1-69

1-69

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 17 OCTOBRE 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 17 OKTOBER 1996

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEVOLDER AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN OVER « DE TERUGBETALING VAN MAGISTRALE BEREIDINGEN »

QUESTION ORALE DE M. DEVOLDER AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES SUR « LE REMBOURSEMENT DES PREPARATIONS MAGISTRALES »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Devolder aan de minister van Sociale Zaken over « de terugbetaling van magistrale bereidingen ».

Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, op 2 augustus 1996 besliste de Regering om door schrapping van een belangrijk aantal magistrale bereidingen een besparing van 1,5 miljard frank te realiseren. Deze beslissing heeft bij de patiënten en bij het farmaceutisch korps een storm van protest doen losbarsten.

Het voorgestelde besparingsbedrag bedraagt ongeveer één derde van het terugbetalingsbedrag van de magistrale bereidingen. Nochtans werd het budget in deze sector gedurende vijf jaar niet overschreden. Integendeel, de kostprijs van de magistrale bereidingen voor het RIZIV-budget daalde in de periode 1990-1995.

Daarenboven heeft een kabinetsmedewerker van sociale zaken op vrijdagmorgen 27 september 1996 in een radio-interview op BRTN 1 een tendentieus en onjuist bericht verspreid over de magistrale bereidingen.

De heer Mahoux, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op

Graag had ik vernomen of in dit radio-interview het officieel standpunt van de minister met betrekking tot de magistrale bereidingen werd weergegeven.

Welke houding neemt de minister aan tegenover het alternatief plan, dat haar op haar verzoek werd bezorgd door de Algemene Pharmaceutische Bond ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan minister De Galan.

Mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken. ­ Mijnheer de Voorzitter, gisteren werden mij ook in de Kamer uitvoerige vragen gesteld met betrekking tot het beruchte interview van 27 september waaruit in het radiocommentaar de verklaringen van een beroemd apotheker werden weggelaten zodat het een tendentieus karakter kreeg.

De uitgaven voor magistrale bereidingen zijn tijdens het eerste trimester van 1996 gestegen met 11,4 pct. ten opzichte van het eerste trimester van 1995 en met 14,3 pct. ten opzichte van het eerste trimester van 1994.

Voor de wijzigingen in de terugbetaling van magistrale bereidingen die op 2 augustus 1996 door de Ministerraad werden goedgekeurd, werd reeds op 22 april 1994 advies gevraagd aan de Technische Farmaceutische Raad. Deze maatregel is dus geen gevolg van de ronde-tafelvergadering.

Wat de klachten betreft, de briefwisseling, de faxen, de campagne die met betrekking tot tewerkstelling, bestrijding van de armoede en de kostprijs van medicijnen werd gevoerd, heb ik APB en OPHACO op 12 september 1996 om alternatieve voorstellen gevraagd, die ik op 30 september heb ontvangen. Met sommige van deze voorstellen kan onmiddellijk rekening worden gehouden, terwijl andere nog moeten worden onderzocht.

Om deze beslissing te verfijnen hebben wij zes professoren, waaronder een dermatoloog, een pediater, een pneumoloog en een geriater, gevraagd deskundig advies te geven over het nut van sommige producten. Apothekers, inspecteurs en leveranciers heb ik eveneens om een rapport gevraagd. Deze middag nog heb ik vergaderd, met de bedoeling bepaalde producten die op de originele lijst van het RIZIV voorkomen eventueel te behouden.

Allereerst is er instemming over de verbetering van de kwaliteit van de magistrale bereidingen. Als practicus weet de heer Devolder dat uit enquêtes blijkt dat sommige producten van mindere kwaliteit zijn, meestal op het vlak van de dosering. Deze bevoegdheid behoort evenwel tot het domein van mijn collega, minister Colla, die uiteraard ook voorstander is van een verbetering van de kwaliteit.

Vervolgens bestaat er een akkoord over het opmaken van een nationaal formulier bij het ministerie van Volksgezondheid voor de bereidingen in apotheken die zonder voorschrift mogen worden afgeleverd.

Ten slotte zal een nieuwe anatomische farmaceutische klinische classificatie ­ AFK ­ het mogelijk maken het voorschrijfgedrag van de geneesheren via het Farmanet in detail te onderzoeken, wat trouwens ook door de apothekers werd voorgesteld. Dat zou een alternatief zijn voor de besparing van 1,5 miljard frank.

Het gaat om de volgende maatregelen : ten eerste, het behoud van de terugbetaling van sommige werkzame bestanddelen die zouden worden geschrapt van de lijst met de terugbetaalbare producten in magistrale bereidingen.

Ten tweede, het toevoegen van nieuwe werkzame bestanddelen aan de lijst met terugbetaalbare magistrale bereidingen omdat deze bijkomende werkzame bestanddelen thans vervat zijn in terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten en niet meer gedekt zijn door een brevet of bijkomend certificaat tot bescherming van het brevet.

Volgens APB en OPHACO zouden die voorstellen een besparing op jaarbasis tussen de 500 en de 950 miljoen kunnen opleveren.

Om de door de Regering vooropgestelde budgettaire besparing van 1,5 miljard te kunnen bereiken, stellen de apothekers voor de prijs van terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten, die hebben geleid tot een forse stijging van de kosten die het RIZIV moet dragen, met 10 pct. te verminderen. De Regering is deze zaken nog aan het bestuderen. De forse stijging van de kosten van sommige producten gedurende de jongste drie jaar wordt ook onderzocht. De Regering heeft hierover nog geen beslissing genomen. Ten laatste morgen verwacht ik het advies van de deskundigen en het eindrapport van de mensen op het terrein. Dan zullen we beslissen welke producten we op de lijst zullen kunnen behouden. Tot op vandaag is nog niets definitief beslist, maar er zal in ieder geval moeten worden bespaard.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Devolder voor een repliek.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de minister beweert dat de berichtgeving over haar medewerker tendentieus is overgekomen. Ik wil daarom een en ander rechtzetten.

Het farmaceutisch korps werd voorgesteld als een corporatistische vereniging die enkel haar beroepsbelangen verdedigt. Er werd ook gezegd dat de foutenlast van de magistrale bereidingen soms zeer hoog is. Indien dit zo is, moet de minister optreden want de foutenmarge is wettelijk bepaald. Mogelijk zijn er uitzonderingen en zijn er mensen die niet precies werken, maar ik vind het bezwarend om daarom het hele korps te beschuldigen.

In verband met de cijfers die de minister geeft over de eerste trimester, meen ik dat er een verhoging is geweest wegens het hoge aantal griepgevallen, waardoor echter ook de verbruikscurve van farmaceutische specialiteiten verhoogde. Ik verzeker de minister dat op jaarbasis de dalende trend van de vorige vijf jaar zal aangehouden worden. De genoemde besparing is tegen de geest van de wet op het RIZIV. In 1996 heeft men in de overeenkomst tussen apothekers en ziekenfondsen een afzonderlijke budgettaire norm vastgelegd voor de magistrale bereidingen. Voor zover er geen budgettaire overschrijdingen zijn, lijkt me deze besparing niet verantwoord. Er moet dus een andere reden voor zijn en ik zal ze onomwonden naar voren brengen. Men heeft aan de farmaceutische industrie bepaalde beloftes gedaan. De industrie heeft van de Regering iets in de plaats gekregen voor de besparingen die hen werden opgelegd. Denkt de minister dat hierdoor zal worden bespaard ? De consumptie zal zich verplaatsen naar farmaceutische specialiteiten en dus zal de minister haar doel niet kunnen bereiken.

Ik wil de wetenschappelijke kennis van onze universiteitsprofessoren niet in twijfel trekken, maar recent nog zijn de nauwe banden die sommige professoren van de Rijksuniversiteit van Gent om financiële redenen, om onderzoek te kunnen doen, verplicht zijn te onderhouden met de farmaceutische industrie, in het nieuws gekomen. Ik hoor dat de minister haar selectie van academici door een grondige screening heeft laten voorafgaan, zodat zij er zeker van is dat voor geen van de aangestelde professoren het hemd nader is dan de rok.

Gisteren liet het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebesdrijding de pers weten dat een studie van de Koning Boudewijstichting heeft aangetoond dat de drempel tot de geneeskundige verzorging voor de sociaal zwakkeren in deze maatschappij veel te hoog is. De gemiddelde kostprijs van een magistrale bereiding bedraagt voor de patiënt 80 frank, die van een farmaceutische specialiteit 180 frank. In een magistrale bereiding kunnen vier tot vijf molecules zijn verwerkt, terwijl voor een gelijkwaardige behandeling met farmaceutische specialiteiten vaak twee à drie specialiteiten nodig zijn. Voor bepaalde categorieën van sociaal zwakkere patiënten kan de kostprijs dus drie- tot viermaal hoger liggen.

Mijnheer de Voorzitter, ik vrees dat de veelgeroemde retour du coeur verder dan ooit van ons afligt.

M. le Président. ­ La parole est à Mme De Galan, ministre.

Mme De Galan, ministre des Affaires sociales. ­ Monsieur le Président, je répondrai en trois temps.

D'abord, dans le cadre du rapport du Centre pour l'égalité des chances, nous prendrons en compte les préparations vraiment actives pour les personnes les plus démunies.

Ensuite, dans la poursuite de la modernisation de la sécurité sociale, nous envisageons une réforme fondamentale de la franchise sociale et de l'accès aux soins pour les plus démunis.

De heer Devolder (VLD). ­ Ook voor de geneesmiddelen ?

Mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken. ­ Ja.

Enfin, j'ai répondu, hier, à la Chambre à vos collègues députés ainsi qu'aux pharmaciens ­ je pense notamment à Mme Vandecasteele ­ qu'il était totalement déplacé de suspecter le Gouvernement d'avoir des amitiés particulières à l'égard des représentants de l'industrie pharmaceutique. Étant donné le contenu de la lettre que j'ai reçue ce matin, c'est leur prêter des sentiments qu'ils ne semblent pas manifester par écrit.

De plus, je ne pense pas que les professeurs d'université puissent a priori être soupçonnés de complicité avec l'un ou l'autre lobby, pas plus que moi d'ailleurs.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.