1-99/3

1-99/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

25 OKTOBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN DE HEER STAES C.S.

A. De volgende considerans toe te voegen :

« Overwegende dat deze wapenbeurs, op zichzelf gericht op hoogtechnologisch materieel, hoe dan ook thuishoort in een reeks van soortgelijke wapenbeurzen die onder meer rechtstreeks verband houden met de produktie, de verkoop en de promotie van tuigen die, onder meer vanuit E.U.-landen, verhandeld worden naar regimes die de mensenrechten schenden, en waar dergelijke tuigen worden gebruikt als foltertuigen; »

B. Het dispositief te vervangen als volgt :

« Besluit dat

­ de organisatie van wapenbeurzen in België politiek en etisch ongewenst is, mede omdat het Belgische Parlement diverse initiatieven heeft ondernomen om die handel aan banden te leggen;

­ het niet gewenst is dat België een imago zou worden opgekleefd van een land waar wapens worden beschouwd als koopwaar zonder meer;

­ vooral de illegale wapenhandel de grootste bedreiging vormt voor de democratie, de mensenrechten en de ontwikkelingssamenwerking in de wereld, en dat daarom alles in het werk dient gesteld om de illegale wapenhandel, via luchthavens en zeehavens vooral, op te sporen en te verhinderen, mede gebaseerd op de conclusies van de parlementaire commissies die destijds de wapenhandel hebben onderzocht, zowel op het Belgische als op het Europese parlementaire niveau;

­ inzonderheid de A.F.C.E.A.-wapenbeurs gehouden te Sint-Joost-ten-Node, die al verscheidene jaren wordt georganiseerd en gecontesteerd, hierbij op de voorgrond treedt, en dat het bijgevolg politiek wenselijk is om duidelijk te maken, zowel aan de privé-organisatoren van deze beurs als aan de betrokken gemeentelijke en federale overheden, dat deze wapenbeurs beter niet meer opnieuw zou worden gehouden omwille van manifeste etische en principiële bezwaren. »

Paul STAES.
Erika THIJS.
André BOURGEOIS.