1-365/2

1-365/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

3 JULI 1996


Wetsontwerp houdende instemming met het aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER VERREYCKEN

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 3. ­ De oorspronkelijke overeenkomst, het aanvullend akkoord en het voorliggende wetsontwerp worden voortaan omschreven als overeenkomst, akkoord, wetsontwerp (...) tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van inkomsten- en vermogensbelasting (...). »

Verantwoording

Het bestaande opschrift is een slechte vertaling van het Franse opschrift.

Wim VERREYCKEN.