1-844/3

1-844/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

17 MAART 1998


Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico)


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW THIJS


1. BESPREKING

Een van de indieners van het voorstel van resolutie beklemtoont de noodzaak om landen met een strategische positie zoals Mexico in hun gunstige evolutie naar een stabiele democratie te steunen. De gebeurtenissen in Chiapas hypotheceren die evolutie.

De indieners van het voorstel van resolutie hebben de aandacht willen vestigen op het feit dat de regering een andere houding heeft aangenomen tegenover de bevolkingsgroepen in dat deel van Mexico. Ondertussen zijn de zaken in een stroomversnelling terechtgekomen, wat blijkt uit de aanhouding van de burgemeester van de betrokken gemeente. Er zijn pogingen ondernomen om afspraken te maken met de Zapatisten : de akkoorden van San Andres. De resolutie wil de aandacht daarop vestigen en de minister van Buitenlandse Zaken tevens verzoeken de ontwikkelingen in Mexico nauwlettend in het oog te houden. Voorts vraagt de resolutie dat de minister van Buitenlandse Zaken bij de Mexicaanse overheid de nodige stappen doet, zowel bilateraal als in Europees verband.

Een lid is van oordeel dat een aantal consideransen de Mexicaanse regering rechtstreeks aanklagen, zoals bij voorbeeld het tweede gedachtestreepje van het voorstel, wat agressief overkomt tegenover de regering van president Zedillo. De spreker vraagt de tekst van het tweede gedachtestreepje te schrappen.

Een ander lid blijft zich afvragen welk doel dergelijke resoluties kunnen dienen.

Nog een lid is het ermee eens dat men de formulering zo sober mogelijk moet houden. Dat zal het effect van de resolutie alleen maar verhogen.

Een lid vraagt dat men de exacte datum zou bijschrijven waarop de slachtpartij plaatsgevonden heeft alsook de datum waarop het bezoek van de president aan Parijs heeft plaatsgevonden. Tenslotte vraagt de spreker dat men de akkoorden van San Andres zou toelichten. De spreker vraagt om de resolutie met een andere formulering te laten eindigen. Het verzoek aan de minister dient niet als een laatste punt van de opsomming maar eerder apart vermeld te worden. Hij suggereert de minister te verzoeken om de nodige stappen te willen ondernemen bij de Mexicaanse autoriteiten in het licht van de snelle uitvoering van de doelstellingen die opgesomd worden in de resolutie.

Een ander lid wijst erop dat het opschrift in het Nederlands niet hetzelfde zegt als in het Frans. In het Nederlands is er immers sprake van « bloedbad » terwijl er in het Frans « assassinats » staat. De voorkeur zou moeten gaan naar een neutraal begrip zoals « meurtres ».

In aansluiting op de bespreking van het voorstel van resolutie stelt één van de indieners van het voorstel van resolutie voor de volgende wijzigingen aan de tekst aan te brengen :

A. Het tweede, zevende, achtste, negende, tiende en elfde streepje te doen vervallen.

B. In het laatste streepje de woorden « met het oog op een snelle verwezenlijking van de akkoorden van San Andres » toe te voegen.

C. In het laatste streepje, in de Franse tekst, het woord « demandes » te vervangen door « démarches ».

D. In het opschrift de woorden « bloedbad » te vervangen door « de moorden ».

2. STEMMINGEN

De amendementen worden eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Het aldus geamendeerde voorstel van resolutie wordt eenparig aangenomen door de 8 aanwezige leden.

Dit verslag is goedgekeurd met 8 stemmen, bij 1 onthouding.

De rapporteur, De voorzitter,
Erika THIJS. Valère VAUTMANS.