1-862/1

1-862/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

30 JANUARI 1998


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied

Art. 2

Deze wet is van toepassing op de Europese ondernemingsraden en op de procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers ingesteld krachtens de richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, evenals op hun procedure tot instelling.

HOOFDSTUK III

Geschillen inzake vertrouwelijke informatie

Art. 3

Elk geschil gerezen naar aanleiding van de toepassing van artikel 8 van de wet van... houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, valt onder de bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank van de plaats van de zetel van het hoofdbestuur of van zijn vertegenwoordiger. De voorzitter doet in laatste aanleg uitspraak volgens de procedure bepaald in de artikelen 1035, 1036, 1038 en 1041 van het Gerechtelijk wetboek. De debatten vinden plaats in raadkamer.

Indien een verzoek wordt ingediend op grond van artikel 8, 2, van dezelfde wet, of op grond van artikel 8, 1, van dezelfde wet, door een andere persoon dan dezen bedoeld in artikel 8 van dezelfde wet, bepaalt de voorzitter van de arbeidsrechtbank, na verslag van de arbeidsauditeur, die inlichtingen die mogen worden verspreid. Enkel de voorzitter van de rechtbank en de arbeidsauditeur hebben kennis van het hele dossier.

Het verslag van het Openbaar Ministerie en de beslissing vermelden de vertrouwelijke inlichtingen niet.

HOOFDSTUK IV

Gerechtelijke procedure

Art. 4

De representatieve organisaties van werknemers in de zin van artikel 14, 1, tweede lid, 4, a) en b), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven kunnen bij de arbeidsgerechten een vordering indienen tot beslechting van alle geschillen in verband met de toepassing van de wet van... houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

Art. 5

Artikel 582 van het Gerechtelijk wetboek, gewijzigd door de wetten van 27 juni 1969, 30 juni 1971 en door het koninklijk besluit nr 424 van 1 augustus 1986 wordt aangevuld als volgt :

6 van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van... houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. .

Art. 6

Artikel 764, 10, van het Gerechtelijk wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, wordt vervangen door de volgende tekst :

10 de vorderingen bepaald in de artikelen 580, 581, 582, 1, 2 en 6 en 583; .

Art. 7

Een artikel 587ter , luidend als volgt, wordt in het Gerechtelijk wetboek ingevoegd :

De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van... houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. .

HOOFDSTUK V

Inwerkingtreding

Art. 8

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 22 september 1996.

Brussel, 29 januari 1998.

De Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De Griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.