1-13

1-13

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 30 NOVEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI RELATIVE À LA PROROGATION

DE CERTAINS BAUX À LOYER

Vote

WETSONTWERP BETREFFENDE DE VERLENGING

VAN BEPAALDE HUUROVEREENKOMSTEN

Stemming

M. le Président. ­ Mesdames, messieurs, nous devons nous prononcer maintenant sur l'ensemble du projet de loi relative à la prorogation de certains baux à loyer.

Wij moeten ons nu uitspreken over het geheel van het wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten.

La parole est à M. Foret pour une explication de vote.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, c'est la première fois que le Sénat recourt à la procédure d'évocation, et il ne s'agissait pas de rater cet acte important. En la circonstance, le groupe PRL-FDF est convaincu d'avoir agi positivement.

En effet, ce projet de loi est inacceptable. Il vise non seulement à prolonger les effets de la loi 1991 que nous considérons comme mauvaise mais, en outre, il établit une ingérence inadmissible et sans fondement du Gouvernement dans les relations contractuelles des citoyens.

Cette législation est d'exception en ce sens qu'elle va à l'encontre des conclusions de la commission spéciale chargée d'évaluer les effets de la loi de 1991 et qu'elle est dérogatoire au droit commun. Elle va à nouveau décourager les investissements immobiliers, ce qui entraînera un manque de logements, une dégradation du parc immobilier et, bien entendu, une hausse des loyers.

Voilà toutes les conséquences non voulues par le Gouvernement et pourtant inéluctables.

Toutes ces raisons nous amènent à rejeter ce projet de loi d'autant plus que le Sénat, qui est pourtant une sage institution, n'a pas voulu retenir les amendements que nous proposions. Il nous semble que ce projet de loi est mauvais et, à ce titre, nous vous demandons également de le rejeter. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones voor een stemverklaring.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, het spijt de Volksunie-fractie dat de Senaat op deze wijze van zijn evocatierecht gebruik moet maken.

Wij werden voor de situatie geplaatst waarbij het zelfs niet mogelijk was om amendementen goed te keuren, ook al waren daar soms goede argumenten voor. Door de goedkeuring van die amendementen zouden wij de huurmarkt nog meer ontwricht hebben en bepaalde categorieën van huurders en verhuurders in een moeilijke situatie hebben gebracht. Bovendien zouden wij hierdoor ook nog de rechtsonzekerheid hebben vergroot. Vooral om die redenen hebben wij dus alle amendementen verworpen. De meerderheid mag zich overigens gelukkig prijzen dat wij aan de stemming hebben deelgenomen, want anders was de Senaat niet in aantal geweest om geldig te stemmen.

Wij bevestigen nogmaals dat deze huurwet een slechte wetgeving is die rechtsonzekerheid en bovendien ook nog bijkomende onrechtvaardigheden zal creëren.

Wij kennen de gevoeligheid van het publiek tegenover de politiek in het algemeen. Een aangepaste informatiecampagne om deze wetgeving van het laatste ogenblik aan het publiek kenbaar te maken, en die er liefst zo snel mogelijk komt, zoals de minister van Justitie heeft beloofd, is dus absoluut nodig.

Aangezien wij voor de keuze tussen een zware griep of de pest geplaatst worden, zoals collega Anciaux het vanmorgen formuleerde, zal de Volksunie kiezen voor de griep en zich bij de stemming onthouden.

De Voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik zal de opmerkingen die de heer Loones hier zoëven heeft geformuleerd en waar ik het mee eens ben, natuurlijk niet herhalen.

Op deze dag, die vanmorgen als historisch voor de Senaat werd bestempeld omdat het de eerste keer is dat de Senaat zijn evocatierecht uitoefent, moeten wij vaststellen dat de meerderheid niet in aantal is.

Als de oppositie het klassieke spelletje had willen spelen en het halfrond had verlaten, dan had over dit ontwerp niet kunnen worden gestemd, met het gevolg dat de huurwet op de lange baan zou zijn geschoven en dat de rechtsonzekerheid nog zou zijn toegenomen. Maar aangezien het voor vele mensen belangrijk is dat over deze wet wordt gestemd, heeft de oppositie wel aan de stemming willen deelnemen zodat zij het is die voor de rechtszekerheid heeft gezorgd.

Vanmorgen had ik reeds de gelegenheid voor wat ik zou noemen een veredelde en uitgebreide commissievergadering, in dit halfrond een uiteenzetting te houden, zodat ik mij nu kan beperken tot een samenvatting. Het Vlaams Blok zal zich bij de stemming zo dadelijk onthouden. Eigenlijk zouden wij tegen dit ontwerp kunnen stemmen, omdat wij vinden dat het vastleggen van de huurnormen een bevoegdheid van de Gemeenschappen is omdat wij in dit land te maken hebben met twee verschillende culturen. Wij zouden ook ja kunnen stemmen, maar dan zouden wij in feite voor een slechte wet stemmen, want in 1991 verklaarde de Regering dat tijdelijke huurregelingen of wetten met een retroactief karakter slechte wetten zijn. Wij denken overigens dat de Regering nog altijd achter dat standpunt staat. Het verschil tussen een ja- of een neen-stem maakt dus niet veel uit. Daarom zal het Vlaams Blok zich noodgedwongen onthouden. (Applaus.)

De Voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Goris voor een stemverklaring.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de Voorzitter, de VLD-fractie zal tegen dit wetsontwerp stemmen om twee redenen die ook tot uiting kwamen in onze amendementen.

De nieuwe huurwet is asociaal en discriminerend. Zij beschermt slechts één categorie van huurders, namelijk die die in de voorbije negen jaar reeds bescherming genoot. Huurders die een contract hebben gesloten na 1 januari 1987 worden niet beschermd.

Bovendien deugt deze wet niet op legistiek vlak. Ook de Raad van State heeft daar uitvoerig op gewezen. Toch heeft de Regering het niet nodig geacht rekening te houden met zijn opmerkingen, meer bepaald in verband met de retroactiviteit.

Met de nieuwe wet bestaat inderdaad de mogelijkheid dat een eerste huurder die een woning vrijwillig heeft verlaten die intussen door een tweede huurder in gebruik is genomen, de tweede huurder zou kunnen verdrijven. Dit kan niet anders dan tot problemen leiden wanneer een dergelijke zaak voor een rechtbank moet worden beslecht.

Zoals vele collega's uit andere partijen is de VLD-fractie verder ook gekant tegen de verlenging van de huurwet en tegen een cascade zoals wij die ook in de jaren 80 hebben gekend. Overigens waren alle partijen het erover eens dat dit geen goede manier van wetgeven is.

De VLD is voorstander van een soepele huurwet die toelaat dat de eigenaar-verhuurder opnieuw vertrouwen krijgt in de Regering, dat de huurmarkt groeit, dat er opnieuw meer wordt geïnvesteerd in de woonhuurmarkt en dat uiteindelijk ook de huurprijzen dalen. Op die manier komt een soepele woning-huurwet op langere termijn ook de huurder ten goede.

De wet van 1991 getuigt van een overdreven dirigisme, waarvan de nefaste effecten zich nog in de huidige regelgeving laten gevoelen. Vandaag sleuren wij immers nog steeds de regelgeving inzake de contracten van vóór 1987 als een blok aan ons been met ons mee. Ik verneem bovendien van de SP dat zij prijs en kwaliteit aan mekaar wil koppelen, dat zij aan zogenaamde objectieve prijsvorming wil doen. Dat zou ons opnieuw op de weg van het dirigisme zetten en zou zeker niet ten goede komen aan de woning-huurmarkt, aan de verhuurder en ook niet aan de huurder.

Om al die redenen zal de VLD-fractie tegen dit wetsontwerp stemmen. (Applaus.)

De Voorzitter . ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de Voorzitter, de groene fractie zal dit wetsontwerp goedkeuren, niet, zoals ik vanmorgen reeds uitvoerig heb uiteengezet, omdat wij dit ontwerp zo goed vinden. Integendeel, het is enkel een noodoplossing voor een situatie die de vorige en de huidige Regering zelf hebben gecreëerd. Wij geven echter voorrang aan het voorkomen van grote problemen waarmee huurders zouden te maken krijgen indien het Parlement deze tijdelijke problemen niet zou oplossen.

Ik wil bij deze gelegenheid ook even wijzen op een eigenaardigheid die voortvloeit uit artikel 77 van de Grondwet. Als de Senaat alle amendementen bij een geëvoceerd wetsontwerp verwerpt, heeft het verder geen enkele zin meer of wij nu voor of tegen stemmen. De Senaat kan in dat geval het wetsontwerp niet meer afkeuren want wij kunnen het enkel nog naar de Kamer terugzenden, als wij het amenderen.

Om de eerder genoemde redenen zal de Agalev-fractie dit ontwerp goedkeuren. (Applaus.)

De Voorzitter . ­ De Senaat zal dus nu voor de eerste maal overgaan tot een stemming over een geëvoceerd ontwerp.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan over het wetsontwerp in zijn geheel.

Il est procédé au vote nominatif sur l'ensemble du projet de loi.

62 leden zijn aanwezig.

62 membres sont présents.

38 stemmen ja.

38 votent oui.

16 stemmen neen.

16 votent non.

8 onthouden zich.

8 s'abstiennent.

Derhalve is het wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi est adopté.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bourgeois, Boutmans, Mme Bribosia-Picard, MM. Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Ph. Charlier, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Delcroix, D'Hooghe, Erdman, Happart, Hostekint, Hotyat, Jonckheer, Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, MM. Moens, Mouton, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Mme Sémer, M. Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, M. Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Bock, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, De Decker, Desmedt, Devolder, Foret, Goovaerts, Goris, Hatry, Mmes Leduc, Mayence-Goossens, Nelis-Van Liedekerke, MM. Vautmans et Vergote.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Buelens, Ceder, Loones, Raes, Vandenbroeke, Van Hauthem et Verreycken.

De Voorzitter . ­ Aangezien wij dit ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben dit wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.

Étant donné que le Sénat a adopté ce projet sans modifications, il est censé avoir décidé de ne pas l'amender. Le projet sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale.