1-699/4

1-699/4

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

18 DECEMBER 1997


Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

Overwegende

dat de afgeleide rechten bij hun invoering tegemoet kwamen aan een maatschappelijke behoefte en dat zij hebben bijgedragen aan de strijd tegen de kinderarbeid;

dat zij een vangnet geweest zijn voor de armoede van vrouwen;

dat zij de toegang tot de werkloosheidsverzekering zonder beperking in de tijd hebben opengehouden;

dat zij een van de voornaamste middelen zijn die bijdragen aan de opwaardering van de niet-betaalde arbeid binnen het gezin;

Overwegende

dat een groot aantal huwelijken wordt ontbonden vr het overlijden van een van beide echtgenoten en dat daaruit vaak bestaansonzekerheid volgt voor die echtgenoot die zelf geen beroepsarbeid verricht en daardoor zijn afgeleide rechten in de sociale zekerheid verloren ziet gaan;

dat het onbillijk is afgeleide rechten toe te kennen zonder storting van persoonlijke bijdragen, ongeacht de grootte van het gezinsinkomen en zelfs naar verhouding daarvan in bepaalde sectoren van de sociale zekerheid;

dat de huidige situatie ook onbillijk is voor gezinnen waarvan beide echtgenoten werken, beiden belastingen betalen en sociale zekerheidsbijdragen storten en wier rechtstreekse rechten dikwijls worden verminderd volgens de samenstelling van het gezin en de hoogte van hun inkomens;

dat een aantal niet te verantwoorden sociale gedragingen zijn ontstaan wegens de toekenning van afgeleide rechten aan gezinnen met n inkomen;

dat de kostprijs van de afgeleide rechten in sommige sectoren meer dan een derde van de uitgaven voor die sector vormt, welke uitgaven in hoofdzaak worden gefinancierd met de bijdragen van werknemers en werkgevers;

Gelet op de talloze aanbevelingen van de Europese Commissie, die ervan uitgaat dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nooit tot stand zal komen zolang er geen individualisering van de sociale zekerheidsrechten bereikt wordt;

Overwegende dat in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid de solidariteit op een verschillende manier tot uiting moet komen;

Verzoekt de federale regering :

een profiel te schetsen van de personen die afgeleide rechten genieten;

de huidige kostprijs van de afgeleide rechten in de verschillende takken van de sociale zekerheid en in de overige stelsels te evalueren en hun ontwikkeling toe te lichten;

deze gevevens binnen twaalf maanden mee te delen aan het Parlement opdat de Senaat per sector kan onderzoeken of het nodig is de afgeleide rechten geleidelijk te vervangen door eigen rechten via bijdragen aan de sociale zekerheid en hoe dat gerealiseerd kan worden, te beginnen met de eerstvolgende generaties van schoolverlaters, maar zonder te raken aan de thans verkregen rechten en rekening houdend met de draagkracht van de gezinnen.