1-265/3

1-265/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

4 APRIL 1996


Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beďnvloeden, aangenomen te Genčve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77, eerste lid, 6ş, van de Grondwet.

Art. 2

Het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beďnvloeden, aangenomen te Genčve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting, zal volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 4 april 1996.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.