1-99/7

1-99/7

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

23 NOVEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association )


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN


Voorstel van resolutie betreffende
de non-proliferatie van oorlogswapens

(Nieuw opschrift)

De Senaat,

Overwegende dat de proliferatie van oorlogswapens in de wereld een belangrijke destabiliserende factor vormt;

Overwegende dat gewapende conflicten de ontwikkeling in de Derde Wereld en elders onmogelijk maken en vernietigen wat reeds werd opgebouwd;

Overwegende dat geweld aldus tevens ťťn van de oorzaken is van de vluchtelingenproblematiek en dat het wegnemen van de oorzaken de voorkeur verdient op het opvangen van de gevolgen;

Overwegende dat andere middelen dan oorlog de voorkeur verdienen om conflicten te regelen;

Overwegende dat recente voorbeelden in Ruanda, SomaliŽ en ex-JoegoslaviŽ het voorgaande meer dan voldoende illustreren;

Overwegende dat de vrede en de veiligheid in de wereld meer gediend zijn met een omschakeling van militaire naar civiele produktie, om op die manier de belangrijkste oorzaken van gewapende conflicten te bestrijden, met name armoede en werkloosheid;

Overwegende dat hoogtechnologische wapensystemen een even grote of nog grotere vernietigende rol spelen als geweren, kanonnen of landmijnen;

Overwegende dat er een nefast verband bestaat tussen de wapenhandel en de verhindering van een zinvolle ontwikkelingssamenwerking steeds opnieuw op de helling worden gezet, de economische ontwikkeling achterop blijft en de verdere militarisering van de ontwikkelingslanden in de hand worden gewerkt;

Overwegende dat vooral naties en politieke overheden vragers zijn van hoogtechnologische wapensystemen en zij rechtstreeks invloed hebben op de produktieprocessen, maar tegelijk tekortschieten op het vlak van regulering van wapenhandel en -produktie;

Overwegende dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat voor deze goederen de spontane werking van de markt tot optimale resultaten zal leiden;

Overwegende dat de wapenhandel vaak indirect tot schendingen van de mensenrechten leidt,

Besluit dat de organisatie van wapenbeurzen in BelgiŽ en in de Europese Unie politiek en ethisch ongewenst is, mede omdat het Belgisch Parlement diverse initiatieven heeft ondernomen om die handel aan banden te leggen;

Besluit dat het hoognodig is een evaluatie te maken van de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie over de wapenhandel en de noodzakelijke nieuwe initiatieven hierover te nemen;

Verzoekt de Regering om binnen de Europese Unie verder een actieve rol te blijven spelen bij de uitvoering van een beleid van samenwerking en gecontroleerde ontwapening; en hiertoe een gemeenschappelijk optreden overeenkomstig artikel J van het Verdrag van Maastricht te stimuleren.