1-269/6

1-269/6

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

27 FEBRUARI 1997


Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 410 van het Strafwetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1912 en 31 maart 1987, wordt aangevuld met het volgende lid:

Hetzelfde geldt ook ingeval de schuldige de misdaad of het wanbedrijf heeft gepleegd tegen zijn echtgenoot of de persoon met wie hij als gehuwde samenleeft.

Art. 3

Artikel 413 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 4

Artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, wordt aangevuld met het volgende lid :

Hetzelfde geldt wanneer een misdaad of een wanbedrijf, zelfs niet op heterdaad ontdekt, gepleegd is binnen een huis tussen personen die als gehuwden samenleven of samengeleefd hebben en ter kennis wordt gebracht van de procureur des Konings op klacht van het slachtoffer.

Art. 5

In artikel 49 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967, worden de woorden aanzoek van het hoofd van een huis vervangen door de woorden verzoek bedoeld in artikel 46 .

Brussel, 27 februari 1997.

De Voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.