1-93

1-93

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 20 FÉVRIER 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER VERREYCKEN AAN DE EERSTE MINISTER OVER « DE NIEUWE POLITIEKE CULTUUR »

Stemming over de gewone motie

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. VERREYCKEN AU PREMIER MINISTRE SUR « LA NOUVELLE CULTURE POLITIQUE »

Vote sur la motion pure et simple

De voorzitter. ­ Dames en heren, tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de eerste minister over « de nieuwe politieke cultuur » werden twee moties ingediend.

Mesdames, messieurs, deux motions ont été déposées en conclusion de la demande d'explications de M. Verreycken au Premier ministre sur « la nouvelle culture politique ».

De ene, de gewone motie, door de heer Caluwé, mevrouw Lizin en de heer Moens, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Verreycken en het antwoord van de eerste minister,

Gaat over tot de orde van de dag. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Verreycken et la réponse du Premier ministre,

Passe à l'ordre du jour. »

De andere, door de heer Raes, luidt :

« De Senaat,

Gehoord de vraag om uitleg van de heer Verreycken en het antwoord van de eerste minister,

Stelt vast dat meerdere politici genoemd worden in « onfrisse praktijken » en dat de kiezer deze politici heeft afgevaardigd zonder kennis te hebben van laakbare activiteiten,

Dringt erop aan dat de regering een stap terugzet en dat zij hierdoor aan de kiezer de gelegenheid geeft zijn vertrouwen in de besproken politici of partijen te bevestigen of hun dit vertrouwen te ontzeggen. »

« Le Sénat,

Ayant entendu la demande d'explications de M. Verreycken et la réponse du Premier ministre,

Constate que plusieurs hommes politiques sont cités dans le cadre de « pratiques douteuses » et que l'électeur a délégué ceux-ci sans avoir connaissance d'activités répréhensibles;

Insiste pour que le gouvernement se retire en offrant à l'électeur la possibilité de confirmer sa confiance dans les hommes politiques ou les partis concernés ou de leur retirer cette confiance. »

Overeenkomstig ons reglement stemmen wij over de gewone motie die de voorrang heeft.

Conformément à notre règlement, nous votons sur la motion pure et simple qui bénéficie de la priorité.

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, wat mij opviel bij het indienen van deze gewone motie was dat één van de ondertekenaars op dat moment niet aanwezig was. Ik leid daaruit af dat er voor de gewone moties dus voorgetekende formulieren klaarliggen, zodat bij het indienen van een gemotiveerde motie ook een gewone motie kan worden ingediend. Of de indieners nu al dan niet aanwezig zijn speelt geen enkele rol.

Dit is volgens mij een illustratie van de manifeste vlucht voor de verantwoordelijkheid die moet worden genomen bij het zich uitspreken over de gemotiveerde moties, die handelen over de grond van de zaak. Er wordt telkens opnieuw een gewone motie ingediend om zijn gezicht niet te moeten tonen en om vooral geen gezichtsverlies te moeten lijden bij de stemming over de grond van de zaak.

Ik betreur dit en ik blijf pleiten voor een stemming over de gemotiveerde motie in plaats van over de gewone motie. Ik vind het zinnetje « ... gaat over tot de orde van de dag » een aanfluiting van de senatoriale verantwoordelijkheid. Wij zullen de gewone motie, zoals altijd trouwens, niet goedkeuren, zonder veel hoop evenwel dat de gemotiveerde motie in dit geval zal worden aangenomen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux voor een stemverklaring.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik kan bevestigen dat er na de vraag om uitleg van de heer Verreycken plotseling een gewone motie te voorschijn kwam, ondertekend door senatoren die niet aanwezig waren tijdens het stellen van de vraag om uitleg, het antwoord van de eerste minister of de repliek van de heer Verreycken. Dit is gewoon misbruik maken van het systeem. Ik meen dat de Senaat zich hierover toch eens grondig zal moeten buigen.

M. le président. ­ La parole est à M. Foret pour une explication de vote.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, nous nous abstiendrons lors du vote sur la motion pure et simple. Cette abstention ne doit nullement créer le doute quant à notre opposition au gouvernement. Cependant, nous voulons éviter tout risque de voir un vote purement négatif être interprété comme étant l'adoption des intentions et du texte de la motion de M. Verreycken. (Applaudissements.)

M. le président. ­ Le vote commence.

De stemming begint.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

35 stemmen ja.

35 votent oui.

14 stemmen neen.

14 votent non.

11 onthouden zich.

11 s'abstiennent.

Derhalve is de gewone motie aangenomen.

En conséquence, la motion pure et simple est adoptée.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mmes de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Lallemand, Mahoux, Mmes Maximus, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Nothomb, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Coene, Devolder, Goris, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem, Vautmans, Vergote, Verhofstadt et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Bock, Boutmans, Mme Cornet d'Elzius, MM. Daras, De Decker, Desmedt, Destexhe, Mme Dua, MM. Foret, Hazette et Jonckheer.