1-238/1

1-238/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

30 JANUARI 1996


Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur

(Ingediend door de heer Staes en mevr. Thijs)


De Senaat,

Verwijst naar de resolutie nr. 1132/7 van 29 maart 1994 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers;

Verwijst naar de voorstellen-resoluties nr. 1408-1 van 12 juli 1991, nr. 1441-1 van 8 oktober 1991 en nr. 1371-1 van 22 maart 1995, ingediend door mevr. P. Cahay-André, de heer W. Kuijpers en de heer A. Bouchat;

Verwijst naar de resolutie van het Europese parlement van 13 juli 1995 (Doc. B 4-0963);

Verwijst naar de resolutie ter zake van de Tweede Wereldconferentie van parlementsleden, gehouden van 26 tot 28 mei 1995 te Vilnius;

Bevestigt het illegale karakter van de invasie en de voortdurende bezetting van Tibet, onafhankelijke staat geworden in 1949, door de Chinese Volksrepubliek;

Wijst erop dat de politiek van massale transferten van Chinese burgers naar Tibet, waarbij de betrokken Chinese burgers gedwongen werden tot deze verhuizing en tot een blijvende vestiging in Tibet onder bedreiging van verlies van hun pensioenrechten, nog werd opgevoerd sedert juli 1994, onder meer met de goedkeuring van 62 nieuwe projecten, dit alles naar aanleiding van het Derde Forum over Tibet dat het Centraal Comité van de communistische partij en de Staatsraad van de Chinese Volksrepubliek toen te Peking organiseerden;

Wijst op de nog strenger geworden veiligheidsmaatregelen, op recente nieuwe aanvallen op de voorvechters van de mensenrechten, van de onafhankelijkheid en van de vrijwaring van het Tibetaanse culturele erfgoed;

Wijst op de massale arrestaties, die zich uitbreiden tot in de landelijke zones, en merkt op dat, volgens Amnesty International, ten minste 628 Tibetanen in 1994 werden aangehouden omwille van « politieke misdrijven », wat 400 meer is dan in 1993;

Wijst op berichten dat er sprake is van foltering van deze gevangenen, wijst op de schending van de rechten van de vrouw door sterilisaties en gedwongen abortussen;

Besluit bijgevolg dat hier sprake is van voortdurende en talrijker wordende schendingen van de mensenrechten en van diverse andere bepalingen van internationaal recht, wat dus de zaak is van de internationale gemeenschap en bezwaarlijk beschouwd kan worden als een binnenlandse aangelegenheid van een staat;

Besluit dat hier sprake is van duidelijke pogingen om het Tibetaanse volk en de Tibetaanse cultuur te vernietigen en van een manifeste kolonisatie;

1º Roept de Volksrepubliek China op om meteen een einde te maken aan de Chinese repressie in Tibet, en meer specifiek aan de gedwongen transferten van Chinese burgers naar Tibet en de daarmee samenhangende projecten te staken;

2º Roept de volksrepubliek China op om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur te respecteren;

3º Nodigt de Europese Raad van de Ministers van Buitenlandse Zaken op een soortgelijk standpunt in te nemen en aan de Chinese autoriteiten kenbaar te maken;

4º Stelt voor om de dekolonisatie van Tibet toe te voegen aan het mandaat van de Commissie voor dekolonisatie van de Verenigde Naties;

5º Dringt erop aan een Europees samengestelde delegatie te sturen van nationale en Europese parlementsleden die zich, ter plekke, zou vergewissen van de situatie, die contacten zou hebben met de regering van de Volksrepubliek China en met de Tibetaanse regering in ballingschap, en die verslag zou uitbrengen bij de diverse regeringen in Europa, de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, het Europees Parlement en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Paul STAES.
Erika THIJS.