1-326/3

1-326/3

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

4 JUNI 1996


Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België


AMENDEMENT


Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 5 (nieuw)

Een artikel 5 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 5. ­ De commissie kan, binnen de budgettaire beperkingen door het bureau van de Senaat gesteld, alle nodige maatregelen treffen teneinde het onderzoek met de nodige deskundigheid uit te voeren. Ze kan daartoe, desgevallend via een arbeidsovereenkomst, een beroep doen op specialisten. »

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe, gelet op de complexiteit van de te onderzoeken materie, de commissie van onderzoek de mogelijkheid te bieden om, mocht zij dit nuttig achten, een beroep te doen op personen met een bijzondere kennis ten aanzien van deze materie.

Hugo VANDENBERGHE.