1-688/2

1-688/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

8 JULI 1997


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER GORIS EN MEVROUW CORNET D'ELZIUS

Art. 3

In het voorgestelde derde lid, na de woorden bedoeld in 2 de woorden en met betrekking tot de voorgestelde straf bedoeld in 3 invoegen.

Verantwoording

De samenstelling van de onderzoeksraad, zoals geregeld in artikel 24/31 van de wet van 27 december 1973 garandeert een objectief advies. De onderzoeksraad is immers samengesteld uit een voorzitter, zittend magistraat van een hof van beroep, twee bijzitters bekleed met een graad van hoger officier en twee bijzitters aangewezen door de representatieve vakbonden.

Wanneer deze onderzoeksraad in eer en geweten een unaniem advies uitbrengt lijkt het moeilijk aanvaardbaar dat de minister een andersluidende straf zou uitspreken die desgevallend ingegeven is door motieven van politiek-maatschappelijke aard.

Stef GORIS.
Christine CORNET D'ELZIUS.