1-5

1-5

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU MARDI 10 OCTOBRE 1995

VERGADERING VAN DINSDAG 10 OKTOBER 1995

(Vervolg-Suite)

BENOEMING VAN HET VAST BUREAU

NOMINATION DU BUREAU DÉFINITIF

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

Ik breng in herinnering, dames en heren, dat, overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement, de Senaat, door afzonderlijke stemming, overgaat tot de benoeming :

1. Van een voorzitter;

2. Van een eerste ondervoorzitter;

3. Van een tweede ondervoorzitter;

4. Van een derde ondervoorzitter;

5. Van drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt in principe bij geheime lijststemming.

Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que, conformément à l'article 8 de notre Règlement, le Sénat procède, par des élections distinctes, à la nomination :

1. D'un président;

2. D'un premier vice-président;

3. D'un deuxième vice-président;

4. D'un troisième vice-président;

5. De trois questeurs.

En principe, la nomination des questeurs est faite par scrutin de liste.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Suivant les dispositions de l'article 9, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Conform ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 76 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 74.

Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques, définie à l'article 76, conformément à l'article 74.

Er wordt eerst overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter.

Il va être procédé à l'élection du président.

Vraagt iemand het woord ?

Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, ik stel voor de heer Frank Swaelen opnieuw tot voorzitter te verkiezen. (Applaus.)

De Voorzitter. ­ Vermits er geen andere kandidatuur is, verklaar ik de heer Frank Swaelen, gekozen tot Voorzitter van de Senaat.

Puisqu'il n'y pas d'autre candidature, je proclame M. Frank Swaelen Président du Sénat. (Sourires et applaudissements.)

Wij gaan over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter.

Il va être procédé à l'élection du premier vice-président.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?

La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le Président, je propose la reconduction du Bureau tel qu'il était constitué lors de la session précédente.

M. le Président. ­ Y a-t-il une opposition à la proposition de M. Lallemand ?

La parole est à M. Daras.

M. Daras (Écolo). ­ Monsieur le Président, une opposition à la proposition de M. Lallemand ne servirait à rien. Néanmoins, nous continuons à considérer comme anormal le fait que 10 p.c. des membres de cette assemblée ne soit pas représentés au sein de ce Bureau.

M. le Président. ­ Nous prenons bonne note de votre remarque, monsieur Daras.

Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, de leden van mijn fractie scharen zich uiteraard achter de opmerking van de heer Daras. Ik herinner overigens eveneens aan een andere, zij het niet zo duidelijk uitgesproken belofte, in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden de mogelijkheid te onderzoeken om alle fracties, dus ook de Volksunie en Agalev-Ecolo, daaraan volwaardig te laten deelnemen, dit wil zeggen met stemrecht. Ik dring er vandaag op aan deze belofte na te komen.

De Voorzitter. ­ Mijnheer Loones, ik zal uw verzoek, voor het inwilligen waarvan een wijziging van het Reglement van de Senaat is vereist, voorleggen aan het Bureau, dat tevens de commissie voor het Reglement is.

Indien er geen bezwaar is tegen het voorstel van de heer Lallemand, verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter, de heer Mahoux; tot tweede ondervoorzitter, de heer Verhofstadt; tot derde ondervoorzitter de heer Moens.

Puisqu'il n'y a pas d'opposition à la proposition de M. Lallemand, je proclame premier vice-président, M. Mahoux; deuxième vice-président, M. Verhofstadt; troisième vice-président, M. Moens.

Worden verkozen tot quaestoren van de Senaat, de heer Bock, mevrouw Delcourt-Pêtre en de heer Delcroix.

Sont proclamés questeurs du Sénat : M. Bock, Mme Delcourt-Pêtre et M. Delcroix.

Le Bureau définitif étant ainsi constitué, il me reste à remercier les deux plus jeunes membres de notre assemblée qui ont bien voulu m'assister en qualité de membres du Bureau provisoire.

Hiermee is het definitief Bureau samengesteld. Er blijft mij wel nog de taak de twee jongste leden van onze vergadering te danken, die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het Voorlopig Bureau.