallon spreekt van « la nouvelle question sociale » ­ uitgegroeid tot hét centrale beleidsprobleem van onze westerse democratieën. Dit sociaal probleem daagt ons uit na te denken over een betere sociaal-economische ordening van de samenleving. Het daagt ons uit na te denken over onze verzorgingsstaat en over de wijze waarop hij kan worden aangepast aan de nieuwe economische ordening van de post-industriële samenleving, aan de nieuwe sociale ordening van de geëmancipeerde samenleving waarin mannen en vrouwen een gelijkwaardige plaats hebben.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden is op deze uitdaging ingegaan. Deskundigen, ambtenaren van nationale en internationale instellingen werden uitgenodigd tijdens een twintigtal hoorzittingen. De informatie die tijdens deze hoorzittingen werd vergaard, werd verwerkt in de inleidende nota die als leidraad dient voor dit debat.

De nota vertrekt vanuit vier vaststellingen.

Eerste vaststelling. België is in verhouding tot de omringende landen veel verder gegaan in de toenemende afhankelijkheid van de bevolking op actieve leeftijd. Wanneer men ook de uitkeringstelsels andere dan de werkloosheid in rekening brengt, telt België, uitgedrukt in voltijdse equivalenten per 100 werknemers 51 uitkeringsgerechtigden, tegenover 43 in Nederland, 41 in Duitsland en 34 in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk. De tewerkstellingsgraad is met 55,7% de laagste van de Noord-Europese landen en ligt een stuk onder het gemiddelde van de Europese Unie dat 60,2% bedraagt.

Tweede vaststelling. De langdurige werkloosheid wordt gekenmerkt door een zeer groot aandeel laaggeschoolden : 71% van de mannen en 66% van de vrouwen die meer dan twee jaar werkloos zijn, hebben geen diploma hoger secundair onderwijs. Uit sociaal-psychologisch onderzoek valt af te leiden dat zowat een kwart van de langdurig werklozen ontmoedigd en/of wanhopig is. Ze blijven ondanks de vele mislukkingen sterk op arbeid betrokken en ervaren de werkloosheid als zeer problematisch. Hun voornaamste probleem is dat zij niet meer meetellen ­ burgers die geen burgers meer zijn ­ en ongelijkwaardig burgerschap vormt een bedreiging voor de democratie.

De derde vaststelling betreft de specificiteit van het Belgische stelsel van werkloosheidsuitkeringen. Het stelsel wordt gekenmerkt door een hoog aantal uitkeringsgerechtigden, relatief lage, sterk gezinsgemoduleerde uitkeringen en in tijd onbeperktheid van de uitkeringen. Hierdoor is de rol van de bijstand veel beperkter gebleven dan in de meeste andere landen. Als compensatie van het onbeperkte karakter van de uitkeringen kent het Belgische stelsel wel een regeling van schorsing van bepaalde langdurig werklozen. Door het zogenaamde artikel 80 werden in 1996 zo'n 32 000 samenwonende werklozen geschorst, meestal vrouwen.

De vierde vaststelling betreft de omvang van de financiële armoede. Ondanks de lage tewerkstellingsgraad en de hoge langdurige werkloosheid is in België de financiële armoede relatief laag. In tegenstelling tot wat in het publieke discours vaak wordt verondersteld, leidt de grote uitkeringsafhankelijkheid dus niet tot een hoog armoedepeil. Dit peil bedraagt ongeveer 6% en blijft over de jaren heen vrij stabiel.

Een zeer grote afhankelijkheid van sociale uitkeringen, een hoog aandeel van langdurige werklozen, een stelsel gekenmerkt door weliswaar lage, maar in duur nagenoeg onbeperkte uitkeringen en een stabiele, relatief lage financiële armoede: deze vaststellingen hebben de vraag doen rijzen naar de relatie tussen werk, sociale zekerheid en armoede. Naast de meeste continentale landen, die bijna alle ­ zoals België ­ een relatief hoge werkloosheid paren aan relatief lage armoedeniveaus, staan de Angelsaksische landen, waar een laag niveau van werkloosheid gepaard gaat met een hoog armoedepeil en groeiende inkomensverschillen. Enkel de Scandinavische landen en wellicht nu ook Nederland weten een relatief lage werkloosheidsgraad te paren aan een lage armoedegraad.

De tegenstelling tussen de Angelsaksische en de continentale landen leidt onvermijdelijk tot de vraagstelling of de keuze voor lage armoede, stabiele inkomensverschillen en een sterke sociale zekerheid onvermijdelijk hoge werkloosheid tot gevolg heeft. Of omgekeerd, leiden de nieuwe mundiale economie en de technologische ontwikkelingen tot een situatie waarin het beginsel van gelijkheid steeds verder in het nauw komt door de noodzaak van het scheppen van jobs? Is er een onafwendbare afruil tussen armoede en werk? Of is er een weg om lage armoede te combineren met een hoge arbeidsparticipatie? Langs welke route loopt die weg dan ?

Deze vraag vormt ongetwijfeld het kernpunt van de internationale discussie over de sociaal-economische ordening van de rijke geïndustrialiseerde westerse samenlevingen, over de toekomst van de verzorgingsstaat, over de houdbaarheid van de universele sociale zekerheid. De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft deze vraag dan ook centraal gesteld tijdens haar reflecties over het Belgische stelsel van werkloosheidsuitkeringen en meer algemeen, over het gevoerde werkgelegenheidsbeleid.

Het impliciete ­ soms expliciete ­ antwoord op de afruilvraag kan worden afgeleid uit de aanbevelingen ­ soms convergerend, soms divergerend ­ die de Europese Commissie, het Internationaal Arbeidsbureau en de OESO tot de commissie richtten.

De gehoorde vertegenwoordigers van deze instellingen zijn het eens over de noodzaak van ten eerste, een beleid gericht op economische groei, inzonderheid in de traditionele sectoren. Het Internationaal Arbeidsbureau deelt in dit verband de twijfels die ook door de OESO worden geuit bij het restrictieve beleid dat door een aantal Europese landen wordt gevoerd; ten tweede, het activeren van passief uitkeringsgeld, door het subsidiëren van laagbetaalde arbeid en door een actieve begeleiding lang voordat mensen langdurig werkloos worden en ontmoedigd geraken; ten derde, de verlaging van de arbeidskosten, inzonderheid aan de onderkant van de loonschaal; ten vierde, volgehouden aandacht voor opleiding en vorming om de beroepsbevolking meer af te stemmen op de kwalificatiebehoeften van de bedrijven.

Daarnaast legt de OESO sterk de nadruk op de verlaging van de lonen in het lagere segment van de arbeidsmarkt, dus op de vergroting van de loonwaaier, op de versoepeling van de regels inzake arbeidsbescherming en de verstrenging van de werkloosheidsreglementering door beperking van de duur van de uitkeringsrechten en de verstrenging van de controles op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Het IAB en de Europese Commissie daarentegen, stellen in hun rapporten dat er geen keuze moet worden gemaakt tussen stijgende werkloosheid en groter wordende inkomensongelijkheid, maar leggen meer de nadruk op de noodzaak om de arbeidsmarkt aan te passen aan de combinatie van arbeid en gezin, uitgaande van de vaststelling dat het concept van volledige tewerkstelling is veranderd. In een moderne industriële samenleving hoeft dit concept ­ zo wordt gesteld ­ niet meer te betekenen dat iedereen gedurende zijn of haar hele actieve leven een voltijdse baan zou hebben. Arbeidsherverdeling en de ontwikkeling van een transitionele arbeidsmarkt zijn sleutelelementen van beleid. Daarnaast stelt de Europese Commissie dat kleinschalige plannen voor het scheppen van werkgelegenheid in de sfeer van de sociale economie, gericht op groepen met de meeste achterstand vaak meer mogelijkheden bieden dan sommige grootschalige plannen.

Vanwege de specificiteit van het Belgische werkloosheidssysteem en mede in het licht van de aanbevelingen van de OESO om de uitkeringsrechten te verstrengen rijst de vraag, als verbijzondering van de eerste, algemene vraagstelling of er een verband bestaat tussen het uitkeringsstelsel en de langdurige inactiviteit in België: zijn het uitgavenvolume, het niveau van de individuele uitkeringen en het in duur onbeperkte uitkeringsrecht van die aard dat zij een verklaring geven voor de, in België extreem hoge, langdurige werkloosheid.

In haar inleidende nota stelt de commissie dat het uitgavenniveau van het stelsel als dusdanig geen verklaring kan zijn voor de relatief zeer hoge langdurige werkloosheid. In internationaal perspectief is het uitgavenniveau voor de werkloosheidsregelingen in België immers niet overdreven hoog. Met een uitgave die in 1995 voor de werkloosheidsuitkeringen en de vervroegde uittredingen samen 2,86% van het BBP bedroeg, is het stelsel duurder dan het Duitse en het Franse, maar goedkoper dan het Nederlandse of het Deense. In de OESO bekleedt België een middenpositie met een werkloosheidscijfer dat lichtjes onder het gemiddelde ligt en een uitgavenpeil dat iets meer bedraagt dan het gemiddelde.

België onderscheidt zich binnen Europa wel voor de financiering van het stelsel, die vrijwel volledig gebeurt via lasten op de factor arbeid. Dit is mede één van de oorzaken van de hoge loonkosten in België die, naar algemeen wordt aangenomen, vooral voor de laagproductieve arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt een arbeidsvernietigend effect hebben.

Van de hoogte van de individuele uitkeringen als dusdanig kan ook bezwaarlijk een negatief effect op de uitstroom uit de werkloosheid worden verwacht dat groter zou zijn dan in de ons omringende landen. Vergeleken met andere landen kent België immers relatief lage vervangingsuitkeringen, zowel voor hogere als voor lagere lonen. Toch is er ook in België voor bepaalde groepen onmiskenbaar sprake van een financiële val: voor werkloze éénoudergezinnen is er vrijwel geen enkele stimulans om voltijds te gaan werken en voor samenwonende werklozen is het aanvaarden van een deeltijdse job vaak financieel onaantrekkelijk.

En wat met de uitkeringsduur van de uitkeringen? Tast de onbeperktheid in duur de uitstroom uit de werkloosheid aan ? Tijdens verschillende hoorzittingen heeft de commissie kennisgenomen van het wetenschappelijk onderzoek over deze vraag in binnen- en buitenland. De aldus verzamelde informatie heeft echter geen uitsluitsel kunnen geven. Het buitenlands onderzoek toont weliswaar aan dat er bij het naderen van het einde van de rechten een verhoogde instroom in de arbeidsmarkt is, maar dit wordt slechts in beperkte mate ondersteund door het beschikbare, overigens schaarse, onderzoek in België. Ook de Hoge Raad van Financiën kwam eerder tot een gelijkaardige conclusie.

Dit brengt mij tot de evaluatie van artikel 80, waarmee de commissie goed 1,5 jaar geleden haar werkzaamheden begon.

Ter compensatie van het onbeperkte karakter van de uitkeringen in de tijd kent het Belgische stelsel een regeling van schorsing van bepaalde langdurig werklozen, waarvan aangenomen wordt dat zij niet langer werkwillig zijn. Het aantal gevallen van schorsing op grond van artikel 80 bedroeg 32 044 in 1996. Dit is een stijging met 9 770 gevallen in vergelijking met 1995. Deze stijging is te verklaren door de gewijzigde berekeningswijze van de toegestane werkloosheidsduur van tweemaal naar 1,5 maal de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur.

De hoorzittingen brachten omtrent deze regeling volgende knelpunten aan het licht.

Ten eerste, hoewel het armoede-effect van de regeling moet worden genuanceerd, wordt vastgesteld dat na 9 maanden 1,1% van de geschorsten in de sociale bijstand vervallen. Hoewel vanaf het ogenblik dat hun gezinsinkomen onder het vastgestelde peil valt, geschorsten opnieuw aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen, blijkt in de praktijk dat een aantal geschorsten geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Dit houdt wellicht verband met het contra-intuïtieve karakter van de maatregel die een niet logisch verband legt tussen het behoefte-en vezekeringsbeginsel.

Ten tweede, de belasting van de administratieve beroepscommissie ­ op vrijwillige basis samengesteld uit afgevaardigden van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties ­ is zeer hoog. De commissie komt vrijwel dagelijks bijeen met telkens een dertigtal dossiers aan de agenda. De sociale partners hebben dan ook de grootste moeite om deze commissie voldoende te bemannen.

Ten derde, artikel 80 wordt als discriminerend ervaren, aangezien enkel een bepaalde groep werklozen wegens vermeende werkonwilligheid kan worden geschorst, namelijk de samenwonende langdurig werklozen, meestal vrouwen, met een inkomen boven de vastgestelde grens.

Ten vierde, het criterium om een schorsing te ontlopen ­ namelijk het bewijs leveren van een voldoende zoekgedrag ­ is wellicht geen goede graadmeter van de arbeidsbereidheid. Het aanpassingsproces dat een werkloze doormaakt in de loop van zijn of haar werkloosheid veroorzaakt immers een verzwakking van zijn/haar zoekgedrag. Bovendien wordt geen rekening gehouden met het feit dat laaggeschoolden objectief minder kansen op de arbeidsmarkt hebben dan hogergeschoolden.

Ten vijfde, de band tussen de regionale werkgelegenheidsmaatregelen en de bepaling van « abnormaal langdurige werkloosheid » is onduidelijk. In de huidige omstandigheden is het bijvoorbeeld niet onmogelijk dat een werkloze die gedurende een jaar een regionaal begeleidingsplan heeft gevolgd, toch wordt geschorst.

Het zesde en laatste knelpunt betreft de hoofdvoorwaarde om geschorst te worden, namelijk het anderhalve keer overschrijden van de gemiddelde werkloosheidsduur van de streek, dus niet van een nationaal gemiddelde. Hierdoor worden regio's met grote seizoentewerkstelling, en dus lage gemiddelde werkloosheidsduur gediscrimineerd.

Uit de hoorzittingen met de vertegenwoordigers van de sociale partners is alleszins gebleken dat niemand van hen gelukkig is met de huidige sanctieregeling bij langdurige werkloosheid. Over de alternatieven voor artikel 80 zijn de visies echter veel minder gelijklopend.

Wat zouden immers de verdelings- en kostprijseffecten zijn van een hervorming waarbij uitkeringsrechten in duur beperkt worden en voor langdurig werklozen worden vervangen door een inkomensafhankelijke bijstand? Het antwoord is niet eenduidig, want afhankelijk van het niveau van de bijstandsuitkeringen. Vertrekt men van de bestaande niveaus in de bijstand dan zou een belangrijke besparing van bijna 40% kunnen worden gerealiseerd, maar het algemene armoedepeil zou meer dan verdubbelen en bij ééninkomensgezinnen stijgen tot bijna 85%. Vertrekt men daarentegen van een meer genereus scenario naar Nederlands voorbeeld ­ met uitkeringen die hoger zijn dan de bestaande ­ dan zou de armoede onder werklozen theoretisch verminderd kunnen worden, maar dan zou zo goed als geen uitgavenbesparing gerealiseerd zijn.

Zo'n hervorming met genereuzere uitkeringsniveaus zou een oplossing kunnen bieden voor een aantal knelpunten in het huidige systeem. De verzekeringslogica en het principe van wederkerigheid worden versterkt, het armoederisico bij éénverdienerschap vermindert en het oneigenlijk gebruik van de voordelen wordt tegengegaan. Samen met de verschuiving van de financieringslast van de arbeid naar algemene overheidsmiddelen zijn dit factoren die de legitimiteit van het systeem op positieve wijze zouden beïnvloeden.

Daarnaast zou een sterke beklemtoning van het bijstandsprincipe echter nieuwe problemen creëren. Zo vergroot de invoering van middelentoetsing de administratieve complexiteit en de uitvoeringskosten. Middelentoetsing versterkt bovendien de nu reeds aanwezige fraudegevoelige elementen in de gezins- en inkomensmodulering, namelijk de onjuiste aangifte van samenlevingsvorm of bestaansmiddelen. Zij vergroot ook de ­ moeilijk te bestrijden ­ werkloosheidsval voor ééninkomensgezinnen en de afhankelijkheidsval voor partners van een werkloze kostwinner. Elke inspanning om het gezinsinkomen te verbeteren, ook van de partner van de werkloze, wordt ontmoedigd omdat de arbeidsverdienste volledig of in belangrijke mate in mindering wordt gebracht van een inkomensafhankelijke uitkering. Ten slotte werd de vraag gesteld of een restrictiever werkloosheidsbeleid maatschappelijk aanvaardbaar is, zolang het niet gepaard gaat met een sterk beleid van jobcreatie.

Rijst hier dan ten slotte de vraag naar het effect van het werkgegelenheidsbeleid. Op dit punt doet de commissie twee belangwekkende vaststellingen. De eerste is, dat het aandeel van de actieve uitgaven voor de arbeidsmarkt de jongste jaren sterk gestegen is, van 64 miljard in 1989 tot 112 miljard in 1994. Dat komt vooral door diverse verminderingen van werkgeversbijdragen en de verhoogde inspanningen voor beroepsopleiding. Terwijl de uitgaven in 1985 voor drie vierden passief en voor een vierde actief waren zijn de verhoudingen thans twee derden voor passieve en een derde voor actieve maatregelen. De Belgische actieve uitgaven liggen hiermee ongeveer 30 maal boven het Europese gemiddelde, waarmee België op de vierde plaats in de Europese Unie komt. In kwantitatieve termen wordt dus kennelijk veel aandacht besteed aan een activerend beleid, maar gegeven de lage uitstroom uit de werkloosheid rijst de vraag naar de doelmatigheid van de ingezette middelen.

Hier stelde de commissie vast dat te weinig geweten is omtrent de belangrijke kwestie van de effecten van het werkgelegenheidsbeleid. Hoewel het evaluatierapport van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zeer belangrijke informatie heeft verzameld, waarvan de commissie dankbaar gebruik heeft gemaakt, lijkt het evaluatieve onderzoek schaars en disparaat. De resultaten bijvoorbeeld van het onderzoek naar de tewerkstellingseffecten van het Globaal Plan, zoals uitgevoerd door het Planbureau, blijven onzeker en laten uiteenlopende lezingen toe. Ik verwijs hier naar de verslagen van de NAR en de CRB dienaangaande, die in verkorte versie zijn opgenomen in de inleidende nota.

Dit zijn, sterk samengevat, de belangrijkste elementen die door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden werden verzameld ter voorbereiding van het debat. Er wordt voorgesteld het te organiseren rond twee vraagstellingen. De eerste en principiële vraag is deze naar de relatie tussen sociale zekerheid, armoede en werk en de mogelijke afruil armoede-werk. De tweede vraag als verbijzondering van de eerste, is deze naar de knelpunten in de relatie tussen het Belgische stelsel van werkloosheidsuitkeringen, de armoede en de langdurige werkloosheid.

Vooraleer plaats te ruimen voor onze eminente sprekers wil ik, namens de hele commissie, de ambtenaren van de Senaat danken, die niet alleen de emanatie zijn van de degelijkheid en de kwaliteit van deze Assemblee, maar ook hebben aangetoond in de geest van vernieuwing, openheid en openbaarheid te kunnen werken. In het bijzonder dank ik Louis Nijs, secretaris van onze commissie voor het vele werk, ook tijdens zijn vrije dagen.

Ik dank eveneens de heer Henrard die nu in zijn bureau luistert en notities neemt, dit mag voor de buitenwereld geweten zijn. Ik dank natuurlijk ook alle deskundigen en actoren die naar onze hoorzittingen zijn gekomen en die ons geholpen hebben om een verantwoorde en evenwichtige status questionis op te maken. Zij zullen zich vast herkennen in grote delen van de tekst van de inleidende nota. Zij kunnen deze beschouwen als een belangrijke maatschappelijke valorisatie van hun werk. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Dames en heren, wij hebben thans de gelegenheid uiteenzettingen te horen van drie deskundigen die wij hier vandaag mogen verwelkomen.

Als eerste komt de heer Atkinson aan de beurt.

I now give the floor to Mr Anthony B. Atkinson who is warden of Nuffield College in Oxford. He was previously professor of Political Economy at the University of Cambridge and Chairman of the Suntory Toyota International Centre at the London School of Economics. He has served on the Royal Commission of the Distribution of Income and Wealth and on the Pension Law Review Committee.

Professor Atkinson, you have the floor.

Pr Atkinson. ­ Mr President, I should like to begin by thanking you most warmly for the invitation. It is a great honour to be asked to address this plenary session and for me, coming from a country which has very recently, on 1st May, rejoined Europe, it is, I think, a particularly timely pleasure. I should have apologised for speaking in my maternal language. I have however produced a short six page outline of what I am going to say and I hope that will be helpful in following my presentation.

I have read with considerable interest the note produced by the commission, which is a most impressive and thought-provoking document. I have decided to organise my reflections on the document and on the subject more generally in the way set out on the first page of the paper which I have circulated.

The first part of my remarks are concerned with what I call the triangular relationship between unemployment, poverty and social exclusion. That is portrayed on the bottom of the first page. And I shall look at the experience of Belgium and make comparisons with the United Kingdom.

The United Kingdom is the country with which I am most familiar but also, perhaps more relevantly, it is the country which is embarked on rather different policies with regard to the labour market and to social protection.

Social protection is the second main subject of my talk and in the second part I will look at its impact on each of the three dimensions. How far is it responsible for a reduction in poverty ? Does it do so at the cost of increased unemployment ? Does it reduce or increase social exclusion ?

I have drawn the triangle to bring out that the three processes ­ unemployment, poverty and social exclusion ­ are concerns that are related but are different. They are not the same things. Unemployment and poverty have long been viewed as related social problems but were disturbed by unemployment not just because it leads to poverty. There are concerns about the impact on individuals of being unemployed which have more recently come to be called social exclusion and which is distinct from financial poverty.

To begin with, unemployment. As the commission on social affairs' report indicates, Belgium has an unemployment rate which is around the average to the European Union or slightly below and that is shown on the second page of the paper which I have circulated, where is shown the position of Belgium on various indicators relative to the average to the European Union. We should also bear in mind that in Belgium, as in other countries, unemployment is now very substantially higher than it was, say, 30 years ago. The average standardised unemployment rate in Belgium from 1964 to 1973 was 2,3 % When I first started studying economics, it was seen as shocking that one person in 50 should be unemployed. Today we regard 1 in 10 with apparent equanimity.

In the lower part of the page is shown the position to the United Kingdom and it is true, as was mentioned by Senator Cantillon, that unemployment is lower in the anglosaxon countries but the difference should not be exaggerated. Despite the claims made by the previous British government to the efficacy of its labour market policy, in fact when one allows for Britain being at a different stage of the business cycle, unemployment is not very much below the European Union average.

Nor do we have higher employment rates amongst prime age workers to those aged 25 to 49. The rate of employment in Britain is almost exactly the same as that in France or Germany. Where Belgium and Britain are very different is in the rate of poverty. As the social affairs commission report notes, Belgium has one of the lowest poverty rates in the OECD, whereas the United Kingdom has one of the highest. One person in five in Britain is living in a household below the poverty line. And in contrast to Belgium, we have seen in the United Kingdom a large rise in the poverty rate which more than doubled between 1979 and 1990.

The fact that only Britain among European countries has seen a large and sustained rise in poverty in the past two decades is a surprising fact. As Senator Cantillon pointed out five years ago in a paper on the zero-sum crisis it is really remarkable that the income distribution has remained relatively stable in most countries in a period of economic crisis. We might have expected the substantial rise of unemployment to have lead in most countries to a substantial rise of poverty and it has not done so. I will come to the reasons for that in a moment.

It is also of course possible that there are other aspects of depravation which have increased and this brings me to social exclusion.

You'll see if you look at the diagram that under the heading « social exclusion » l've put a question mark. We don't really have any good measures of the extent of social exclusion. In fact, I am not even sure we're agreed as to what it means. Social exclusion is one of those terms that seems to be widely used, in part because it has no precise definition and means all things to all people. Now, at a European level, concern about social exclusion has often been expressed in the same context in conjunction with concern about unemployment, as in the title of the report which is the introduction to today's debate. And this is one possible interpretation of social exclusion. It is the one on which I am going to concentrate but it is not of course the only one. We may also be concerned about social exclusion in the domain of consumption, people who lack access to the goods and services which form part of every day-accepted living standards, for example homelessness or lack of access to public utilities. We may also be concerned about people who are excluded by the operation of the social protection system and that is an aspect l'll return to later.

But focusing for the moment on unemployment, we see that it matters not just because people may be financially worse off, but also because it leads to social isolation and to estrangement from the economic system. It is also clear that social exclusion is essentially a dynamic concept. Exclusion is both a state and a process. Future prospects may be just as important as the current state. And it is for this reason, it seems to me, that the commission has been right to emphasise long-term unemployment. And on long-term unemployment, as the last of the bars in the diagram brings out, Belgium scores less well than the European average. There are two points that I want to make in interpreting this. The first is that exit from unemployment is not of course the only measure of success. We're also concerned about the quality of the job the people go into, if indeed they go into a job.

Employment in poorly paid or precarious work may be an equally serious source of exclusion. And in the next page of the notes I distinguish between what I call regular and marginal jobs, where regular jobs are those where there is an expectation of continued employment. They're covered by employment protection, they're part of the legal economy, they offer prospects of advancement and probably some degree of training. Whereas marginal jobs lack one or more of these attributes.

And there appears, what we have seen in recent years, particularly in anglosaxon countries, an increase in the number of marginal jobs. As Ralf Dahrendorf has called it, in Britain there's been a recasualisation of the labour force. It is therefore important to distinguish different types of transition out of unemployment. It may be that the person who is unemployed for a shorter period and takes a marginal job, for him this is a stepping stone into a regular job, in which case rapid exit from unemployment may be very desirable. It may be a move onto a job where people get training and permanent employment.

On the other hand, taking a marginal job may in fact be a dead end. It may offer very little opportunity of moving into a regular job. In that case, to encourage people to take temporary marginal jobs may not be doing them a service. They may be trapped rather than helped to move into employment. And this is something about, unfortunately, we know too little as to whether in fact, as it were, investing in a period of unemployment maybe a means of moving to a regular job is not in fact possible if one moves for a marginal job.

The second point I want to make is the obvious one that concerns the household or family dimension. The existence of multiple earner households raises the question of the pattern of unemployment. How is unemployment distributed amongst families ? A division into workless households, work-poor households and work-rich households make it rise to both poverty and social exclusion. And if as increasingly is the case in the United Kingdom, the unemployed are concentrated in households where no one is at work. In this way we may see both unemployment and social exclusion being generated.

In talking about the impact of a welfare state people often talk in terms of the European welfare state and with apologies to Mr Freeman, l'll say it is often the case with North Americans who regard Europe as a homogeneous whole. But in fact, countries differ considerably in the forms of their social protection. That's why at the beginning of slide 4, the fourth page, I identify different forms of social protection, distinguishing between social insurance, social assistance, on which I shall concentrate mostly, and basic income to which I will come at the end. This set of distinctions is, I think useful in understanding the impact of social protection and interpreting the experience of different countries. For example, in the United Kingdom, there has been recently in the last 20 years or so, a major shift away from social insurance to social assistance. We have seen major cutbacks in social insurance which has taken the form of abolishing benefits; for example we no longer have earnings' related supplements to unemployment and sickness benefits which has taken the form of tightening contribution and other conditions, which has taken the form of transferring benefits to the private sector, such as there is for sickness and maternity.

We now therefore rely much more heavily on the safety net of means-tested social assistance. As a proportion of total social security spending, that of means-tested benefits has gone out from 17 to 33 % in the course of this period. And as a result we have many more people who are receiving social assistance than any other European Union-country. And you can see from the diagram at the bottom of page 4 that something like 1 person in 6 in Britain is living in a family receiving assistance compared to 1 in 30 in Belgium. And this difference of the form has, I think, important implications when we ask what is the effect of social protection on poverty, unemployment and social exclusion.

First of all, the impact on poverty. As I said earlier, it is very, very surprising that the large rise in unemployment in Europe which could have been expected to lead to a big increase in the financial poverty. With the exception of the United Kingdom, this hasn't happened. Now part of the explanation for this is that household income is maintained by other earners. In fact, household incomes often depend on more than 1 person. But a substantial part of it is due to the effects of social protection. A major reason why substantial unemployment has not necessarily, has not in all countries, lead to an increase in poverty is because the welfare state has been effective. I think since the welfare state is today very much criticised, we should recognise that social insurance and other transfers have had a major success in offsetting what would, if we'd look at it 30 years ago, we would regard as a major, almost catastrophic change on the labour market, the social insurance system has, to our very considerable credit, substantially offset us.

It is not done so completely. There remain problems. The fact that poverty is persisting in rich countries is of course a concern. The safety net certainly is not complete. For example, in Britain, where as I said just now we've come to rely much more heavily on social assistance, we have an elaborate means-tested system. Experience with this has shown that there are holes in the safety net. For example, a significant minority of those entitled to means-tested assistance do not in fact claim the benefit to which they're entitled. Something between 1 in 5 or 1 in 4 of those eligible for income support do not in fact claim it and this appears to be at least in part because they regard receipt of assistance as being stigmatising.

There are also of course limits to social insurance, particularly its coverage, which doesn't recognise the needs of those outside the formal economy or those who haven't had labour market attachment.

So while I think we should recognise the major achievements of the welfare state, it remains the case that neither social assistance nor social insurance have been fully successful and that, in a sense, is the first reason for criticising the current arrangements.

The second critique and probably the one that has been more vocal in recent years is that the welfare state is itself partly responsible for the problem. This leads me to the question : does generous social protection cause unemployment ? As the commission notes, the scientific evidence on this is not clear cut. There have been many studies in the United States and other countries and I have done some myself on the relationship between unemployment benefits and the probability that the person returns to work. And the findings are mixed. They're all seeking to relate the links of unemployment to the level of benefits, find either a small effect or one which is lacking in robustness. The benefit effect of such may be very modest. On the other hand, and particularly relevant in the Belgian case, a number of studies in the United States have found that increased duration of unemployment insurance, paying benefits the longer, is associated with an increased length of time unemployed. So changes in unemployment duration may have greater effect than changes in the levels of unemployment benefit.

Secondly, there is evidence in the United Kingdom that receipt of unemployment assistance by a married man is associated with a lower rate of labour force participation by their wives, i.e. that receipts of a means-tested benefit discourages people from remaining or going in to the labour force. And this is illustrated by the diagram on the bottom of page 5, which shows the proportion of wives who are in paid work in the United Kingdom and for those whose husbands are receiving social insurance, the proportion is very much the same as if their husbands were employed. But for those receiving social assistance, the proportion is very much lower and this reflects the very serious disincentive built in to social assistance which is means-tested and thereby means that there is financially little or no benefit to the wife for going out to work. That is why I said it is important to distinguish the form of social protection, the form that it takes may have substantial effect on the way on which it influences the working of the economy.

Now what about social protection and social exclusion? Earlier, I discussed social exclusion in terms of unemployment, but there are other important dimensions. One of the origins of the term was in the sense that people were excluded not so much from the labour market as from social protection itself. The references to new poverty for example refer to the fact that the welfare state itself excluded people who were not covered by social insurance and who fell through the social safety net. This is one of the reasons why for example countries like France have brought in schemes which are designed to achieve social integration as well as income maintenance.

It may also be the case, as I mentioned just now, that social assistance may not be claimed because it is regarded as stigmatising. People see the receipt of a benefit which is not related to contributions, which is not related to labour market participation as being one which has been less socially well regarded than social insurance.

So for looking at the impact of social protection on the three aspects for which I am concerned, unemployment, poverty, and social exclusion, it seems to me that there are problems particularly with social assistance as a means of addressing these issues. The safety net is incomplete because of the problem of incomplete take up, social systems create serious disincentives to the partners of the unemployed and it may be stigmatising and hence cause social exclusion.

For this reason, it seems to me important to think about other forms of social protection, to look for new ideas as to how we can guarantee an effective minimum. And l'd like to finish my presentation by referring briefly to the idea of a basic or citizen's income, which is the third kind of social protection, which I listed at the beginning but haven't yet talked about. In its pure form, a citizen's income would replace all the existing social insurance and assistance benefits; it would sweep everything away. W'd have a single payment paid on individual basis without any test of means and paid unconditionally. The benefit would replace all income tax allowances and in essence would integrate taxation of benefits and all income would be subject to tax. This is the idea of a basic or citizen's income which has been very widely discussed, at least going back to the 1920's in Britain. I would like to suggest modifying it in two major respects. The first is I think it is a mistake to see a citizen's income as an alternative to social insurance. While that may have seemed very attractive, say at a time of reconstruction after the war, it seems to me now that it isn't the right policy to pursue. We should see citizen's income as complementary with existing social insurance systems. So that is the first modification I would make. I would keep the existing structure of social insurance, and the citizen's income would be a complement to it rather than a substitute. But this is not enough to insure political support.

These notes were needed although there have been supporters of citizen's income in many political parties of different political views. The scheme has never got close to being introduced in reality. My own judgment is that one reason for this, or one major reason for this, is its lack of conditionality. The fact that it is simply paid to everyone regardless to their contribution to society. I would therefore like to suggest a variation of citizen's income which I have referred to as a participation income which is conditional on participation. And you will see that this is sketched on the last page of the notes I circulated, where a condition of receiving the benefit which would otherwise be the same as a citizen's income, it would be a universal payment not subject to a means test, on an individual basis, but it would be subject to participation where this involves work or being available for work or being retired but also for example would include engaging in approved forms of education or training and would include caring for young, elderly or disabled dependents. So as the examples bring out, the condition is not paid work, it is a much wider definition of social contribution.

Now this proposal no doubt may sound somewhat unrealistic. It certainly looks to the future and it looks to the future not just in considering it in Belgium or the United Kingdom but look into the future in terms to the development of the social dimension of the European Union to developing a form of co-ordinated nationally provided but co-ordinated, European minimum benefits and it seems to me, Mr President, that to consider something along the lines of a participation income provides a better basis for securing the combination of avoiding financial poverty and promoting social inclusion two things which seem to me are going to be essential for the future development of Europe.

Thank you very much.

M. le président. ­ Nous allons à présent entendre le professeur Rosanvallon, directeur d'études à l'École des Hautes Études en sciences sociales, à Paris, et directeur du Centre de recherches politiques Raymond Aron. Il est également secrétaire général de la Fondation Saint-Simon, et ce depuis la création de celle-ci en 1982. Ses travaux universitaires sont essentiellement consacrés à l'histoire intellectuelle de la démocratie française et aux problèmes politiques et sociaux contemporains.

La parole est au professeur Rosanvallon.

M. Rosanvallon. ­ Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'accueillant aujourd'hui.

Comme mon collègue Atkinson, j'ai beaucoup appris grâce au rapport publié par la commission présidée par Mme Cantillon.

En quelques remarques, qui seront ma contribution à un débat qui s'impose, je voudrais insister sur la nécessité de reformuler les concepts fondamentaux à partir desquels nous pouvons aujourd'hui essayer de penser les questions de la sécurité sociale, notamment le concept de risque social, ainsi que celui de droit social.

Les principales difficultés que nous connaissons ont, d'une certaine manière, été résumées par le concept de risque social. C'est celui-ci qui a permis à nos sociétés d'unifier les différentes catégories de difficultés conduisant à la pauvreté ou à l'exclusion. Au lieu de raisonner simplement sur la base du terme, vague et ancien, de pauvreté, ou de celui, vague mais moderne, d'exclusion, le terme de risque social essayait de définir les conditions dans lesquelles pouvait apparaître une perte de revenus, engendrant elle-même une difficulté d'insertion et une chute dans la pauvreté.

Dans les sociétés industrielles développées, la notion de risque social a permis de traiter, de façon cohérente et unifiée, des catégories de problèmes extrêmement larges et diversifiées. Elle a permis de traiter de la même façon les questions de la maladie, de l'invalidité, du chômage et celles qui peuvent être liées aux différentes formes d'accident dans la vie. Cette notion de risque social a pour principal avantage d'avoir permis d'aborder les questions sociales en les objectivant.

Quelle était la grande difficulté du XIXe siècle? C'était de faire le lien entre un droit et un comportement, de trouver la frontière entre le « pauvre méritant » et l'« oisif impénitent ». Le concept de risque social a permis de sortir de ces questions qui obligeaient en permanence à juger les comportements pour savoir qui méritait et qui ne méritait pas l'assistance de la société.

En effet, si le principe moderne est celui d'une dette de l'Etat et de la société envers ses membres, la contrepartie de celui-ci est un devoir d'implication, lequel passe par l'expression d'un comportement. Mais comment juger de l'adéquation de celui-ci? C'est au fond, l'aporie fondamentale sur laquelle les politiques sociales modernes ont buté jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Le concept de risque social a conduit à objectiver les situations et à ne plus s'intéresser uniquement à la question des comportements mais à des situations objectives. En même temps qu'une lecture unifiée des difficultés sociales à partir de la notion de risque était mise en place, une technologie politique et une technologie sociale adéquates à leur traitement ­ à savoir l'assurance sociale ­ pouvaient être développées.

Il y a ainsi une sorte de couple vertueux formé, d'une part, par le concept de risque social pour définir des catégories de problèmes et, d'autre part, par l'institution de l'assurance sociale comme technologie pour régler ces derniers.

La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui peut être définie très simplement comme le délitement de ce concept de risque social. Celui-ci reste, bien sûr, très largement opératoire pour traiter les problèmes d'emploi, les questions de la maladie et de l'invalidité. Mais, même dans ces domaines, qui restent ses terres d'élection, nous voyons que ce concept tend lui-même à vaciller.

En effet, le concept de risque et l'assurance sociale qui lui est liée présupposent une commune incertitude sur l'avenir. Or, la société disposant de plus en plus d'informations et étant confrontée à l'incertitude face à l'avenir sait que les risques ne sont pas toujours équitablement partagés. Si, dans une société, tous sont d'accord de payer des contributions équivalentes afin de couvrir un risque de maladie par exemple, à partir du moment où la médecine ou les informations permettent de reconnaître que les gros fumeurs courent des risques deux fois supérieurs, le sens de la solidarité et celui de la justice peuvent se transformer.

Même sur ce terrain, le plus classique de la couverture des risques sociaux, nous voyons actuellement la nécessité d'en reformuler le cadre et le concept. Ce qui nous menace, me semble-t-il, c'est une réduction du champ de la solidarité à ce que les mathématiciens appellent le partage des risques ou, en termes très techniques, la neutralité actuarielle. Le sens de la justice incite à dire: « Je suis d'accord de partager des risques avec ceux qui couvrent les mêmes risques que moi ». Mais si je me rends compte de l'existence de classes de risques différentes, la tendance à la segmentation de la solidarité peut commencer.

Il me semble que ce délitement de la notion de risque social est encore plus remarquable et plus fort si l'on applique ce concept au problème du chômage. Nous constatons actuellement ­ et c'est la signification du chômage de longue durée ­ que l'on définit une catégorie de situations qui, justement, n'est plus un risque.

Comment définir le chômage de longue durée? Je crois que plusieurs approches sont possibles. Une approche de type statistique consiste à dire que le chômage de longue durée est celui qui caractérise une personne non employée depuis 18 ou 24 mois, par exemple. À mes yeux, nous pourrions donner une définition que j'appellerai sociologique: on peut appeler chômage de longue durée la situation de non-emploi qui ne correspond plus à la catégorie de risque mais à une situation. Ce qui va compter pour traiter ce chômage de longue durée, ce n'est évidemment plus la technologie mise en place pour gérer le risque, à savoir l'assurance sociale.

À cet égard, notre difficulté est très simple. D'une certaine manière, nous ne disposons que de deux concepts et deux techniques. Ces dernières sont l'assurance sociale et l'assistance. Les deux concepts sont simplement le risque social et la pauvreté.

Que signifie la montée du concept d'exclusion dans nos sociétés ? Elle cherche à indiquer une sorte de face à face de cette notion de risque social, mais elle le définit de façon très vague. Si nous savons que l'assurance sociale a permis de traiter positivement des situations de risque, nous découvrons que les techniques de l'assistance ne sont probablement pas les plus adéquates pour traiter les questions de pauvreté permanente ou d'exclusion.

Nous avons besoin d'un concept intermédiaire ­ je rejoins tout à fait sur ce point la réflexion du professeur Atkinson ­ entre celui d'assistance et celui d'assurance sociale.

Comment définir ce concept intermédiaire? Une première façon est d'aborder cette question à partir des catégories de revenus.

Quelles sont les formes de revenus de remplacement? Une première forme est bien sûr celle de la prestation d'assurance, une autre est celle de l'assistance. L'idée se fait jour d'un troisième type de revenu de remplacement qui peut se définir, au sens large du terme, à partir du terme anglais basic income ou revenu de citoyenneté.

Je reconnais pour ma part, dans cette réflexion, un élément extrêmement positif, à savoir précisément la recherche de ce point intermédiaire. Je suis, par contre, beaucoup plus interrogatif sur la pertinence de la catégorie de basic income pour représenter cette forme intermédiaire, par ailleurs si nécessaire.

J'ai l'impression que ce n'est pas en recherchant une forme spécifique de revenu de remplacement que l'on peut définir une catégorie intermédiaire entre le revenu d'assistance et la prestation d'assurance, mais plutôt en définissant une catégorie d'emploi. C'est une catégorie économique et non pas une catégorie de revenus qui doit, me semble-t-il, fournir la possibilité de définir une situation intermédiaire.

Nous avons besoin, en effet, d'une forme intermédiaire entre l'assistance et l'assurance qui permettrait de lier à la fois la sécurité économique et l'indépendance sociale. Or, la grande difficulté de l'assistance, que ne règle pas le revenu minimum sous sa forme de basic income , c'est de trouver une nouvelle modalité pour assurer la sécurité économique et non pour assurer l'indépendance sociale. Le danger majeur pour nos sociétés d'aujourd'hui est de salarier l'exclusion, de lui trouver une forme de rémunération plutôt que de rechercher les conditions dans lesquelles peuvent aller de pair sécurité économique et indépendance sociale.

D'un certain point de vue, les questions auxquelles nous sommes renvoyés ne sont pas véritablement neuves; elles sont étonnamment classiques du XIXe siècle. Si nous pouvions nous reporter dans les grands débats parlementaires des années 1840 qui ont eu lieu partout en Europe sur le paupérisme, nous constaterions que ceux-ci faisaient apparaître, non pas la question du chômeur de longue durée, mais celle du travailleur pauvre comme un phénomène massif des sociétés industrielles naissantes. À l'époque se faisait jour une tentation centrale qui était de répondre à la question de la sécurité économique par une perte de l'indépendance sociale.

Après tout, à quoi correspondait le modèle de la working house en Angleterre ou celui des colonies de travail aux Pays-Bas ou dans les régions françaises? Au fait de donner la priorité à la sécurité économique sur l'indépendance. Pourquoi cela était-il possible au XIXe siècle? Pour une raison très simple, ne l'oublions jamais: les pauvres ne votaient pas dans les systèmes censitaires du XIXe siècle. On pouvait donc faire aller de pair une sorte de condescendance sociale avec une « bénévolance » économique. Ce dont nos sociétés ne veulent plus aujourd'hui, c'est de ce rapport de la « bénévolance » économique et de la condescendance sociale.

Une autre utopie, qui elle ne date plus du XIXe siècle, s'est fait jour: l'utopie d'ordre sociologique. Les chiffres le montrent, les statistiques le prouvent abondamment: ce qui mène le plus sûrement à l'exclusion et à la pauvreté, ce n'est pas simplement un déficit de capacité de travail, c'est aussi une insertion sociale réduite. Nous le savons, il y a beaucoup plus d'exclusion chez les personnes isolées que chez celles qui vivent en groupe. D'où cette utopie que l'on voit formuler, non plus dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle, mais dans l'Amérique du XXe siècle: faire d'un renouveau, d'une reconstruction de la famille le vecteur d'une remobilisation de la solidarité sociale.

Je pense, pour ma part, que nous ne pouvons pas rêver d'un retour à une société constituée de corps intermédiaires qui pourraient se sentir bien au chaud et s'apporter mutuellement une aide économique. Pas plus que nous ne pouvons rêver ­ si rêve il pouvait y avoir ­ à une situation dans laquelle la certitude de la sécurité économique se paierait d'une dépendance sociale et politique. N'oublions d'ailleurs pas sur ce point ce qu'étaient les réflexions des économistes au XIXe siècle. Certains d'entre eux discutaient très sérieusement des mérites comparés de la fabrique moderne et de l'esclavage antique, en rappelant que dans ce dernier cas, la dépendance absolue de la personne ­ puisqu'elle devenait une chose ­ était la condition de sa sécurité économique presque définitive.

Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans l'ordre de l'économie qu'il faut trouver ce concept intermédiaire, c'est-à-dire, quelles qu'en soient les modalités, à travers la recherche d'un troisième secteur de forme d'économie intermédiaire. Au fond, elle est bien économique la question que nous nous posons. Nous devons réfléchir à ce qui est le vecteur véritable de la multiplication de situations de chômage de longue durée. Quel est le vecteur véritable de l'exclusion ?

Là, l'économiste doit certainement venir à la rescousse de celui qui s'interroge en des termes plus sociologiques ou philosophiques, comme je le fais. Ce que l'économiste peut probablement apporter à cette réflexion, c'est une considération sur les transformations du mode de production moderne. Qu'est-ce qui caractérisait le mode de production industrielle classique ? Il avait une capacité d'intégrer dans l'entreprise des personnes de formation, d'origine et de talents fort différents. C'est en effet le processus de la chaîne qui homogénéisait les travailleurs. Que ceux-ci soient venus des provinces, du tiers monde, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient plus ou moins qualifiés, on assistait à une sorte d'homogénéisation des capacités, des formations par le processus de production extrêmement contraignant. L'entreprise moderne fonctionne au contraire en rassemblant de petites forces de travail beaucoup plus réduites mais beaucoup plus homogènes. La réalité actuelle du mode de production est qu'il fonctionne en homogénéisant de petits groupes de personnes elles-mêmes déjà homogènes. Du même coup, apparaît une proportion d'exclus, ceux qui ne peuvent appartenir aux petits groupes homogènes.

À la limite, nous pouvons ­ et nous devons, d'une certaine façon ­ rêver d'une société dans laquelle 90% de la population pourraient aborder des études supérieures. Peut-être, dans cinquante ans, des sociétés industrialisées approcheront-elles cette réalité. Dès lors, la difficulté ne résidera plus dans le fait de trouver les emplois qualifiés pour ces 90% de personnes formées mais de savoir ce qui se passera pour les 10% de personnes qui, pour des raisons diverses, n'y parviendront pas.

Il me semble donc que, plutôt que d'avoir comme perspective la possibilité matérielle de salarier, d'une certaine façon ­ comme des salariés de la solidarité ­ ceux qui ne trouvent pas une insertion, c'est davantage les formes économiques qu'il faut plier à la possibilité de l'utilité sociale pour les uns et les autres.

Bien sûr, la mise en place de cette économie intermédiaire passe ­ ainsi que le rapporteur l'a souligné ­ par la nécessité d'activer les dépenses sociales. En cette matière, la Belgique semble donner l'exemple puisqu'elle consacre un tiers de ses dépenses sociales à des mesures actives. Cette proportion est beaucoup plus élevée que dans beaucoup d'autres pays européens.

Toutefois, il me semble que la révolution de l'activation est encore très largement devant nous. Il ne suffira pas de prendre conscience du fait qu'il faut dépasser la notion de risque social, qu'il faut trouver des formes intermédiaires entre l'assistance et l'assurance, et les trouver non pas tant sur le mode du revenu de substitution que sur le mode des formes économiques intermédiaires. Il ne suffit pas d'accomplir cet effort pour avancer dans nos réflexions. Avancer présuppose aussi de reconsidérer la question des droits sociaux et de les redéfinir. Une des choses terribles des sociétés contemporaines est leur impossibilité de repenser à nouveau le progrès social. Le plus souvent, elles imaginent simplement possible de limiter les retours en arrière. Il me semble, au contraire, que nous devons redéfinir les droits sociaux de telle sorte qu'ils redeviennent un objet de conquête et non simplement un objet de défense transie ou timide.

Voici une trentaine d'années, un sociologue anglo-saxon, M. Marshall, disait qu'au fond, la conquête des droits dans la société moderne se décomposait en trois époques: la conquête des droits civils au XVIIIe siècle, la conquête des droits politiques, avec le suffrage universel, au XIXe siècle et la conquête des droits sociaux, à travers l'Etat-providence, au XXe siècle, laquelle est venue couronner les deux premiers étages.

Il ne me semble pas que c'est en ces termes que nous pouvons concevoir l'avenir et la redéfinition des droits sociaux. Pour redéfinir les droits sociaux aujourd'hui, il convient de repréciser ce que sont les deux catégories fondamentales du droit dans nos sociétés, à savoir les droits civils et les droits politiques, et de bien comprendre leurs différences. Notre difficulté a été de savoir s'il fallait concevoir les droits sociaux comme un prolongement des droits civils ou comme un prolongement des droits politiques. Or, ces deux catégories de droit ne fonctionnent pas de la même façon.

Un droit civil se définit comme étant organisateur de l'autonomie de la personne, de sa liberté. Le principe des droits civils est de construire la séparation entre le privé et le public, entre l'individu et la société. Ce sont, en quelque sorte, des droits de la séparation sociale, des droits qui me constituent en fort inexpugnable dans mes opinions, dans mes croyances, dans mes mouvements, dans l'ensemble de ce qui définit ma personne et son prolongement, qu'il s'agisse de la parole ou de la propriété; bref, c'est ce qui me constitue en entité autonome. Les droits civils ont donc pour origine la nécessité de résister aux empiétements de l'État ou de la société sur ses membres. Ce sont des droits de l'autonomie, des droits de la séparation.

À l'inverse, les droits politiques doivent se définir comme des droits de l'intégration. Ce ne sont pas des droits qui définissent l'autonomie de la personne. Ce sont des droits qui définissent l'implication de cette personne et la nature du lien social.

Ces droits politiques étaient au premier chef le droit de suffrage, qui définit les conditions dans lesquelles chacun participe à la volonté collective.

On a vu ces droits d'intégration se développer, parallèlement au droit de suffrage, au XIXe siècle, avec l'instauration du service militaire, qui était, d'une certaine façon, la marque de l'inscription de la collectivité.

Ces droits politiques ont pour caractéristique de ne jamais aller sans contrepartie. Ils se définissent comme étant en même temps une possibilité et une obligation, une possibilité et une implication. Tant que la croissance a été forte, nous avons pu penser que les droits sociaux étaient de la catégorie des droits civils, qu'ils étaient des droits de tirage inconditionnels, tout comme les droits civils, dans le sens où aucune limite ne peut leur être opposée. Au contraire, la caractéristique des droits sociaux est d'être, d'une manière ou d'une autre, « indexés » sur l'activité sociale collective, sur la richesse générale. Ils ne peuvent donc pas être, comme les droits civils, des droits inconditionnels.

Il me semble que nous sommes en train de changer d'ère des droits sociaux: nous passons d'une ère de droits civils sociaux à une ère de droits politiques sociaux. Nous le ressentons tous les jours au niveau même du vocabulaire. En effet, nous passons d'une appréhension des questions sociales en termes de revenus à une appréhension en termes de citoyenneté.

Que signifie le fait de mettre la question de la citoyenneté au premier rang des objectifs du traitement des questions sociales ?

Il s'agit du passage d'une approche « civiliste » à une approche politique des droits sociaux. Cette évolution montre qu'il n'y a pas de droit sans forme de contrepartie, que les droits sociaux doivent être des droits que l'on pourrait qualifier de « contractuels ». Nous devons aujourd'hui explorer la nature contractuelle des droits sociaux. C'est ce qu'a essayé de mettre en place, de manière expérimentale, timide et balbutiante, en 1988, la loi sur le revenu minimum d'insertion en France. Celle-ci a dévoilé à travers le concept d'insertion, une dimension contractuelle dans les droits sociaux. Le droit à l'utilité sociale, fondement le plus important du droit, ne pourra être maintenu et développé que si cette dimension contractuelle est respectée.

L'enjeu majeur dans nos sociétés, en effet, n'est pas simplement d'assurer la sécurité économique, mais aussi de développer l'utilité sociale commune. Sans cette utilité sociale commune, la possibilité même d'une redistribution apparaît plus difficile. La légitimité de cette redistribution repose in fine sur le sens de l'appartenance et de la citoyenneté. Une société dans laquelle se multiplieraient les inutiles subventionnés deviendrait une société où le sens de la citoyenneté s'affaiblirait énormément; la possibilité de prolonger sur le long terme cette vision de l'assistance sociale deviendrait elle même problématique.

Si l'on peut imaginer, sur le court terme, un choix entre la rémunération de l'exclusion et des politiques économiques de créations d'emplois intermédiaires, sur le long terme, en revanche, il me semble qu'il n'y a pas de choix possible. En effet, le moteur de l'État redistributif, à savoir la légitimité du prélèvement, de la contribution, deviendrait de plus en plus problématique et de plus en plus faible.

Nous réalisons aujourd'hui qu'à long terme, le choix ne devra pas être opéré entre ces deux éléments mais entre une solidarité fondée sur le principe de la citoyenneté ­ donc une solidarité exigeante ­ et une autre forme de solidarité, beaucoup plus limitée, qui reposerait simplement sur des principes humanitaires.

Actuellement, le sens de la solidarité humanitaire existe dans nos pays: laisser des êtres humains mourir de faim semble impossible. N'oublions toutefois pas que la solidarité humanitaire est considérée comme atteinte lorsqu'un pour cent du P.N.B. est distribué en faveur des pays défavorisés, alors que la solidarité citoyenne implique, d'une manière ou d'une autre, près de la moitié des richesses des pays développés.

L'enjeu n'est pas mince: allons-nous maintenir une solidarité citoyenne ou, la solidarité sociale étant en perte de légitimité, glisserons-nous vers une solidarité humanitaire, réduite à un objectif, hélas, extrêmement limité ?

Il convient, au-delà des débats relatifs au court terme, de réfléchir à l'avenir, c'est-à-dire à la nécessité de reformuler les concepts organisateurs à la fois de solidarité et de citoyenneté, de façon à mettre en oeuvre concrètement des conditions positives pour tenter de résoudre la question du chômage de longue durée. (Applaudissements.)

Mr. Chairman. ­ The last speaker of this morning session will be professor Richard B. Freeman.

Richard B. Freeman who holds the Ascherman Chair of Economics at Harvard University is also Programme Director for Labour Studies at the National Bureau of Economic Research. He spends the summer term at the London School of Economics' Centre for Economic Performance, where he is Executive Director of the Programme in Discontinuous Economics.

Professor Freeman, you have the floor.

Pr Freeman. ­ There is a handout on what I am going to say further. I come from a place where unemployment is less than 5 % now, a place where you do not find anyone who is long-term unemployed ­ someone who is out of work for six, eight weeks, that is considered long-term unemployed ­ and where the rate of employment has gone up over the last twenty years, so that now of the adult population as defined by the OECD ­ which to young people we happen to know consists of everyone over the age of fifteen ­ 74 % work in the United States compared to 60 % in the EU and 55 % in Belgium. So you might look at the US and say: « Gee, you are doing everything right », and some Europeans do this, and all you have to do is copy us. And there are some wonderful Mac Donald's restaurants here, but maybe you need more. The final thing that I want to say is that the US first has a series of weaknesses as well as strengths and that you always want to be weary of looking at the positive things of a particular country in a particular point of time.

Five or six years ago, many Americans thought you really had to be Japanese to succeed in the world economy. A best selling book amongst businessmen was Musashi Musashi's book of « the five rings ». That is a book by a thirteenth of fourteenth century samurai, someone who would feel very good on that wall, over there, and the Amencan business people were told that this is what you needed: read the Samurai adventure, and you would succeed. The Japanese economy does not look so good at this point; it does not look horrible. I think, one should judge the American situation at the next recession, before one would want to declare the US has got these things all solved. What I also want to stress in this talk, is the strength which the EU member states bring to resolving their problems, because you will see there is an interesting sort of difference between the strength that the US has and the strength that the EU-countries have.

If you look at my first exhibit, there is no way out: the United States produces more per capita than Belgium ­ or the EU. These are PPP-units, some comparing, not with exchange rates, but with Purchasing Power Parity, that is to say what people really can buy with their money. In 1980, the US was ahead of the EU and Belgium. In 1995, there was some catch-up, but the US still produces more. Now just drop down to the bottom right, which says GDP per hour, 1995. I was surprised, and maybe you will be if you have a look at these figures, that, per hour, the GDP in Belgium is 16 % higher than in the United States. The difference, which is going to be a great weakness in some sense, is the lack of employment. But, per hour of work, Belgians are producing 16 % more than Americans. I think this is an important area one should think about.

If you jump to exhibit 3, you will find exactly the same contrast in terms of compensation of workers in manufactories. The US and the EU in general are about equal (stick to the purchasing power parity at the bottom part of the figure); in Belgium there is a 22 % higher compensation for production workers. That is consistent with the 16 % higher GDP per hour worked. So, Belgium is an extreme case in the sense of what I think the EU has done very well: a) reward its workers, and, b) have reasonably high productivity. The EU in general is about the same as the US, which means there has been a huge catch-up in productivity in the EU-countries. I think, in any consideration of social problems, that must be thought of as a strength to build on. What I now want to do is in contrast to what many Europeans will do, i.e. look at the employment record. That is on exhibit 2 here. I will rectify the OECD Europe by just reading some Belgian figures as well. What you see is, in 1973, there was no difference in the employment rates of the US and Europe. They were the same. From 1973 to 1995 the employment rate in the US goes up, the employment rate in Europe goes down. The Belgian employment rate, according to the OECD, in 1995 is about 55 %. So the difference is even more dramatic to this country.

I want you to look at the sex break of the employment figures, and again this is going to be a pretty stark difference with the Belgians. I start with the OECD Europe. For the male employment rate, the US is going down a bit. Very similar to what Tony Atkinson has said about the UK. If you look at prime age working men, there is not a whole lot of difference between the US, the UK, OECD Europe...: all the countries are doing about the same in this area. The big difference between the US and OECD Europe, and indeed the whole essence of the American job creation miracle, is women. You look down at women and you say « 48 % was not a whole lot different than it was in OECD Europe in 1973, and now in 1995 it is 67 % ». That 67 % is the rate of employment of Belgian men. Think now that American women are working first of all as much ­ relatively of population ­ as Belgian men, and obviously, on top of it, they put in more hours than Belgian men. Belgian women are just about the European level, a little bit below the European level of work. I think, in looking at the whole job situation in the United States, one must look at this as women's jobs, women's work. If the United States did not have all these women working ­ because as we will see in a moment, wages of particularly male workers, have fallen ­ we would be in a horrific poverty situation, or rather an unpleasant poverty situation.

I would like you now to look at exhibit 4 ­ and it will be exhibit 5 in a second. This again is very important in understanding what is going on in the modern economies with regard to the sex break. Look at men and women in the US. If you look at the upper two lines, the big gainers in the US earnings distribution, the only group to make significant earnings gains in the United States, has been the really educated and skilled women. Top quintile women, college-graduate women: those are the gainers. The losers in the United States, and this is important because the United States ­ I will give you some more evidence of this ­ has not solved the social exclusion problem any more than Europe has solved it. We just have a different place where we put the people: we do not put them on benefits, we put them in prison. I will show you the numbers to make it clear, but this is what we do. The bottom quintile male workers have a 17 % drop in their real earnings. This is over the period stretching from 1979 to 1995. The less than high-school graduate workers, which in the United States are roughly 20 % of the people, show a 27 % drop in their real earnings. There has been an incredible fall in the economic position of less skilled, less educated people. There we have labourers, even machine operators, it just goes down the list. The women never look as bad as the men on this, so the women, even the less skilled women, although they are doing poorly in my country, they do have jobs and they are not doing as poorly as the less skilled men.

I will skip over the next exhibit which just shows the same change and turn to another way of thinking about the social exclusion issue. In the United States, those words I never heard, we have never heard of the word « social exclusion » and we have never heard of the word « social partners », and the way things are developing for our trade unions, I fear in another ten or fifteen years, we will never hear the word « trade union » either. We are going a very different route than European countries. But what we do focus on is what we call economic inequality. That has not yet become a forbidden word in American discourse.

If you now look at the bottom of exhibit 6 ­ this is a measure of inequality by taking the top 10 % of the people divided by the bottom 10 % to earnings ­ these are males, the female 15 figures look the same; and these are full time workers; there is no unemployment in these figures, these are people who are working. This difference is the greatest of all the developed countries. It has increased since 1979. If you look at Belgium, it is the fourth lowest among the European countries in terms of this inequality measure, and it has actually declined in Belgium. So Belgium is one of the three countries in the West were over this period of time inequality has actually gone down. One can properly applaud the United States on the employment side and see how one might draw lessons from them. It is clear, however, that on the side of inequality, social exclusion and even the maintenance of real earnings for normal workers, the US has done very poorly.

Now I would like you to jump to exhibit 10, because this is an exhibit that really shocked me when I did this. It is just another way of judging this alternative capitalist experience. What I have done here, is, I took the growth in the GDP in the United States over a period of fifteen years ­ from 1979 to 1994 ­ and I asked: « what fraction of economic growth went to people in the upper 5 % of the income distribution? ». You see the number: it is all of it ! All of the economic growth of the United States has accrued to the upper 5 %. Now, my friends tell me that if I have got figures that did the upper 1 %, it would be 99 % to the upper 1 %, because they have not really increased the pay of some of their top professionals any way near that they have increased their own pays. But the problem with the US model, or system, is that it has gone through a period where all the gains have been going to the wealthy. I do not want to call them socially excluded, although I am sure they would exclude everyone here from their particular private aeroplanes and so on. This creates a different form of social exclusion: the super rich as opposed to the normal citizenry in this society. I will skip over some of these other graphs (I think they are fairly self-explanatory). I would like to go back to exhibit 8, which looks at the other side of the super wealthy.

This is the poor. These are full-time, year-round workers, and this is hourly pay, and we have Germany, Belgium, Advanced Europe, the United Kingdom and the United States. And these are the real purchasing power parity earnings of men in the lowest decile. What you see, is that against the United States, which witnesses a hundred, a low income Belgian male worker makes 117 % more than an American worker ­ 2.17 times more ­ Germany makes a little more than that. Even in the United Kingdom, the low-paid earner makes more than in the United States. The American low-paid earner will probably pay less taxes, so there is some trade-off there. To give a general picture about what you have in the US, is this incredible diversion between the wealthy and the poor, together with this great success on the employment front. And you can weigh those two facts as you wish. You may want to think it is more important to succeed in keeping people employed or getting them employed, or you may think it is more important to maintain these living standards; poor are the bottom part of the earnings distribution. It would be very appropriate for an economist to tell you « well, that is the choice, there is no other way to deal with this ». I do not believe that is the case, and I do not believe the American experience supports the view that one has to make this incredible choice between basically impoverishing working people in order to get them employed and giving all the gains of economic growth to the super rich, so that they have enough money to hire the rest of society.

If you look at exhibit 9, there is internal evidence from the United States, which says that over this period of time when we have been impoverishing the poor; actually their work time has gone down, not up. This is per man; that is the group: it is the low-skilled men who are taking a terrible wage beating. And their work time has actually fallen. So, I do not believe that this great lowering of their wages created a great jobs-boom for them. Remember that the jobs-boom in the United States is for women, and although for low-skilled women wages have fallen a bit, for many women in the United States they have actually risen. So I do not think we have this horrible trade-off to face.

We still have all kinds of problems. If you look at exhibit 11 ­ it will be the last of my brief run-through of the US economy or the US experience. This is our socially excluded people and they are incarcerated. In 1995, there were 1,5 million people in the United States incarcerated. They are almost all men ­ women do not commit crimes, not to the extent that men do ­ they are also most young men. Older men do not commit crimes the way young men do. They were over proportionally black (about half of the incarcerated are black in the United States). Just 2 % of the male employment, the men who would be employed. Another 5 million were under supervision of the criminal justice system. Then it has been growing: I have my figures for 2000 « or so ». These are pretty accurate figures. At one point I had them as « 2000 », but there has been a slight slow-down in the growth of the prison population, although it is still the fastest growing occupation in the United States, but it has been slowing down a bit, and so « or so » means that in 2001 or 2002 these figures will be true. And at that point you will have 3 % of the American men of working age in prison. And I think about that versus some of the long-term unemployment figures for European countries. Among men we are talking similar figures. There are long-term unemployed among women in Europe, and we have no such similar problem in our women. We have not solved the problem that faces all the western countries, which is « how do you bring the less-skilled ­ and particularly less skilled men ­ into modern society as productive as people with reasonable living standards ? »

I would like to conclude with some more speculative comments about what lessons one might draw. What I have done in exhibit 12, is giving you something that you probably know, so I will discuss a little the bottom part, the costs of the EU model. Senator Cantillon went through some of the high jobless rate, long duration unemployment, the welfare state, etc. I am sure you trouble over these things all the time. The US model has its own problems, which I have gone through. I left out one of them, but there is some evidence. Using the Luxembourg income data, the poverty rate turns out to be highest in the United States, higher than in any other OECD country, and that is again using purchasing power parity, so these are not exchange rate adjusted. So we have limited security for those in need, we are taking a great risk now with our loan periods, because there is a time limit on how many years they can receive benefits. And if there is a big recession that comes along for five years later, and many of them are without any recourse to benefits, we will see a social disaster, unless we change our law, which I assume we will in that situation. There will be some extraordinary meetings in congress and they will all suddenly have funds for those people, but we have serious social problems. I view the US model today on employment for it looks wonderful. The test is how we will experience the next recession.

And I think that is going to be very interesting. If the US does very well in that recession, then I think there are a lot of lessons to be drawn from the US for the European economists as well. Now I think of the European test, it is not a recession test, because with all the social protection, one can survive a recession at the bottom of the earnings distribution and not be too badly off. It is really the next boom. Will there be a significant enough recovery in new jobs being created in that recovery ? I suppose you can also say: « Will there be a boom ? » I assume the business cycle has to rear itself and there will be such a thing.

My last exhibit is my most speculative and I have done this in the way of drawing lessons from the US for the EU, so it is very broad, in a sense. Thinking about the success of the US, one must always remember that demand for labour is derived demand. It comes from the demand of citizens and other countries for products that are produced. And I just do not see the usefulness of tinkering with dividing our poor, which I know is popular in France and which has some popularity in this country. The US has had all of its expansion through the expansion of the demand for labour. It has not been work sharing, it has come through expansion. I think one lesson one should draw from the US is, if one really wants to bring more people into the employment, it occurs through expansion through the product market. It does not occur through cutting up jobs into smaller and smaller pieces. Now that I have just listed some things that strike me, some of which I think are relative to Belgium. We have of course no shop hour regulations. The United Kingdom has removed lots of its regulations. We offer no protection for small distributors or retailers. If some one wants to move in and start a store in a particular area, he can go and do it. That means we have an extremely efficient retailing distribution sector. We do have opportunities for people who take very low wages if they want to work for a start-up firm. It is quite common for people with a new technology firm to get shares. The shares may be useless if the curb firm fails and you get a very minimal level of pay.

Then we have something which is very peculiar, but which I also think eases the expansion of employment, we have very easy bankruptcy laws. I know entrepreneurs who have failed two or three times and they just go ahead, they get more money and they start up again. That may or may not be a wise thing to the banks to loan their money, but it is done. I said we have no work sharing, and people spoke earlier about active labour market programs. I am not a fan of active labour market programs; I do not think they are overly successful, unless you are already in a demand expansion, but you can not train particularly less educated or less skilled folks so that they will get jobs when one is not in an expansion phase.

This is very different from the Belgian experience ­ it was not until I looked at some Belgian figures that I realised the difference ­ : in the US we do not save very much. We have financed our expansion by investments from overseas. We have lots of investments from the Japanese, we get a lot of investments from the British, we get a lot of investments from the Dutch, we do not get too many investments from Belgium. We have actually got a very low savings rate. The flip-side of that, of course, is that a lot of our expansion is fuelled by domestic consumption. Belgium has got a very high savings rate, but the flip-side of that is that you do not get very much push from your consumption.

And then finally ­ this is part of the women's story in the United States ­ we have marketed a lot of our household production. We, and Sweden, are probably the two countries, and Britain is moving pretty fast in the same direction, I think, to where things that were normally done, fifteen of twenty years ago, in the household, are now being done in the production market. If you think about it that the American jobs miracle is a female employment miracle, that means in a significant respect, that women are producing in the market sector things that women used to produce at home, but presumably more efficiently, restaurants, things like this. You can produce food more efficiently. That means that we have a higher GDP, because of this. Unless there are policies ­ I put here the stress on corporate policies, but it could be national social policies as well ­ designed to ease the movement of women into major job areas, I do not see how you can have increased employment. It is not going to come about in the old manufacturing sectors of coal-miners or steel workers or the people who draw a lot of attention of governments, as the people to spend resources on. I do not think those are the people to spend much resources on.

At the bottom, some other things that the US has done, which may be more or less useful lessons: we found your income tax credit which has close ties to some of the things that Tony Atkinson had said earlier, which is basically giving people their social benefits, in this case, a negative income tax payment, only if they have a job. I personally think that in European countries with such high social safety nets, one can be really strict in this, because people are really getting a lot of benefits. The more those benefits are tied to work, the easier it may be to experiment with some cuts in the wages of folks, since they are not going to become poor, as they have in the United States. One thing I do not understand about the Belgians particularly, the French also ­ a little bit the Dutch ­ the countries that are trying to push the older workers out of the work force and make it attractive to them, given the changing age structure and the incredible social security expenses it is going to be. I find that short-term policy that will backfire in the long-term. I say: adjust your social security to encourage, not to discourage work. There are various ways of doing that. Do we want, in any country with an ageing population, to make socially exclusive people over fifty-five, which is an age I am sure some people in this group would not like to be known that they would have to leave and retire, to whatever leisure they appreciate ?

The last aspect of the American system that Europeans do not look at, and it is a way of fighting not social exclusion of the low-paid, nor the different social exclusion that we have with the super rich, at the top, but of bringing more and more workers to share in the benefits of capitalism. The US has gone quite a bit in this direction, I think much more so than many European countries: we give significant tax breaks for employee stock ownership, we today have more employees who start ownership plans than we have union members in our country. We have substantial private pension fund ownership of shares and there are unions who are major players in the big pension funds because they have established them and they have funded them for years. And we have larger shares of pension-fund ownership by unions in our stock market than we have union members. We have a significant amount of profit sharing. As you probably know from the United Airlines experience of a few years ago, we actually have a significant proportion, about 2 %, of our firms that are worker-owned.

So we have been experimenting with other ways to bring normal workers into the productive sphere. This does not obviously deal with the very unskilled people and the poor people that we lock in jail, but it is a way in the current economic system of making capitalism more available to normal folks.

My bottom line of the theme I want you to go away with is, the US has done really well on the employment front. It has done really poorly on some other fronts. If you are looking at our experience, there is a mixture of things that one should think about as possibly providing helpful lessons. But I absolutely do not recommend that you bring the entire US-system ­ if you could, but I doubt that you could ­ into any European country. It would do very well for the policemen and the prison guys: they would find their pay goes up, and so on. But there would be lots of negative things for the rest of the society. That is not the way to deal with the problem.

Thank you.

De voorzitter.. ­ Dames en heren, hiermede zijn wij aan het einde van de ochtendvergadering gekomen. Ik dank van harte mevrouw Cantillon, die het debat inleidde, en de drie deskundigen voor hun bijdrage aan het debat.

Wij zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 14.30 uur.

Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 14 h 30.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 12.05 uur.)

(La séance est levée à 12 h 05.)