1-676/6

1-676/6

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

27 MAART 1998


Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


Onderzoekstermijn : 15 dagen (art 81, derde lid en art. 79, eerste lid, van de Grondwet). (*)
Uiterste datum : 27 april 1998.

(*) Art. 61.1. Reglement van de Senaat : Het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat wordt teruggezonden met toepassing van artikel 79, eerste lid, of van artikel 81, derde lid, van de Grondwet is bij de Senaat slechts aanhangig wat betreft de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Kamer aangenomen wetsontwerp en wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

(1) Het opschrift en de artikelen 2 tot 6 werden door de Kamer geamendeerd.