1-95
COM

1-95
COM

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales des réunions publiques de commission

Handelingen van de openbare commissievergaderingen

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN

SÉANCE DU MERCREDI 5 MARS 1997

VERGADERING VAN WOENSDAG 5 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW CANTILLON AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN PENSIOENEN OVER « HET MINIMUM-PENSIOENRECHT VOOR IEDER LOOPBAANJAAR »

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME CANTILLON AU MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES PENSIONS SUR « LE DROIT À UNE PENSION MINIMALE PAR ANNÉE DE CARRIÈRE »

De voorzitter. ­ Aan de orde is de vraag om uitleg van mevrouw Cantillon aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen over « het minimum-pensioenrecht voor ieder loopbaanjaar ».

Mevrouw Cantillon wenst haar vraag echter niet te stellen omdat zij de informatie reeds via een andere weg heeft gekregen.

De overige agendapunten worden uitgesteld.

Les autres points de l'ordre du jour sont reportés à une date ultérieure.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 14.20 uur.)

(La séance est levée à 14 h 20.)