1-81

1-81

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 1996

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 1996

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « HET TEMPOKAARTSYSTEEM BIJ MOBISTAR »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LE SYSTÈME DE LA CARTE TEMPO DE MOBISTAR »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie over « het Tempokaartsysteem bij Mobistar ».

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Onlangs lanceerde Mobistar het Tempokaartsysteem voor het gebruik van een GSM. Daardoor hoeft de gebruiker niet langer een abonnement te nemen. Na de aanschaf van een GSM-toestel en een herlaadbare SIM-kaart krijgt de gebruiker een oproepnummer en kan hij 40 minuten bellen. Wanneer die 40 minuten verlopen zijn, koopt de gebruiker een herlaadkaart, de Tempokaart, en kan daardoor voor duizend frank opnieuw 40 minuten bellen. Elke Tempokaart heeft een andere code. Facturatie is met andere woorden niet langer nodig.

Volgens de politiediensten zorgt het Tempokaartsysteem voor moeilijkheden bij het lokaliseren van een oproepnummer in het kader van een onderzoek. Volgens de wet moet elk eindapparaat door de minister worden goedgekeurd. Hij kan die goedkeuring intrekken of weigeren als het eindapparaat de middelen ondoeltreffend maakt die het opsporen, afluisteren, kennis nemen en opnemen van privé-telecommunicatie mogelijk maken. Elk telefoonnummer moet dus lokaliseerbaar zijn.

Volgens de politiediensten is dat met het Tempokaartsysteem niet het geval. Identificatie via een abonnement of factuur is ook niet mogelijk. Dit probleem is door de politiediensten reeds aan een nationaal magistraat gemeld.

Ik heb over dit systeem volgende vragen.

Ten eerste, heeft de Vice-Eerste minister dit systeem, zoals wettelijk bepaald, goedgekeurd of functioneert het al zonder zijn goedkeuring ?

Ten tweede, indien hij het heeft goedgekeurd, hoe is het mogelijk dat een illegaal systeem wordt goedgekeurd ?

Ten derde, welke maatregelen gaat hij nemen om dit probleem op te lossen ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan Vice-Eerste minister Di Rupo.

De heer Di Rupo, Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie. ­ Mijnheer de Voorzitter, het invoeren van de Tempokaart door Mobistar moet volgens de toepasbare wettelijke bepalingen niet worden goedgekeurd door het BIPT.

Een vergelijkbaar product werd door Belgacom Mobile op het Proximusnetwerk gebracht, namelijk de Proxistartkaart.

Artikel 95, 5º, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voorziet niet in de mogelijkheid om de toegang te verbieden tot de openbare telecommunicatie-infrastructuur wanneer de gebruiker niet identificeerbaar is.

In het geval van een mobiel netwerk zoals GSM zal de lokalisering nooit zeer precies zijn. De netwerkoperator kan immers in het beste geval alleen de zone van de cel of van de piloon waarin de gebruiker zich op het ogenblik van de oproep bevond, aan de bevoegde overheid meedelen.

De Tempokaart maakt het voorwerp uit van een erkenningsprocedure in een Europees land.

De formule van voorafbetaalde kaart werd reeds op GSM-netwerken van verschillende Europese landen gecommercialiseerd. Zij beantwoordt aan de behoeften van een gedeelte van de klanten van mobiele netwerkoperatoren. Er is geen enkele bepaling in de telecommunicatiewetgeving of -reglementering die de ontwikkeling van dit nieuwe concept verbiedt.

En conclusion, je voudrais souligner que la question que vous posez a sa pertinence et qu'elle trouvera vraisemblablement sa réponse dans le cadre des travaux des ministres de la Justice européens. Je signalerai d'ailleurs la teneur de votre question à mon collègue. Compte tenu du développement de ce type de services et d'appareillages en Europe, la réponse éventuelle devra être envisagée au niveau européen.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.