1-926/1

1-926/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

27 MAART 1998


Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 27 april 1998.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.