1-102

1-102

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 17 AVRIL 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 17 APRIL 1997

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER WEYTS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN EN BUITENLANDSE HANDEL OVER « DE INVORDERING VAN BELASTINGSCHULDEN BIJ OVERDRACHT VAN EEN HANDELSFONDS »

QUESTION ORALE DE M. WEYTS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR « LE RECOUVREMENT DES DETTES FISCALES LORS DE LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Weyts aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel.

Het woord is aan de heer Weyts.

De heer Weyts (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, bij koninklijk besluit van 12 december 1996 werd beslist de invordering van belastingschulden bij de overdracht van een handelsfonds beter te organiseren. Dit koninklijk besluit zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de noodzakelijke formaliteiten bij een dergelijke overdracht.

De nieuwe regeling bepaalt dat elke overdracht moet worden geregistreerd en dat de overnemer aansprakelijk is voor de mogelijke fiscale schulden van de persoon die het handelsfonds overlaat. De overnemer kan deze aansprakelijkheid enkel voorkomen als hij bij de overdracht een certificaat voorlegt van de ontvanger van de belastingen waaruit blijkt dat er geen belastingschuld is.

Sinds het koninklijk besluit van kracht is werden bijzonder weinig ontvangers van belastingen bereid gevonden dit certificaat af te leveren, aangezien op het ogenblik van de overdracht niet alle belastingcontroles zijn uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat op het ogenblik heel wat onderhandelingen over de overdracht van handelsfondsen mislukken.

Daarnaast rijst nog een ander probleem. In sommige gevallen wordt de overdracht van het handelsfonds geregistreerd en wordt de betaling uitgesteld tot het fiscaal attest is afgeleverd. Indien dit echter niet binnen de twee maanden is gebeurd, kan de notaris oordelen dat de registratie geen waarde meer heeft en dat bijgevolg een nieuwe registratie nodig is. Dit maakt de overdracht van een handelszaak nagenoeg onmogelijk.

Graag kreeg ik dan ook van de vice-eerste minister een antwoord op de volgende vragen.

Het ontbreken van duidelijke instructies bij de nieuwe regelgeving inzake overdracht van handelsfondsen dreigt in vele gevallen te leiden tot het volledig blokkeren van de overdracht. Is de vice-eerste minister op de hoogte van dit probleem en is hij bereid zo spoedig mogelijk dit koninklijk besluit te verduidelijken ?

Bestaat de beste oplossing er niet in te bepalen dat het gevraagde certificaat alleen betrekking kan hebben op fiscale schulden die reeds bestaan op het ogenblik dat het document wordt opgesteld ?

De voorzitter. ­ Het woord is aan vice-eerste minister Maystadt.

De heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel. ­ Mijnheer de voorzitter, op het ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een circulaire met instructies voor het afhandelen van dossiers inzake het overdragen van een handelszaak zoals bepaald in artikel 442bis van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen. De circulaire zal eerstdaags in de buitendiensten worden verspreid. In deze circulaire wordt onder meer gepreciseerd in welke concrete gevallen het certificaat moet worden geweigerd omdat een fiscale controle is aangekondigd of wordt uitgevoerd of omdat een vraag om inlichtingen is verzonden. Of dit inderdaad zo is moet in elk geval worden onderzocht op de datum van de aanvraag van het certificaat. Het certificaat kan dan ook niet worden geweigerd op basis van een controle die na deze datum is aangekondigd of op basis van een vraag om inlichtingen die na deze datum werd verzonden. Dat de overdrager van het handelsfonds niet is gecontroleerd voor een of meer aanslagjaren is dan ook geen reden om het certificaat te weigeren.

Het is de bedoeling van artikel 442bis te vermijden dat handelszaken worden overgedragen zonder dat de belastingschulden van de overdrager worden betaald. Om het certificaat te kunnen weigeren is het daarom niet alleen noodzakelijk dat er bij het verstrijken van de termijn om het certificaat af te leveren formeel vastgestelde fiscale schulden zijn, maar ook dat op de datum van de aanvraag van het certificaat een fiscale controle is aangekondigd of wordt uitgevoerd of dat een vraag om inlichtingen is verzonden. Dit wordt duidelijk bepaald in artikel 442bis, vijfde lid.

Ik kan de heer Weyts ook meedelen dat een nieuw koninklijk besluit wordt voorbereid om, zonder de bedoeling van de maatregel te wijzigen, het toepassingsveld beter te bepalen en sommige onbedoelde effecten te vermijden.

De voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.