1-82/24 (Senaat)
-82/24-1995 (Kamer)

1-82/24 (Senaat)
-82/24-1995 (Kamer)

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

GEWONE ZITTING 1997-1998 (*)

8 JANUARI 1998


BESLISSINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE (1 )1. Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; Gedr. St. Senaat nrs 1-707/1 en 2, Gedr. St. Kamer nrs 1061/1 tot 12-96/97.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2° , en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 januari 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 15 dagen.

2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gedr. St. Senaat nrs 1-284/1 tot 5, Gedr. St. Kamer nrs 766/1 tot 9-96/97.

Verzoek tot verlenging van de onderzoekstermijn (toepassing van de artikelen 2, 2° , en 12, § 1, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).

Beslissing van 8 januari 1998: de onderzoekstermijn wordt verlengd met 15 dagen.

3. Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek; Gedr. St. Senaat nrs 1-704/1 en 2, Gedr. St. Kamers nrs 857/1 tot 21-96/97.

Regeling van een bevoegdheidsconflict (toepassing van de artikelen 2, 1° , en 11, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). Betwiste bepalingen: artikelen 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 36 en 37).

Beslissing van 8 januari 1998: de artikelen 35 en 36 moeten worden behandeld overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 77 van de Grondwet; de kwalificering van de andere betwiste artikelen wordt niet gewijzigd (procedure bepaald in de artikelen 78 en 79 van de Grondwet). Deze beslissing heeft geen precedentswaarde.

De voorzitters,

R. LANGENDRIES
F. SWAELEN


(*) Vierde zitting van de 49e zittingsperiode.

(1) Samenstelling van de commissie :
­ Voorzitters : de heren Swaelen en Langendries.

  A. Vaste leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers: B. Plaatsvervangers van de Kamer van volksvertegenwoordigers:
C.V.P. HH. Lenssens, Tant. HH. Ansoms, Van Parys.
P.S. HH. Eerdekens, Moureaux. HH. Dighneef, Moriau.
V.L.D. HH. Dewael, Valkeniers. HH. Van Belle, Verwilghen.
S.P. H. Vanvelthoven, H. Van der Maelen. HH. Landuyt, Vandenbossche.
P.R.L.-F.D.F. H. Reynders. H. Michel.
P.S.C. H. Langendries. Mevr. de T'Serclaes.
Vl. Blok H. Annemans. H. Van den Eynde.

 

  A. Vaste leden van de Senaat: B. Plaatsvervangers van de Senaat:
C.V.P. HH. Swaelen, Vandenberghe. HH. Bourgeois, Olivier.
P.S. HH. Lallemand, Mahoux. HH. Hotyat, Mouton.
V.L.D. HH. Coveliers, Verhofstadt. HH. Goovaerts, Goris.
S.P. HH. Erdman, Moens. HH. Hostekint, Pinoie.
P.R.L.-F.D.F. H. Foret. H. Hatry.
P.S. C. Mevr. Willame-Boonen Mevr. Milquet.
Vl. Blok H. Verreycken. H. Raes.