1-690/3

1-690/3

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

16 JULI 1997


Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIĖN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

§ 1. Met het oog op hun terbeschikkingstelling van de universitaire onderwijsinstellingen en de federale wetenschappelijke instellingen, kan de Koning subsidies verlenen ten laste van de begroting van de Diensten van de Eerste minister, Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden voor de aanwerving van onderzoekers.

§ 2. De ter beschikking van de universitaire onderwijsinstellingen gestelde onderzoekers moeten tewerkgesteld worden in onderzoeksprogramma's die behoren tot de federale bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 6bis , § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

Art. 3

§ 1. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, wat in de zin van onderhavige tekst, dient verstaan te worden onder bijkomend onderzoeker, evenals de lijst van de universitaire onderwijsinstellingen bedoeld in artikel 2.

§ 2. Om te bepalen wat dient verstaan te worden onder bijkomend onderzoeker, moet de Koning geen rekening houden met de ondersteuningsprogramma's ten bate van onderzoekers, die worden gefinancierd of gesubsidieerd door de Federale overheid en die aanvangen voor de datum van het in werking treden van het in § 1 bepaalde koninklijk besluit.

Art. 4

Het in artikel 2 bedoelde krediet wordt, bij wijze van subsidies, aangewend onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.

De Koning kan de minister van Wetenschapsbeleid belasten met de toekenning van genoemde subsidies.

Art. 5

Deze wet heeft uitwerking op 1 januari 1997.