1-82

1-82

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1996

VERGADERING VAN VRIJDAG 20 DECEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

ORDRE DES TRAVAUX

De Voorzitter. ­ Dames en heren, de Senaat had gisteren de minister van Vervoer verzocht om vandaag vóór de stemmingen een verklaring af te leggen in verband met de brand in de Kanaaltunnel. De Regering laat weten dat zij op het ogenblik inlichtingen verzamelt en vraagt of het haar toegestaan is daarover op een latere datum een werkelijk omstandige verklaring af te leggen.

Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, wij moeten ons uitspreken over een verdrag waarin een overeenkomst is opgenomen over het verzekeren van de veiligheid van de treinen in de Kanaaltunnel.

Ik stemde gisteren in met de suggestie van de minister van Buitenlandse Zaken om onmiddellijk na het reces een vraag om uitleg in te dienen over de toepassing van het Verdrag van Schengen met betrekking tot deze materie, enerzijds, en over de veiligheid in de Kanaaltunnel, anderzijds. De heer Boutmans daarentegen wenste onmiddellijk een antwoord te krijgen.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, het gaat mij niet om een snel antwoord.

Een van de verdragen waarover wij vandaag stemmen, betreft onder meer de veiligheid in de Kanaaltunnel, maar precies hierover rijzen fundamentele vragen. Als blijkt dat de veiligheidsproblematiek in het verdrag niet goed geregeld is, heeft het ook geen zin dat verdrag nu goed te keuren. Daarom moet de minister mijns inziens eerst een toelichting geven. Als dat vandaag niet mogelijk blijkt, waarvoor ik wel begrip kan opbrengen, heeft het echter geen zin ons hierover vandaag uit te spreken.

De Voorzitter. ­ Minister Daerden heeft zich akkoord verklaard om op 9 januari 1997 om 10 uur een toelichting te verstrekken, waardoor het indienen van een vraag om uitleg zelfs niet noodzakelijk is.

Ik stel voor de stemming over dit verdrag tot dan uit te stellen. De algemene bespreking hierover kan naar aanleiding van de toelichting van de minister worden voortgezet. Leden die dit wensen, kunnen op dat ogenblik bijkomende vragen stellen.

Is de Senaat het hiermee eens ?

Le Sénat est-il d'accord ? (Assentiment.)

Dan is aldus besloten.

Il en sera donc ainsi.