1-676/9

1-676/9

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

6 MEI 1998


Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Deze wet is van toepassing op alle zichtrekeningen, geopend bij een kredietinstelling of een andere rechtspersoon op het Belgische grondgebied.

Een debetsaldo dat onderworpen is aan de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet valt niet binnen de werkingssfeer van deze wet.

Art. 3

Wanneer een zichtrekening een debetsaldo vertoont, moet elk rekeningafschrift dat ter beschikking wordt gesteld van de klant, op de wijze en volgens de frequentie door hem bepaald, de toegepaste jaarlijkse debetrentevoet vermelden; die verplichting geldt vanaf het eerste rekeningafschrift dat na het ontstaan van het debetsaldo wordt meegedeeld op de aldus bepaalde wijze en volgens de aldus bepaalde frequentie, tot wanneer het debetsaldo aangezuiverd is.

Art. 4

De debetrentevoeten die op de zichtrekeningen worden toegepast, zijn debetrentevoeten uitgedrukt op jaarbasis.

Art. 5

In geval van inbreuk op de bepalingen van de artikelen 3 en 4 wordt geen rente aangerekend voor de periode tijdens welke de inbreuk heeft plaatsgehad.

Art. 6

Deze wet treedt in werking op 1 januari 1999.