1-82/27 (Senaat)
-82/27-1995 (Kamer)

1-82/27 (Senaat)
-82/27-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

11 MAART 1998


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE (1)1. Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten; Gedr. St. Kamer nr 1435/1-97/98.

Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en artikel 12, §2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 11 maart 1998: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

2.Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie; Gedr. St. Senaat nr 1-828/1, Gedr. St. Kamer nrs 1075/1 tot 5-96/97 et 1075/6 tot 14-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2° , en 12, §1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 11 maart 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 15 dagen.

3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Gedr. St. Senaat nrs 1-848/1 tot 4, Gedr. St. Kamer nrs 1086/1-96/97 en 1086/2 tot 8-97/98.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2° , en 12, §1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 11 maart 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 15 dagen.

4. Wetsontwerp houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen; Gedr. St. Senaat nrs 1-676/1 tot 5; Gedr. St. Kamer nrs 1317/1 tot 3-97/98.

Bepaling van de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4° , en 12, §3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 11 maart 1998: de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken is vastgesteld op 10 dagen.

5. Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons; Gedr. St. Senaat nrs 1-330/1 tot 5, Gedr. St. Kamer nr 1318/1-97/98.

Bepaling van de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken (toepassing van de artikelen 2, 4° , en 12, §3, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 11 maart 1998: de termijn waarbinnen de Kamer zich moet uitspreken is vastgesteld op 90 dagen.

De voorzitters,

F. SWAELEN
J. LENSSENS


(*) Vierde zitting van de 49e zittingsperiode.

(1) Samenstelling van de commissie :
­ Voorzitters : de heren Swaelen en Langendries.

  A. Vaste leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers: B. Plaatsvervangers van de Kamer van volksvertegenwoordigers:
C.V.P. HH. Lenssens, Tant. HH. Ansoms, Van Parys.
P.S. HH. Eerdekens, Moureaux. HH. Dighneef, Moriau.
V.L.D. HH. Dewael, Valkeniers. HH. Van Belle, Verwilghen.
S.P. H. Van Velthoven, H. Van der Maelen. HH. Landuyt, Vandenbossche.
P.R.L.-F.D.F. H. Reynders. H. Michel.
P.S.C. H. Langendries. Mevr. de T'Serclaes.
Vl. Blok H. Annemans. H. Van den Eynde.

 

  A. Vaste leden van de Senaat: B. Plaatsvervangers van de Senaat:
C.V.P. HH. Swaelen, Vandenberghe. HH. Bourgeois, Olivier.
P.S. HH. Lallemand, Mahoux. HH. Hotyat, Mouton.
V.L.D. HH. Coveliers, Verhofstadt. HH. Goovaerts, Goris.
S.P. HH. Erdman, Moens. HH. Hostekint, Pinoie.
P.R.L.-F.D.F. H. Foret. H. Hatry.
P.S. C. Mevr. Willame-Boonen Mevr. Milquet.
Vl. Blok H. Verreycken. H. Raes.