1-882/1

1-882/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

13 FEBRUARI 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de protestwet van 3 juni 1997


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 3, 3 en 4, van de protestwet van 3 juni 1997 worden de woorden zijn woonplaats of zetel telkens vervangen door de woorden zijn woonplaats, of, indien het een koopman betreft, zijn hoofdinrichting, of, indien het een rechtspersoon betreft, zijn zetel .

Art. 3

In artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden de in artikel 443 van de wet van 18 april 1851 betreffende het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van betaling, genoemde tabel vervangen door de woorden de in artikel 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord bedoelde lijst .

Art. 4

In artikel 11 van dezelfde wet worden de woorden in artikel 443 van de wet van 18 april 1851 betreffende het faillissement, de bankbreuk en het uitstel van betaling vervangen door de woorden in artikel 6 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord .

Art. 5

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Brussel, 12 februari 1998.

De Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De Griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.