1-785/3

1-785/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

3 DECEMBER 1997


Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland

Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER BOURGEOIS


Bovenstaande voorstellen van resolutie hebben op de agenda gestaan van de commissievergadering van 19 november 1997.

De korte bespreking die de commissie hieraan heeft gewijd, kan als volgt worden weergegeven.

De auteur van de resolutie nr. 1-772/1 constateert dat het beschikkend gedeelte van beide resoluties inhoudelijk vrijwel identiek is. Zijns inziens gebiedt de eerlijkheid dat een gemeenschappelijke tekst aan de plenaire vergadering zou worden overgelegd.

De spreker constateert voorts dat op nationaal vlak allerlei acties worden ondernomen om druk uit te oefenen op de autoriteiten van Wit-Rusland. De Senaat mag niet blijven stilzitten en wachten op de procedure in beroep om zijn stem te laten horen.

Een belangrijk drukkingsmiddel is volgens de spreker de ratificatie van de partner- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Wit-Rusland, ratificatie waartoe België vooralsnog niet is overgegaan.

België zou kunnen laten verstaan dat die ratificatie er niet komt wanneer een Belgische onderdaan wordt gebruikt in een politiek spel.

Spreker stelt nogmaals voor aan de plenaire vergadering een gezamenlijk voorstel voor te stellen dat door de tweede ondertekenaar van ziin voorstel van resolutie mede zou worden ondertekend.

De auteur van de resolutie nr. 1-785/1 merkt op dat haar voorstel ondertekend is door leden van verscheidene fracties. De auteurs zijn overtuigd dat steun dient te worden verleend aan de heer Willy Sollie en zijn familie. Het is zeer belangrijk dat de Senaat zijn stem laat horen maar het is even belangrijk dat elke kwetsende vermelding ten aanzien van Wit-Rusland wordt vermeden. De Senaat heeft overigens niet het recht kritiek uit te oefenen op een ander rechtssysteem.

Daartegenover staat wel dat het van belang is het menselijk probleem te benadrukken.

Volgens de spreekster mag het partner- en samenwerkingsakkoord niet als een drukkingsmiddel worden gebruikt.

In de resolutie die zij voorstelt, wordt steun gevraagd voor de heer Willy Sollie en wordt aangedrongen op een snelle afhandeling van de zaak.

Een commissielid vindt dat men weliswaar niet in beledigende termen ten aanzien van Wit-Rusland mag spreken, maar van de andere kant zou men in deze commissie kunnen afspreken dat het partner- en samenwerkingsakkoord niet wordt bekrachtigd zolang de heer Sollie niet vrij is.

Het lid is evenwel bereid de laatste considerans van de door hem ondertekende resolutie te schrappen.

Een ander lid merkt op dat de resolutie nr. 1-785/1 zich bepaalt tot individuele steun aan de Belgische buschauffeur. Hij pleit voor de aanvaarding van deze tekst.

De resolutie nr. 1-772/1 bevat volgens spreker een aantal elementen die zwaar doorwegen. Men dient terzake voorzichtig te zijn. De Senaat heeft principiële bezwaren tegen de bekrachtiging van de overeenkomst met Wit-Rusland en de vrijlating van de heer Sollie mag niet doen geloven dat in die houding verandering zal komen. Die vrijlating mag alleszins niet determinerend zijn.

Stemmingen

De commissie beslist met 6 stemmen tegen 1 stem, bij 1 onthouding dat zij zich eerst zal uitspreken over de resolutie nr. 1-785/1.

De heer Hostekint en mevrouw Thijs dienen op deze resolutie een amendement (nr. 1) in dat strekt om in het beschikkend gedeelte de tekst van het derde gedachtestreepje te vervangen als volgt :

« ­ na de normale rechtsgang, indien nodig, een eventueel gratieverzoek te ondersteunen bij de bevoegde autoriteiten. »

De auteurs wijzen erop dat de regering geen gratieverzoek kan indienen; de betrokkene dient zulks te doen en de regering kan zulk een verzoek alleen ondersteunen.

Dit amendement wordt aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding.

Het aldus gewijzigde voorstel van resolutie nr. 1-785/1 wordt aangenomen bij eenparigheid van de 9 aanwezige leden.

De commissie spreekt zich vervolgens nog uit over de resolutie nr. 1-772/1.

Een amendement van de heren Verreycken en Ceder (nr. 1) om de laatste considerans te schrappen, wordt verworpen met 6 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Het voorstel van resolutie nr. 1-772/1 wordt verworpen met 7 stemmen tegen 1 stem bij 1 onthouding.

Dit verslag is goedgekeurd bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden.

De Rapporteur,
André BOURGEOIS.
De Voorzitter,
Valère VAUTMANS.

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE


Zie Stuk 1-785/4