1-204/1 (Senaat)
- 314/1 - 95/96 (Kamer)

1-204/1 (Senaat)
- 314/1 - 95/96 (Kamer)

Belgische Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers

ZITTING 1995-1996

11 DECEMBER 1995


De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden van 21 mei 1995


VERSLAG

UITGEBRACHT NAMENS DE CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN DOOR DE HEREN REYNDERS, CAUWENBERGHS, LANDUYT, TAVERNIER, MICHEL en CALUWÉ


INHOUD

 1. Inleiding
 2. Procedure
 3. Tussentijds verslag
  1. Voorstelling van het verslag
   1. Aangiften van de politieke partijen
    1. Plaats van indiening ­ uniformiteit van de aangiften
    2. Tijdstip van indiening
    3. Overschrijding van de maximumbedragen
    4. Bedragen door de politieke partij toegewezen aan individuele kandidaten, maar aangerekend op het maximumbedrag geldend voor de partij (de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel)
    5. Reclameborden en affiches groter dan 4 m2
   2. Aangiften van de individuele kandidaten
    1. Plaats van indiening
    2. Uniformiteit van de aangiften
    3. Termijn van indiening
    4. Overschrijding van de maximumbedragen
    5. Opmerkingen van kandidaten en kiezers
   3. Verder verloop van de controle
  2. Bespreking
 4. Onderzoek
  1. Verkiezingsuitgaven van de politieke partijen
  2. Verkiezingsuitgaven van de individuele kandidaten
   1. Ontbreken van de aangiften
   2. Overschrijding van de maximumbedragen
   3. Kandidaten tegen wie een klacht is ingediend of over wie opmerkingen zijn geformuleerd
    1. Inleiding
    2. Onderzoek
     1. De heer Aimé Desimpel
     2. De heren Philippe Busquin, François Dufour, Philippe Mahoux en Guy Spitaels
     3. De heer Jef Valkeniers
     4. De heer Jan Loones
     5. Mevrouw Chantal Bertouille
     6. De heer Jacques Collart
 5. Aanbevelingen
 6. Eindbeslissingen
 7. Bijlagen
  1. Verkiezingsuitgaven van de politieke partijen
  2. Verkiezingsuitgaven van de individuele kandidaten
   1. Kamer van volksvertegenwoordigers
   2. Senaat
   3. Vlaamse Raad
   4. Waalse Gewestraad
   5. Brusselse Hoofdstedelijke Raad
   6. Raad van de Duitstalige Gemeenschap
  3. Algemeen overzicht

De Controlecommissie heeft zeven vergaderingen gewijd aan het onderzoek van de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus over de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden van 21 mei 1995, te weten op 22 augustus, 2 en 25 oktober, 13, 20 en 27 november en op 11 december 1995.

I. INLEIDING

De parlementsverkiezingen van 21 mei 1995 zijn om meer dan één reden historisch te noemen.

In de eerste plaats luidden zij de definitieve hervorming van het federale tweekamerstelsel in.

Ten tweede werden alle Raden, met inbegrip van de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad, rechtstreeks verkozen.

Wat het aspect verkiezingsuitgaven betreft, werd besloten voor de verkiezingen van de Raden een wetgeving uit te werken die analoog zou zijn met de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Het parlementair initiatief dat daartoe werd genomen, mondde uit in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, aangevuld door de wet van 10 april 1995(Belgisch Staatsblad, 25 mei 1994 en 15 april 1995).

Tevens werd de draagwijdte van de wet van 4 juli 1989 inzake verkiezingsuitgaven beperkt tot de verkiezingen van de federale Kamers, met uitsluiting van de provincieraadsverkiezingen, hetgeen tot uiting komt in het gewijzigde opschrift welke nu luidt : « wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen ».

De krachtlijnen van de twee voornoemde wetten en inzonderheid van de bepalingen betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven kunnen worden samengevat als volgt.

Bij de organisatie van hun verkiezingscampagne dienen de politieke partijen en de kandidaten een dubbel verbod na te leven.

In de eerste plaats mogen hun verkiezingsuitgaven de wettelijk vastgestelde maximumbedragen niet overschrijden (art. 2). De door de kandidaten in acht te nemen maximumbedragen werden in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1995 gepubliceerd waarbij tevens rekening werd gehouden met de overgangsbepalingen die golden voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden op 21 mei 1995.

De overschrijding van het maximumbedrag door een politieke partij impliceert het tijdelijk verlies van de door de wet van 4 juli 1989 bepaalde dotatie (art. 13 van de wet van 4 juli 1989 en art. 9 van de wet van 19 mei 1994).

Kandidaten kunnen een strafrechtelijke sanctie oplopen (art. 14 van de wet van 4 juli 1989 en art. 10 van de wet van 19 mei 1994).

Ten tweede mogen de politieke partijen en de kandidaten, alsook derden die voor hen propaganda wensen te maken, tijdens een periode van drie maanden vóór de verkiezingen georganiseerd met toepassing van artikel 105 van het Kieswetboek of, in het geval van buitengewone verkiezingen, tijdens de periode die aanvangt op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de federale Kamers en eindigt op de dag van de verkiezingen :

1. geen gebruik maken van meer dan zeshonderd reclameborden of affiches groter dan 4 m2 ;

2. geen geschenken of gadgets verspreiden (artt. 4 en 5 van de wet van 4 juli 1989 en art. 4, 5 en 14bis van de wet van 19 mei 1994).

De overtreding van deze verbodsbepalingen door een politieke partij leidt eveneens tot het tijdelijk verlies van de krachtens de wet van 4 juli 1989 toegekende dotatie. Kandidaten en derden kunnen een strafrechtelijke sanctie oplopen (art. 13 en 14 van de wet van 4 juli 1989 en artt. 9 en 10 van de wet van 19 mei 1994).

De naleving van de hiervoor opgesomde verbodsbepalingen wordt afgedwongen op grond van de verplichting voor de politieke partijen en de kandidaten om hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen binnen dertig dagen na de verkiezingen aan te geven bij de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus [art. 6 van de wet van 4 juli 1989 en van de wet van 19 mei 1994, art. 116, § 6, van het Kieswetboek, het ministerieel besluit van 12 april 1995 tot vaststelling van het model van de verklaringen bedoeld in artikel 6 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, het ministerieel besluit van 12 april 1995 tot vaststelling van het model van de verklaringen bedoeld in artikel 116, § 6, van het Kieswetboek, het ministerieel besluit van 12 april 1995 tot vaststelling van het model van de verklaringen bedoeld in artikel 6 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap en het ministerieel besluit van 12 april 1995 tot vaststelling van het model van de verklaringen bedoeld in artikel 116, § 6, van het Kieswetboek, voor zover het van toepassing is op de verkiezingen voor de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Belgisch Staatsblad , 15 april 1995)].

Binnen zestig dagen na de datum van de verkiezingen maken de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus een verslag op, in vier exemplaren, van de uitgaven die de kandidaten en de politieke partijen voor verkiezingspropaganda hebben gedaan. Twee exemplaren van het verslag worden onmiddellijk doorgezonden naar de Controlecommissie, de twee andere worden door de voorzitter bewaard, met dien verstande dat een exemplaar vanaf de zestigste dag na de verkiezingen gedurende vijftien dagen ter inzage wordt gelegd van alle kiesgerechtigden van de betrokken kiesomschrijving (art. 94ter van het Kieswetboek).

De verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en de kiesgerechtigden worden vervolgens door de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus voor onderzoek naar de Controlecommissie gezonden, die binnen negentig dagen na de ontvangst van alle verslagen uitspraak doet over de juistheid en de volledigheid van elk verslag (art. 12, § 1 van de wet van 4 juli 1989 en art. 8, § 1 van de wet van 19 mei 1994).

De resultaten en de conclusies van dit onderzoek worden in een eindverslag opgenomen dat de volgende gegevens moet bevatten :

1º per politieke partij het totaalbedrag van de verkiezingsuitgaven ten voordele van deze partij en, per kiesomschrijving, het totaalbedrag van de verkiezingsuitgaven ten voordele van elke lijst, het totaal van de uitgaven van alle kandidaten van deze lijst en van elke verkozene afzonderlijk;

2º elke overtreding van de bepalingen van de artikelen 2 en 5 (art. 12, § 2 van de wet van 4 juli 1989 en art. 8, § 2 van de wet van 19 mei 1994).

Deze overtredingen kunnen worden vervolgd, hetzij op initiatief van de procureur des Konings, hetzij op grond van een klacht ingediend door de Controlecommissie of door een persoon die van enig belang doet blijken.

De termijn voor de uitoefening van het initiatiefrecht van de procureur des Konings en voor de indiening van klachten verstrijkt de tweehonderdste dag na de verkiezingen, in casu op 7 december 1995 (art. 14 van de wet van 4 juli 1989 en art. 10 van de wet van 19 mei 1994).

Het onderzoek van de Controlecommissie wordt definitief afgesloten met de publikatie van het eindverslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (art. 12, § 3 van de wet van 4 juli 1989 en art. 8, § 3 van de wet van 19 mei 1994).

II. PROCEDURE

Voorafgaand aan de eerste vergadering van de Controlecommissie, heeft de griffier van de Commissie krachtens artikel 1.1. van het huishoudelijk reglement, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1994, de 48 voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus bij brief van 15 juni 1995 gewezen op de in artikel 94ter van het Kieswetboek bepaalde verplichtingen met betrekking tot de verslagen over de uitgaven die de kandidaten en de politieke partijen voor verkiezingspropaganda hebben gedaan.

Overeenkomstig artikel 1.2. van hetzelfde reglement heeft de griffier op 28 juli 1995 een herinneringsbrief gestuurd aan de 16 in gebreke gebleven voorzitters. In deze brief werd onder andere beklemtoond dat de nodige gegevens uiterlijk negentig dagen na de verkiezingen aan de Controlecommissie moesten worden verstrekt om haar in staat te stellen het onderzoek van de verslagen en de ingediende opmerkingen aan te vatten.

Op 28 september 1995 werden aan een aantal voorzitters nog aanvullende inlichtingen gevraagd.

De Controlecommissie heeft de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus onderzocht volgens de werkwijze die voorgeschreven is door de artikelen 2 en 3 van het voormelde reglement.

Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van dit reglement heeft de Commissie op 22 augustus 1995 tijdens haar eerste vergadering gewijd aan het onderzoek van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten, zes rapporteurs aangewezen, met de volgende taakverdeling :

­ onderzoek van de aangiften van de politieke partijen : de heren Reynders (K) en Cauwenberghs (K);

­ onderzoek van de aangiften van de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers : de heren Landuyt (K) en Tavernier (K);

­ onderzoek van de aangiften van de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de Raden : de heren Michel (K) en Caluwé (S).

Gelet op het groot aantal te controleren aangiften en verslagen, heeft de Controlecommissie, in afwijking van artikel 3, eerste lid, van het voormelde reglement, beslist de termijn van twintig dagen, binnen welke de rapporteurs na hun aanwijzing aan de Commissie een advies dienen uit te brengen over de wettelijke conformiteit van elk verslag, met dezelfde termijn te verlengen.

Op 2 oktober 1995 hebben de voornoemde rapporteurs hun tussentijds verslag uitgebracht, dat door de Commissie werd besproken.

Op 25 oktober 1995 gaven de rapporteurs een overzicht van de door hen tot dan toe verrichte onderzoekswerkzaamheden.

Overeenkomstig artikel 6 van het huishoudelijk reglement heeft de Commissie zich op 13 november 1995 uitgesproken over de juistheid en de volledigheid van de haar door de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus toegezonden verslagen. Tevens werd beslist het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden voort te zetten, dit met het oog op de eventuele indiening van klachten bij de procureur des Konings, waarvoor de termijn verstrijkt de tweehonderdste dag na de verkiezingen, te weten op 7 december 1995.

Op 20 en 27 november 1995 heeft de Commissie zich, na een grondig onderzoek, uitgesproken over de betwiste dossiers. Tijdens deze laatste vergadering heeft zij tevens haar eindbeslissingen genomen.

Op 11 december 1995 werd het onderhavige verslag ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd.

III. TUSSENTIJDS VERSLAG

1. Voorstelling van het verslag

Op 2 oktober 1995 hebben de rapporteurs op grond van de op dat ogenblik beschikbare gegevens het volgende tussentijdse verslag uitgebracht.

A. Aangiften van de politieke partijen (de heren Reynders en Cauwenberghs)

1. Plaats van indiening ­ uniformiteit van de aangiften

Bij stilzwijgen van de wetgeving over de plaats waar de politieke partijen hun aangiften van verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen moeten indienen, heeft de Controlecommissie in haar zogenaamd vademecum van 7 april 1995 het volgende voorstel gedaan :

« 1. voor de partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de federale Kamers, bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in wiens rechtsgebied de hoofdzetel van de partij gevestigd is;

2. voor de partijen die uitsluitend deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen van de Raden, bij de voorzitter van het hoofdbureau :

­ van de kieskring Mechelen-Turnhout voor de verkiezing van de Vlaamse Raad;

­ van de kieskring Namur voor de verkiezing van de Waalse Gewestraad;

­ van de kieskring Brussel voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

­ van de kieskring Eupen voor de verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. »

[Cf. Gedr. St., Kamer, 1994-1995, nr. 1694/6 en Senaat, 1994-1995, nr. 1332-3, blz. 31].

Dit betekent dat de partij die zowel deelneemt aan de verkiezingen van de federale Kamers als aan die van de Raden, slechts één aangifte moet indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in wiens rechtsgebied de hoofdzetel van de partij gevestigd is.

In de onderrichting van 10 mei 1995, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1995, heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitters van de college- en kieskringhoofdbureaus evenwel een andere werkwijze opgelegd.

Hij stelde namelijk dat « de politieke partijen die kandidaten voor zowel de federale Kamers als de Gemeenschaps- en Gewestraden voordragen, aparte aangiften moeten indienen van de verkiezingsuitgaven die zij enerzijds voor de verkiezing van de federale Kamers en anderzijds voor de verkiezing van de Gemeenschaps- en/of Gewestraden hebben gedaan. »

Wat de plaats van indiening betreft, specifieerde hij het volgende :

« De aangifte van de politieke partij waarin de uitgaven voor verkiezingspropaganda worden vastgelegd die zij voor de verkiezing van de federale Kamers heeft gedaan, moet binnen dertig dagen na de verkiezing worden overhandigd aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer in het ambtsgebied waarvan de partij haar hoofdzetel heeft, terwijl die waarin de uitgaven voor verkiezingspropaganda die de partij voor de verkiezing van de Gemeenschaps- en/of Gewestraad heeft gedaan, worden vastgelegd, binnen dezelfde termijn moet(en) worden overhandigd aan respectievelijk :

­ de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Mechelen-Turnhout, wat de verkiezing van de Vlaamse Raad betreft;

­ de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Namur, wat de verkiezing van de Waalse Gewestraad betreft;

­ de voorzitter van het gewestbureau te Brussel, wat de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreft;

­ de voorzitter van het hoofdbureau van de Duitstalige kieskring, wat de verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap betreft. »

De modelaangiften werden bijgevolg in deze zin opgesteld.

De voormelde uiteenlopende zienswijzen hebben ertoe geleid dat er geen uniformiteit bestaat noch wat de plaats betreft waar de aangiften van de verkiezingsuitgaven voor de verschillende assemblées werden ingediend, noch wat de voorstelling en de specificatie van de uitgaven per assemblée betreft.

Een en ander heeft tot gevolg dat het op administratief vlak moeilijk is om een overzicht in globo te verkrijgen van de door de politieke partijen verrichte verkiezingsuitgaven.

In geval van gelijktijdige verkiezingen zou het daarom wenselijk zijn dat de partijen elk één aangifte zouden indienen met het totaalbedrag van hun verkiezingsuitgaven en dat dit bedrag zou worden uitgesplitst naargelang van de verkiezing van de assemblée waarvoor de uitgaven werden gedaan.

2. Tijdstip van indiening

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de in de federale Kamers vertegenwoordigde partijen in ieder geval hun aangiften tijdig hebben ingediend.

3. Overschrijding van de maximumbedragen

Alle partijen hebben zich gehouden aan de wettelijk vastgestelde maximumbedragen.

4. Bedragen door de politieke partij toegewezen aan individuele kandidaten, maar aangerekend op het maximumbedrag geldend voor de partij (de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel)

Vooreerst dient te worden gewezen op de tegenspraak tussen de wettelijke bepalingen en de hieraan gegeven interpretatie.

Zowel in artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 als in artikel 2, § 1, vierde lid, van de wet van 19 mei 1994 wordt namelijk bepaald dat « vijfentwintig procent van het maximumbedrag van de partij de kandidaten zelf kan worden aangerekend . » Deze bepalingen worden echter in die zin geïnterpretreerd dat de partij maximaal 25 pct. van haar verkiezingsuitgaven aan de individuele kandidaten mag toekennen zonder dat dit bedrag aan de kandidaten mag worden aangerekend.

De aldus ontstane verwarring heeft ertoe geleid dat partijen hierover ofwel geen ofwel onvolledige gegevens hebben verstrekt. Dit maakt een publikatie van de op die manier aan de kandidaten toegewezen bedragen onmogelijk.

5. Reclameborden en affiches groter dan 4 m 2

Gelet op de hierboven gesignaleerde moeilijkheden (cf. punt 1) dringt zich wellicht een nader onderzoek op. Er moet namelijk nog worden nagegaan in welke mate de partijen een globale aangifte hebben ingediend met opgave van het totale aantal reclameborden en affiches die met het oog op de verkiezingen van 21 mei 1995 werden gehuurd, dan wel of zij voor de verkiezing van elke assemblée afzonderlijk een aangifte hebben ingediend.

B. Aangiften van de individuele kandidaten (de heren Landuyt, Tavernier, Michel en Caluwé)

1. Plaats van indiening

Hoewel in dit verband geen noemenswaardige problemen zijn gerezen, lijkt het toch wenselijk om ten behoeve van de kandidaten in artikel 116, § 6, van het Kieswetboek expressis verbis de instantie te vermelden bij wie de aangiften moeten worden ingediend.

2. Uniformiteit van de aangiften

Ten opzichte van de verkiezingen van 24 november 1991 tekende zich in dit verband een positieve evolutie af, in die zin dat de overgrote meerderheid der kandidaten die aangiften indienden, de modelformulieren heeft gebruikt, hetgeen de uniformiteit uiteraard ten goede komt.

3. Termijn van indiening

Overeenkomstig artikel 116, § 6, van het Kieswetboek dienden de kandidaten hun verkiezingsuitgaven binnen dertig dagen na de verkiezingen aan te geven, d.w.z. uiterlijk op dinsdag 20 juni 1995. Dezelfde verplichting gold voor de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen.

Er werd vastgesteld dat de kandidaten van de partijen die in de parlementaire assemblées vertegenwoordigd zijn, op enkele uitzonderingen na, hun aangiften tijdig hebben ingediend.

De naleving van de aangifteplicht door de kandidaten van de kleinere partijen laat echter te wensen over. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat deze personen geen enkele verkiezingsuitgave hebben verricht. Dit ontslaat hen echter niet van de plicht aangiften in te dienen.

Terloops kan worden aangestipt dat een aantal kandidaten hun aangifte laattijdig hebben ingediend.

4. Overschrijding van de maximumbedragen

De overschrijdingen van de maximumbedragen die tot op heden werden vastgesteld, mogen niet noodzakelijk als een schending van de wetgeving worden beschouwd. Zij kunnen immers door drie factoren in de hand zijn gewerkt.

Een eerste mogelijke reden is dat de politieke partij de voorzitter van het verkiezingshoofdbureau niet heeft meegedeeld welke kandida(a)t(en) gebonden wa(s)(ren) door het maximumbedrag dat is vastgesteld op grond van een forfait in combinatie met een variabel bedrag dat bepaald wordt aan de hand van het aantal kiezers in het kiescollege of de kieskring.

In de tweede plaats kunnen de betrokkenen voor verschillende assemblées kandidaat zijn geweest en hebben zij in hun aangiften daarvan geen melding gemaakt. Zo kan een kandidaat bijvoorbeeld het maximumbedrag dat hij als opvolger voor een bepaalde verkiezing mag uitgeven, overschrijden doordat hij in zijn aangifte de bedragen opnam die hij als kandidaat voor de verkiezing van een andere assemblée heeft verricht.

Artikel 2, § 5, van de wet van 4 juli 1989 en van de wet 19 mei 1994 bepaalt echter dat, in geval van gelijktijdige verkiezingen, voor de kandidaat die op meer dan een lijst staat, alleen het hoogste maximumbedrag in aanmerking wordt genomen.

Een derde mogelijke oorzaak is dat bedragen die onder de zogenaamde 25 pct. - 10 pct. regel vallen (cf. blz. 9, punt 4), misschien verkeerdelijk ook aan de kandidaat zijn aangerekend. Dit euvel valt niet te controleren zonder de aangiften ter zake van de partij en van de betrokken kandidaat. Om die reden werden sommige voorzitters van een verkiezingshoofdbureau herinnerd aan hun verplichting om de aangiften van de kandidaten bij hun verslag te voegen.

5. Opmerkingen van kandidaten en kiezers

Blijkens de verslagen van de voorzitters hebben slechts weinig kandidaten en kiezers van de wettelijk bepaalde mogelijkheid gebruik gemaakt om opmerkingen te formuleren.

C. Verder verloop van de controle

In dit verband dringen zich een aantal beslissingen op :

1. kandidaten die geen of een laattijdige aangifte hebben ingediend of de maximumbedragen hebben overschreden, zijn strafbaar met de straffen gesteld in artikel 181 van het Kieswetboek, te weten gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/of geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank.

Acht de Commissie het noodzakelijk de in gebreke gebleven kandidaten aan te schrijven, zoals na de vorige wetgevende verkiezingen van 24 november 1991 is gebeurd, dan wel of tegen hen een strafrechtelijke procedure moet worden ingeleid ? De termijn voor de indiening van een klacht loopt tot de 200e dag na de verkiezingen, d.w.z. tot 7 december 1995.

2. Welke procedure zal de Commissie volgen ten aanzien van kandidaten over wier verkiezingscampagne andere kandidaten of kiezers opmerkingen of klachten hebben geformuleerd ?

2. Bespreking

Verschillende leden vestigen de aandacht op de verwarring die gerezen is inzake de toepassing van artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 (cf. tussentijds verslag, blz. 9, punt 4).

Een lid merkt op dat de in het tussentijds verslag gesignaleerde problemen deels resulteren uit de uiteenlopende interpretatie van sommige wetsbepalingen door enerzijds de Controlecommissie en anderzijds het ministerie van Binnenlandse Zaken. De onderrichtingen van dit departement aan de politieke partijen en de individuele kandidaten welke in het Belgisch Staatsblad van 14 en 16 april 1995 zijn verschenen, stroken niet steeds met de interpretatie die de Controlecommissie voorstaat.

Spreker is van oordeel dat deze problemen kunnen worden ondervangen indien het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn onderrichtingen betreffende de toepassing van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 vooraf voor advies aan de Controlecommissie zou voorleggen. Vanuit haar ervaring in deze materie kan de Commissie de bevoegde minister dan de nodige suggesties doen die een eenvormige toepassing van deze wetten waarborgen (bij voorbeeld inzake de aangifteformulieren voor de politieke partijen en de individuele kandidaten).

Met betrekking tot de vraag of kandidaten die hun verkiezingsuitgaven niet hebben aangegeven, moeten worden aangeschreven met het verzoek dit alsnog te doen, dan wel of tegen hen een strafrechtelijke procedure moet worden ingeleid, acht een van de rapporteurs het opportuun de in gebreke gebleven kandidaten aan te schrijven, ongeacht of zij al dan niet tot een politieke partij behoren die geen zetel in de wacht heeft gesleept.

Een lid suggereert tevens de politieke partijen aan te schrijven waarvan de kandidaten geen aangiften hebben ingediend.

Een volgende spreker is van oordeel dat aan de politieke partijen een opgave van hun verkiezingsuitgaven, opgesplitst per assemblée, moet worden gevraagd, alsook het bedrag dat krachtens artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 of artikel 2, § 1, vierde lid, van de wet van 19 mei 1994 aan individuele kandidaten is toegekend.

Met betrekking tot de strafrechtelijke procedure wijzen twee leden erop dat de Controlecommissie uitsluitend kan beslissen een klacht in te dienen bij de procureur des Konings. Deze laatste zal oordelen over de opportuniteit van de vervolging en kan derhalve een klacht seponeren.

Op grond van de voorgaande gedachtenwisseling draagt de Controlecommissie de Voorzitters op om, met toepassing van artikel 4 van het huishoudelijk reglement, de in gebreke gebleven kandidaten per aangetekende brief te vragen hun verkiezingsuitgaven binnen tien dagen aan te geven.

Tevens zullen de politieke partijen worden aangeschreven met het verzoek de volgende gegevens mee te delen :

1. het totaal van hun verkiezingsuitgaven, eventueel met een opsplitsing per assemblée;

2. het totale aantal gebruikte reclameborden en affiches groter dan 4 m2 ;

3. de door de partij aan de kandidaten toegewezen bedragen in het kader van de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel (met opgave van de namen en de bedragen per kandidaat). Dit maakt het mogelijk na te gaan of bepaalde kandidaten het maximumbedrag effectief hebben overschreden;

4. eventueel, de aan de partijboegbeelden in hun eigen kieskring aan te rekenen bedragen, overeenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van de wet van 4 juli 1989 en van de wet van 19 mei 1994.

Tot slot stipt een lid aan dat de uniformiteit van de aangiften en dus van het onderzoek ermee zou gediend zijn indien het Rekenhof in de controleprocedure zou worden ingeschakeld.

IV. ONDERZOEK

A. Verkiezingsuitgaven van de politieke partijen

Ingevolge de beslissing van de Controlecommissie d.d. 2 oktober 1995 hebben de Voorzitters op 16 oktober 1995 de volgende brief gericht aan de twaalf in de federale Kamers vertegenwoordigde partijen, te weten C.V.P., P.S., V.L.D., S.P., P.R.L., P.S.C., Écolo, Vlaams Blok, Agalev, Volksunie, F.D.F. en F.N.

« De door de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen aangewezen rapporteurs voor het opstellen van het verslag over de controle van de voor de verkiezingen van 21 mei 1995 verrichte verkiezingsuitgaven, hebben in hun tussentijds rapport melding gemaakt van een aantal problemen die zich stelden met betrekking tot de aangiften van de politieke partijen.

De problemen doen zich meer bepaald op vier vlakken voor :

1) Het totaal van de door de politieke partijen verrichte verkiezingsuitgaven

Door een uiteenlopende zienswijze van de Controlecommissie, enerzijds, en de minister van Binnenlandse Zaken, anderzijds, inzake de plaats van indiening en de voorstelling van de aangiften door de politieke partijen, hebben deze meestal ­ en overigens in overeenstemming met de ter beschikking gestelde formulieren ­ hun uitgaven uitgesplitst over de verschillende assemblées en aldus bij de respektieve verkiezingshoofdbureaus ingediend. Gelet op het aantal overgezonden dossiers, bemoeilijkt zulks uiteraard het verkrijgen van een globaal overzicht van de verrichte uitgaven.

2) Het aantal door de partijen gebruikte reclameborden en affiches groter dan 4 m2

Ook met betrekking tot deze rubriek is het vaak moeilijk zich een globaal overzicht te vormen. Dit is nu eens te wijten aan de gesplitste opgave per assemblée, dan weer aan het feit dat de aangifte enkel maar het aan deze campagnevorm bestede bedrag vermeldt en niet het aantal gebruikte reclameborden en affiches.

3) De door de politieke partijen aan individuele kandidaten toegewezen bedragen, niet aan te rekenen aan de kandidaten, maar aangerekend op het voor de partij geldende maximumbedrag (de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel)

Krachtens artikel 2, § 1, voorlaatste lid, van zowel de wet van 4 juli 1989 als deze van 19 mei 1994, kan 25 pct van het bedrag van de verkiezingsuitgaven van de politieke partij de kandidaten zelf worden aangerekend (met een maximum, per kandidaat, ten belope van 10 pct. van dit bedrag).

Deze bepalingen moeten in die zin worden geïnterpreteerd dat de partij maximaal 25 pct. van haar verkiezingsuitgaven aan de individuele kandidaten mag toekennen, zonder dat dit bedrag de kandidaten wordt aangerekend.

De hierover ontstane verwarring heeft ertoe geleid dat de partijen ­ of de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus ­ hierover ofwel geen, ofwel onvolledige gegevens hebben verstrekt. Dit maakt tevens de publikatie van de op die manier aan de kandidaten toegewezen bedragen onmogelijk.

4) De door de politieke partijen aan individuele kandidaten (boegbeelden) bestede bedragen

Er zij opgemerkt dat, krachtens artikel 2, § 1, laatste lid van de beide voornoemde wetten, de partijen ook campagne kunnen voeren met één of meer partijboegbeelden. Enkel wat de verkiezingen voor de Senaat betreft, worden deze verkiezingsuitgaven de betrokken kandidaat in zijn kieskring niet aangerekend. De aldus wel aan te rekenen bedragen voor de andere verkiezingen zijn soms moeilijk te achterhalen.

Mogen wij u dan ook, met het oog op een efficiënte controle en op de publikatie van het eindverslag van de Controlecommissie, zo vlug mogelijk, om volgende gegevens verzoeken :

a) het totaalbedrag van de door uw partij verrichte uitgaven n.a.v. de verkiezingen van 21 mei l.l. (eventueel met een opsplitsing per assemblée);

b) het totale aantal door uw partij gebruikte reclameborden en affiches groter dan 4 m 2 ;

c) de door uw partij aan de kandidaten toegewezen bedragen in het kader van de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel (met opgave van de namen en de bedragen per kandidaat);

d) desgevallend, de door uw partijboegbeelden in hun eigen kieskring aan te rekenen bedragen, overeenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van de beide voornoemde wetten.

Tenslotte maken wij er u opmerkzaam op dat alle kandidaten die verzuimden een individuele aangifte inzake verkiezingsuitgaven in te dienen, bij aangetekende brief werden aangemaand dit alsnog binnen 10 dagen te doen. »


Alle aangeschreven partijen hebben de gestelde vragen genoegzaam beantwoord. Het cijfermateriaal is in de bijlage terug te vinden.

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken :

1. de wettelijk vastgestelde maximumbedragen werden niet overschreden;

2. dezelfde opmerking geldt inzake het maximum van zeshonderd borden of affiches groter dan 4m2 ;

3. de partijen die van de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel gebruik hebben gemaakt, hebben de wettelijke limieten gerespecteerd;

4. aangezien de door sommige partijen naar voren geschoven « boegbeelden » uitsluitend voor de Senaat kandideerden, dient er geen aanrekening te gebeuren overeenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994.

B. Verkiezingsuitgaven van de individuele kandidaten

1. Ontbreken van de aangiften

Conform de beslissing van de Commissie van 2 oktober 1995 hebben de Voorzitters krachtens artikel 4 van het huishoudelijk reglement in de loop van de maand oktober de in gebreke gebleven kandidaten een aangetekende brief toegezonden met het verzoek hun aangifte van verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen binnen 10 dagen na ontvangst van de brief in te dienen.

Krachtens artikel 5 van hetzelfde reglement werden de kandidaten die hieraan geen gevolg hadden gegeven, op 15 november 1995 bij aangetekende brief opgeroepen om op 20 november 1995 om 14.30 uur in de Senaat te worden gehoord. Zij dienden zich evenwel niet aan te melden indien zij hun aangiften alsnog vóór deze datum aan de Commissie bezorgden.

Eén kandidaat heeft van zijn hoorrecht gebruik gemaakt en aangetoond dat hij zijn aangiften tijdig, d.w.z. binnen 30 dagen na de verkiezingen, heeft ingediend en derhalve ten onrechte als een in gebreke gebleven kandidaat werd beschouwd.

Hierna volgt een overzicht per assemblée van het totaal aantal kandidaten voor de verkiezingen, het aantal aangeschreven kandidaten en het aantal kandidaten dat heeft geantwoord (stand van zaken d.d. 11 december 1995).

Totaal aantal
kandidaten
­
Nombre total
de candidats
Aantal
aangeschreven kandidaten
­
Nombre de candidats auxquels
une lettre a été envoyée
Aantal kandidaten
dat heeft geantwoord
­
Nombre de candidats
ayant répondu
Kamer/Chambre 3 362 441 411
Senaat/Sénat 612 157 152
Vlaamse Raad/Conseil flamand 2 280 266 236
Waalse Gewestraad/Conseil de la Région wallonne 1 292 85 78
Brusselse Hoofdstedelijke Raad/Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 1 429 446 421
Raad van de Duitstalige Gemeenschap/Conseil de la Communauté germanophone 127 4 4
Totaal/Total 9 102 1 399 1 302

Een van de rapporteurs merkt op dat de hierboven geciteerde cijfers impressief zijn en een perfecte illustratie vormen van de onwetendheid van tal van kandidaten van de aangifteplicht. In de toekomst zal moeten worden toegezien op een betere doorstroming van de informatie over de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven naar de kandidaten toe.

Een meer fundamentele bedenking betreft kandidaten die wel een aangifte hebben ingediend. Nader onderzoek van enkele dossiers heeft uitgewezen dat de Controlecommissie zich niet al te veel begoochelingen moet maken over de efficiëntie van haar onderzoekswerkzaamheden. Zaken worden verzwegen of verdraaid, zonder dat de Commissie de vinger op de zere plek kan leggen.

Dat is deels te wijten aan het feit dat de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus en de aangiften van de kandidaten na een te ruime tijdsspanne bij de Controlecommissie toekomen. Deze beschikt aldus over te weinig tijd om een grondig onderzoek in te stellen.

De wetgeving inzake verkiezingsuitgaven zou bijgevolg in die zin moeten worden gewijzigd dat de voormelde verslagen en aangiften sneller bij de commissie terechtkomen. De controleprocedure zelf dient ook te worden verfijnd. Thans dient men noodgedwongen te accepteren dat sommige kandidaten het niet al te nauw nemen met de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven. In die omstandigheden worden degenen die de wet naleven, eigenlijk het slachtoffer van hetgeen anderen zonder enige scrupules uitvoeren.

De controle richt zich trouwens in eerste instantie op kandidaten die geen aangifte van hun verkiezingsuitgaven hebben gedaan. Van een doorgedreven onderzoek op grote schaal van de wel ingediende aangiften is geen sprake. Slechts wanneer er opmerkingen over bepaalde aangiften werden gedaan, werden de betrokken dossiers grondig onderzocht.

De voorzitter stelt dat in die omstandigheden zich een evaluatie van de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven opdringt.

Een lid acht het wenselijk dat het commissiesecretariaat de politieke partijen de lijst zou bezorgen van de kandidaten die hun verkiezingsuitgaven niet hebben aangegeven. Aldus kunnen de partijen bij hun eigen kandidaten aandringen op de naleving van de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De voorzitter gaat hierop in, maar dan uitsluitend voor de partijen die ten minste een rechtstreeks verkozen vertegenwoordiger in de federale Kamers hebben. Tevens wijst hij erop dat het probleem van de naleving van de aangifteplicht zich in eerste instantie voordoet bij de kandidaten van de kleinere partijen en niet bij die van de grotere, traditionele partijen, waar zich meestal alle kandidaten van hun aangifteplicht hebben gekweten.

Een lid maakt toch enig voorbehoud bij het voorstel om de partijen die in de federale Kamers vertegenwoordigd zijn, in een procedure in te schakelen die krachtens het huishoudelijk reglement door de Controlecommissie moet worden toegepast.

De wetgeving bepaalt duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de individuele kandidaten uitsluitend op de schouders van deze kandidaten rust en niet op die van de politieke partijen.

Indien men op het bovenvermelde voorstel zou ingaan, ontstaat er een discriminatie ten aanzien van de partijen die niet in de federale Kamers vertegenwoordigd zijn en van wie de kandidaten hun verkiezingsuitgaven niet hebben aangegeven.

Een van de rapporteurs valt de vorige spreker bij. Een politieke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van haar kandidaten.

Het probleem kan eventueel worden verholpen door de lijsttrekker er wettelijk toe te verplichten te waken over de indiening van de aangiften door de andere kandidaten van zijn lijst.

Verschillende leden scharen zich achter het voorstel om de politieke partijen met een rechtstreeks verkozen vertegenwoordiger in de federale Kamers, toch een lijst te bezorgen van de kandidaten die hun aangifteplicht verzuimd hebben.

De voorzitter beschouwt het voorstel derhalve als aangenomen en gelast het secretariaat dienovereenkomstig te handelen.


Op 27 november 1995 heeft de Commissie zich beraden over de vraag welke stappen er dienen te worden ondernomen tegen de kandidaten die hebben nagelaten hun aangiften in de dienen.

Er worden twee divergente opvattingen verdedigd.

Sommige leden zijn van oordeel dat de Commissie geen gebruik hoeft te maken van het haar door de wet verleende klachtrecht. De ratio legis van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994, met name het beperken van de verkiezingsuitgaven, wordt immers niet miskend.

In de eerste plaats is het aantal kandidaten dat na herhaalde aanmaningsbrieven verzuimd heeft zijn aangiften in te dienen, verhoudingsgewijs zeer laag te noemen (cf. supra ). Daarenboven behoren zij zonder enige uitzondering tot partijen die bij de parlementsverkiezingen van 21 mei 1995 geen zetel in de wacht hebben gesleept. Tot slot mag worden aangenomen dat hun verkiezingsuitgaven zeer gering waren en dat de maximumbedragen niet zijn overschreden.

Andere leden dringen aan op een strikte toepassing van de wet en wensen dat er klacht wordt ingediend.

Zij achten het niet verantwoord dat de beslissing over de vraag of er al dan niet klacht moet worden ingediend, zou afhangen van het feit dat een kandidaat al dan niet tot een partij behoort die in de federale Kamers of de Raden vertegenwoordigd is.

Dit criterium heeft namelijk geen wettelijke basis en dreigt de geloofwaardigheid van de Commissie te ondergraven.

Als tussenoplossing stelt een lid voor dat de Controlecommissie formeel geen klacht indient, maar de procureur des Konings de namen van de betrokken kandidaten zou meedelen zodat deze desgevallend van zijn initiatiefrecht gebruik kan maken om een vervolging in te stellen.

De kandidaten zelf zouden hiervan op de hoogte worden gebracht.


Het meest verstrekkende voorstel, te weten de indiening van een klacht, wordt verworpen met 11 tegen 3 stemmen.

Het voorstel om geen klacht in te dienen, doch de procureur des Konings de namen van de kandidaten mee te delen die hun aangifteplicht verzuimd hebben, en deze laatsten daarvan in kennis te stellen, wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen, bij 1 onthouding.

2. Overschrijding van de maximumbedragen

Uit de door de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus overgezonden verslagen kan worden opgemaakt dat vijftien kandidaten de wettelijk vastgestelde maximumbedragen mogelijk hebben overschreden.

Hierna volgt een overzichtstabel met de relevante gegevens :

Kandidaat (politieke partij) ­ Candidat (parti politique) Verkiezing
­
Élection
Maximumbedrag
volgens het verslag
van de Voorzitter
van het verkiezings-
hoofdbureau
­
Montant maximum
suivant le rapport
du président
du bureau électoral
principal
Aangegeven bedrag
­
Montant déclaré
Olivier Chastel (P.R.L.-F.D.F.) C.R.W. 200 000 573 215
Patrick Dubois (P.S.C.) Senaat/Sénat 200 000 317 111
Jean-Marie Happart (P.S.) Senaat/Sénat 400 000 590 129,5
Pierre Huylenbroeck (W.O.W.) Senaat/Sénat 400 000 483 967
Gérard Jaumain (P.S.) (overleden/décédé) C.R.W. 200 000 612 198
Bernard Langeraet (V.L.D.) Vlaamse Raad/
Conseil flamand
200 000 470 922
Nicole Mathieu-Leroy (P.R.L.-F.D.F.) Kamer/Chambre 100 000 147 801
Joëlle Milquet (P.S.C.) Senaat/Sénat 400 000 1882 661
Hugo Schiltz (V.U.) Kamer/Chambre 200 000 451 756
Jean-Marie Severin (P.R.L.-F.D.F.) C.R.W. 890 436 907 707
René Thissen (P.S.C.) C.R.W. 859 204 865 698
Agnes Van Crombrugge (C.V.P.) Vlaamse Raad/
Conseil flamand
200 000 365 628
Paul Van Malderen (C.V.P.) Vlaamse Raad/
Conseil flamand
300 000 536 933
Melchior Wathelet (P.S.C.) Kamer/Chambre 859 204 1 025 997
Karin Zoeter (V.L.D.) Kamer/Chambre 100 000 123 406

In het tussentijds verslag werden reeds drie mogelijke oorzaken van een overschrijding van het maximumbedrag vermeld (cf. blz. 11). Daarnaast kan ook een materiële vergissing er de oorzaak van zijn dat het maximumbedrag is overschreden.

Op 8 november 1995 werden de voornoemde kandidaten, met uitzondering van de heer Jaumain en van mevrouw Mathieu-Leroy, krachtens artikel 4 van het huishoudelijk reglement bij aangetekend schrijven verzocht de nodige uitleg te verschaffen.

Uit de verstrekte antwoorden is gebleken dat de door de onderscheiden voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus gesignaleerde overschrijdingen te wijten waren aan een van de volgende factoren :

a) De betrokken kandidaat heeft in zijn aangifte niet vermeld dat hij door zijn partij aangewezen was als degene die aanspraak kon maken op het variabel maximumbedrag.

Dit is het geval voor de heren O. Chastel, J.-M. Happart, G. Jaumain (overleden), B. Langeraet, mevrouw J. Milquet, de heer H. Schiltz, mevrouw A. Van Crombrugge en de heer P. Van Malderen.

b) Een kandidaat, de heer P. Dubois, heeft in zijn aangifte geen melding gemaakt van het feit dat het door hem bestede bedrag in het kader van de zogenaamde 25 pct.-10 pct.-regel aan de partij moest worden aangerekend.

c) Vier kandidaten hebben bij de opmaak van hun aangifte een materiële vergissing begaan.

­ De heren R. Thissen en M. Wathelet die elk een gemeenschappelijke campagne met mevrouw A. Colson-Greoli hebben gevoerd ten belope van respectievelijk 343 700 frank en 346 018 frank, hebben ten onrechte de totale kostprijs in rekening gebracht in plaats van hun eigen aandeel ten belope van respectievelijk 243 700 frank en 166 018 frank.

Het totaalbedrag van hun verkiezingsuitgaven mag derhalve met het verschil tussen deze bedragen worden verminderd, te weten respectievelijk 100 000 frank en 180 000 frank, terwijl de verkiezingsuitgaven van mevrouw A. Colson-Greoli met dezelfde bedragen moeten worden verhoogd.

Aldus overschrijden de heren R. Thissen en M. Wathelet niet langer het voor hen geldende maximumbedrag. Ook de gecorrigeerde uitgaven van mevrouw A. Colson-Greoli, die bij haar aangifte de overeenkomsten in verband met de aanrekening van de kostprijs van gemeenschappelijke campagnes had gevoegd, blijven onder het maximumbedrag.

­ Mevrouw K. Zoeter heeft eveneens de totale kostprijs van een met een andere kandidaat gevoerde campagne in rekening gebracht in plaats van haar eigen kostenaandeel.

De rechtzetting van deze vergissing heeft tot gevolg dat haar verkiezingsuitgaven onder het maximumbedrag komen te liggen.

De betrokken medekandidaat heeft zijn aandeel in de gemeenschappelijke campagne correct aangegeven.

­ Een andere kandidaat, de heer J.-M. Severin, verklaart dat hij in zijn aangifte voor bepaalde goederen en diensten ten onrechte een te hoog B.T.W.-percentage heeft aangerekend.


Na inzage van de door de voornoemde kandidaten voorgelegde stavingsstukken aanvaard de Controlecommissie de door hen verstrekte uitleg. Aangezien er in deze dossiers derhalve geen sprake is van een overschrijding van een maximumbedrag, besluit de Commissie geen verdere stappen te ondernemen.


d) In twee gevallen kan van een verschoonbare overschrijding gewag worden gemaakt.

­ In zijn brief d.d. 16 november 1995 heeft de heer P. Huylenbroeck verklaard « volslagen onwetend » te zijn over de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en het voor hem geldende maximumbedrag te goeder trouw te hebben overschreden. Inzonderheid voert zijn rechtsbijstandverzekeraar het volgende aan :

« Als 68-jarige gepensioneerde zet de heer P. Huylenbroeck zich sedert vele jaren in voor de belangen van mensen die een invaliditeit opgelopen hebben in het kader van de strijdmachten (hijzelf is 70 pct. invalide).

Vanuit dit engagement ambiëerde hij een politiek mandaat en rekende daarbij op de steun van de grote schare mensen die hij kende via de vereniging N.V.I.G.M.

Vermits de zoon van de secretaris eveneens politieke ambities koesterde en ten onrechte gebruik maakte van de ledenlijst van de vereniging, zag onze verzekerde zich verplicht ­ door een beperkte publiciteitscampagne ­ orde op zaken te stellen om zijn belangen te vrijwaren.

De door verzekerde gedane kosten rond die publiciteitscampagne belopen 483 967 frank. »

­ Mevrouw N. Mathieu-Leroy heeft reeds op 3 juli 1995 in antwoord op een brief van de voorzitter van het verkiezingshoofdbureau de omstandigheden geschetst waardoor haar verkiezingsuitgaven het op haar toepasselijke maximumbedrag hebben overschreden. Hieruit blijkt dat zij manifest te goeder trouw is voortgegaan op de richtlijnen die haar door een partijverantwoordelijke waren verstrekt.


Na onderzoek van de door de twee kandidaten voorgelegde bewijsstukken, kan de Commissie slechts vaststellen dat de betrokkenen het voor hen geldende maximumbedrag hebben overschreden.

Gelet op hun manifeste onwetendheid wat de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven betreft en hun dito goede trouw, besluit de Commissie aan deze overschrijding geen verder gevolg te verbinden.

3. Kandidaten tegen wie een klacht is ingediend of over wie opmerkingen zijn geformuleerd

a) Inleiding

De Commissie stipt aan dat de door de kiezers of kandidaten vastgestelde overtredingen van de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven haar op vier wijzen ter kennis kunnen worden gebracht. Daarvan zijn er twee wettelijk geregeld.

In de eerste plaats kunnen de kiezers en kandidaten hun opmerkingen doen toekomen bij de voorzitter van het verkiezingshoofdbureau die ze doorzendt naar de Controlecommissie (art. 94ter , § 2, van het Kieswetboek). De Commissie bepaalt zelf welk gevolg hieraan moet worden gegeven.

Ten tweede kunnen de kiezers en kandidaten rechtstreeks een klacht indienen bij de procureur des Konings. Deze laatste zendt, binnen acht dagen na ontvangst, een afschrift aan de Commissie. Binnen dezelfde termijn geeft de procureur des Konings de Controlecommissie kennis van zijn beslissing vervolging in te stellen (art. 14, § 3, van de wet van 4 juli 1989 en art. 10, § 3, van de wet van 19 mei 1994).

Deze wettelijk bepaalde procedures sluiten uiteraard niet uit dat een lid van de Controlecommissie haar na een onderzoek van de verslagen een mogelijke onregelmatigheid signaleert.

Het komt daarenboven voor dat kiezers of kandidaten zich rechtstreeks of onrechtstreeks, bijvoorbeeld via het ministerie van Binnenlandse Zaken of het Hoog Comité van toezicht, tot de Controlecommissie wenden. Hoewel deze handelwijze niet als de geëigende procedure kan worden aangemerkt, heeft de Commissie de aldus geformuleerde opmerkingen niet als onontvankelijk beschouwd, maar ze ten gronde onderzocht.

b) Onderzoek

1. De heer Aimé Desimpel (V.L.D./Kamer/kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende)

Overeenkomstig artikel 94ter , § 2, laatste lid, van het Kieswetboek heeft de voorzitter van het hoofdbureau van de bovenvermelde kieskring de voorzitters van de Controlecommissie een nota toegezonden waarin de heer Roger Verburgh drie opmerkingen formuleert over de verkiezingscampagne van de heer Aimé Desimpel, met de insinuatie dat hij het maximumbedrag heeft overschreden.

Naast een opmerking over verkiezingsdrukwerk werd gesteld dat de heer Desimpel zijn aandeel in de kostprijs van de telefooncampagne die hij met een andere kandidaat heeft gevoerd, in tegenstelling tot deze laatste, niet in rekening heeft gebracht. Dezelfde bedenking werd geformuleerd over meetings die hij met andere kandidaten heeft georganiseerd en waarvan hij, in tegenstelling tot zijn partijgenoten, in zijn aangifte geen melding heeft gemaakt.

Bij brief van 14 november 1995 werd de heer Desimpel van deze opmerkingen in kennis gesteld. Tevens werd hem gevraagd de nodige bewijsstukken over te leggen die de tegen hem geformuleerde aantijgingen konden ontkrachten.

Bij brief van 17 november 1995 verstrekte de betrokkene nadere uitleg alsook een aantal bewijsstukken in verband met de kosten van het verkiezingsdrukwerk.

Na een onderzoek van deze informatie verwierp de Controlecommissie op 20 november 1995 met 4 tegen 4 stemmen, bij 3 onthoudingen, het voorstel om de zaak zonder gevolg te klasseren en werd er beslist het onderzoek voort te zetten.

Bij brief van 22 november 1995 werd de heer Desimpel verzocht de factuur van Belgacom voor te leggen betreffende de gemeenschappelijke telefooncampagne. Tevens werd hem, overeenkomstig artikel 5 van het huishoudelijk reglement, de mogelijkheid geboden om, eventueel bijgestaan door een advocaat, te worden gehoord.

Op grond van de door de betrokkene bij brief van 23 november 1995 verstrekte uitleg en de overgelegde Belgacomfactuur, besliste de Controlecommissie op 27 november 1995 geen verdere stappen te ondernemen en het dossier zonder gevolg te klasseren.

2. De heren Philippe Busquin, François Dufour, Philippe Mahoux en Guy Spitaels (P.S.)

Op 19 juli 1995 heeft de heer J.-P. Snappe aan de Commissie een kopie toegezonden van de klacht die hij op dezelfde datum lastens de bovenvernoemde personen bij de procureur des Konings te Doornik heeft ingediend.

Deze klacht luidde als volgt :

« Artikel 4, § 1, van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 bepaalt wat verstaan moet worden onder uitgaven voor verkiezingspropaganda. Bij dit artikel geeft de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (cf. Gedr. St., Senaat, 1994-1995, 1332-3; Kamer, 1994-1995, 1694/6, blz. 19, punt 5) volgende commentaar : « Er wordt door de Controlecommissie aan herinnerd dat de partijen, lijsten en kandidaten geen verkiezingscampagne mogen voeren vanuit ministeriële kabinetten, vanuit instellingen en besturen op federaal niveau of op het niveau van de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies of de gemeenten... ».

Om een einde te maken aan een vaak voorkomende praktijk van de kandidaten van de socialistische lijsten bij de jongste verkiezingen (gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 11 oktober 1994 en verkiezingen voor de federale Kamers en voor de Gewesten van 21 mei 1995), stel ik dan ook de Controlecommissie en de Procureur des Konings van Doornik in kennis van de volgende feiten :

1º Op 3 mei 1995 rond 16 u. 30 waren drie personen, die met een wit bedrijfsvoertuig van het merk Ford, met nummerplaat DVU 488, reden, verkiezingsborden aan het plaatsen op een particulier terrein in de rue de la Lys te Doornik, tegenover de kantoren van Electrabel en naast de gebouwen van de « Technique Électrique Industriel ». Op deze borden werden daarna verkiezingsaffiches geplakt voor de kandidaten van de socialistische lijst, en met name voor de heren Dufour, Spitaels, Busquin, ...

Uit een controle blijkt dat de nummerplaat DVU 488 afgegeven is op naam van de gewestelijke directie van de provincie Henegouwen, rue Paul Pastur te Doornik. Het gebruik van een voertuig dat eigendom is van het provinciebestuur alsmede het inschakelen van dat personeel wordt door de Controlecommissie expliciet verboden.

2º Op 9 mei 1995 te 19 u. bevond hetzelfde voertuig zich aan de ingang van het stadhuis van Doornik waar verkiezingsaffiches ophingen van de heer Philippe Mahoux, kandidaat voor de Senaatsverkiezingen. Diezelfde avond zou in het stadhuis immers een « culturele » voordracht van minister Mahoux plaatshebben.

Alles laat vermoeden dat hetzelfde voertuig gebruikt werd om op verschillende particuliere terreinen verkiezingsborden te plaatsen voor de socialistische kandidaten, hetgeen trouwens tijdens de gemeenteraadsverkiezingen door verschillende personen opgemerkt werd.

Daarom verzoek ik de heer Procureur des Konings mijn klacht tegen de heren Dufour, Spitaels, Busquin en Mahoux wegens overtreding van de wetgeving op de verkiezingsuitgaven ontvankelijk te verklaren. »

De Controlecommissie stelt vast dat, voor zover de klacht effectief bij de procureur des Konings werd ingediend, deze laatste, binnen acht dagen na ontvangst ervan, geen afschrift aan de commissie heeft toegezonden, zoals de wet voorschrijft. Evenmin heeft hij binnen dezelfde termijn de Commissie in kennis gesteld van zijn beslissing vervolging in te stellen.

In deze omstandigheden heeft het geen zin dat de commissie de klacht van de heer J.-M. Snappe bij de procureur des Konings als een opmerking van een kandidaat zou beschouwen welke haar na een onderzoek ertoe zou kunnen nopen zelf een klacht in te dienen bij dezelfde procureur.

Na deze gedachtenwisseling beslist de Commissie aan deze zaak geen verder gevolg te geven.

3. De heer Jef Valkeniers (V.L.D./Kamer/kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Bij brief van 2 mei 1995, gericht aan de voorzitters van de Controlecommissie, zond het ministerie van Binnenlandse Zaken een schrijven over dat het ontvangen had van de N.V. Olympia. Daarin werd de vraag gesteld of de toenmalige senator Valkeniers in zijn aangifte inzake verkiezingsuitgaven wel het gebruik zou aanrekenen van briefpapier en omslagen met hoofding van de Senaat, welke hij tijdens zijn verkiezingscampagne gebruikte en waarin hij onder meer een beroep deed op financiële steun. Hieromtrent bij brief van 14 november 1995 door de Controlecommissie om uitleg verzocht, antwoordde de heer Valkeniers op 20 november 1995 dat de kwestieuze brief werd opgesteld conform artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 en dat al de ontvangen giften werden opgegeven.

Hij verduidelijkte daarenboven dat de gebruikte omslagen (zowel gefrankeerde als ongefrankeerde) door hem werden opgespaard gedurende 10 jaar Senaatsmandaat. Aangezien de heer Valkeniers niet langer kandidaat was voor de Senaat, oordeelde hij het normaal deze tijdens zijn verkiezingscampagne op te gebruiken.


Een lid is van mening dat vooreerst onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds, brieven die gefrankeerd en, anderzijds, brieven die met portvrijdom werden verzonden.

Dit laatste moet men alleszins als ongeoorloofd beschouwen, aangezien enkel administratieve briefwisseling in bepaalde omstandigheden met portvrijdom kan worden verstuurd. Verkiezingspropaganda valt daar uiteraard niet onder.

Het eventuele misbruik van portvrijdom is evenwel geen door de Controlecommissie te behandelen materie.

Een andere vraag is of een kandidaat tijdens een kiescampagne überhaupt gebruik mag maken van briefpapier en omslagen (desgevallend zelf betaald) met de hoofding van de assemblée waartoe hij op dat moment behoort. Aangezien hieromtrent onduidelijkheid heerst, zou het wenselijk zijn dat de bevoegde organen van de assemblées ter zake klare richtlijnen uitvaardigen tegen de volgende verkiezingen.

De overige leden stemmen hiermee in.

De commissie is het er in ieder geval over eens dat bij gebruik van briefpapier en omslagen met hoofding van een assemblée tijdens een verkiezingscampagne, dit tegen marktprijs moet worden aangerekend in de aangifte van de kandidaat. Ook de kostprijs van portvrij gedane zendingen moet de betrokkene aanrekenen.

Aangezien niet duidelijk was of de heer Valkeniers dit laatste ook daadwerkelijk deed, besliste de Commissie hem deze vraag schriftelijk te stellen.

In zijn antwoord d.d. 23 november 1995 deed de heer Valkeniers opmerken geen portvrije zendingen te hebben verricht, aangezien hij niet over portvrijdom beschikte.

De hem door de Senaat ter beschikking gestelde gefrankeerde omslagen werden, net als het briefpapier, tegen de geldende marktprijzen in zijn aangifte opgenomen.

Gelet op deze verduidelijking, heeft de Controlecommissie het dossier zonder gevolg geklasseerd.

4. De heer Jan Loones (V.U./Senaat/Nederlands kiescollege)

Bij brief van 4 mei 1995, gericht aan de voorzitters van de Controlecommissie, zonden de heer en mevrouw Crauwels-Kesteloot kopie toe van de door de heer Loones in een briefomslag van de Senaat met portvrijdom verzonden verkiezingspropaganda.

Door de Controlecommissie bij brief van 14 november 1995 ter zake om zijn standpunt verzocht, antwoordde de heer Loones onder meer dat een beperkt aantal zendingen, gericht aan vermoede sympathisanten van de Volksunie en met de vraag tot medewerking bij de campagne, verzonden zijn onder portvrije omslagen van de Senaat, gebruikmakend van zijn algemeen portvrijdom als V.U.-fraktievoorzitter. In hoofdorde doet betrokkene opmerken dat een schrijven, gericht aan kaderleden en medewerkers, houdende een oproep om mee te werken bij de verkiezingscampagne, wellicht valt onder het begrip « correspondentie die een administratieve aard van algemeen belang bezit », waarvoor de portvrijdom van fraktievoorzitters kan aangewend worden. In bijkomende orde meent hij dat zelfs een verkeerd gebruik van de portvrijdom volkomen buiten de toepassing valt van de wetgeving betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, waarnaar hij zich volledig geschikt heeft.


Het standpunt van de Controlecommissie over het eventuele misbruik van portvrijdom en het gebruik van briefpapier en omslagen van de assemblée waartoe men behoort, werd hierboven weergegeven (cf. blz. 26). In het geval van de heer Loones is het echter evenmin duidelijk of hij de kostprijs van de portvrij gedane zendingen als verkiezingsuitgave heeft aangerekend.

Hierover schriftelijk ondervraagd, heeft hij op 24 november 1995 laten weten dat « alle zendingen die gericht werden ter gelegenheid van de verkiezingscampagne, opgenomen zijn in de aangifte van verkiezingsuitgaven ».

Gelet op deze verduidelijking, heeft de Controlecommissie het dossier zonder gevolg geklasseerd.

5. Mevrouw Chantal Bertouille (P.S./Waalse Gewestraad/kieskring Doornik-Aat-Moescroen)

Bij brief van 23 mei 1995 heeft het Hoog Comité van Toezicht de Controlecommissie een kopie van de brief met verkiezingspropaganda toegezonden die de heer André Bertouille op 25 maart 1995 portvrij heeft rondgestuurd ten gunste van zijn dochter, mevrouw Chantal Bertouille.

Hieromtrent bij brief van 14 november 1995 om uitleg verzocht, hebben de beide betrokkenen op 19 november doen gelden dat de kostprijs van deze verkiezingspropaganda niet als verkiezingsuitgave in rekening diende te worden gebracht door mevrouw Chantal Bertouille omdat de kwestieuze zending buiten de door de wet omschreven verkiezingsperiode (de zogenaamde sperperiode) viel (cf . inleiding).

Gelet op deze verduidelijking heeft de Controlecommissie het dossier zonder gevolg geklasseerd. Zij neemt wel akte van het feit dat de betrokken zending portvrij werd gedaan.

6. De heer Jacques Collart (P.S./Waalse Gewestraad/kieskring Charleroi)

Bij brief van 15 mei 1995 heeft het Hoog Comité van Toezicht de Controlecommissie een kopie van de niet-gedateerde brief met verkiezingspropaganda toegezonden die de heer Collart portvrij heeft rondgestuurd.

Hieromtrent bij brief van 14 november 1995 om uitleg verzocht, heeft de betrokkene op 17 november bevestigd dat hij de kostprijs van deze propaganda als verkiezingsuitgave heeft aangerekend.

Gelet op deze verduidelijking heeft de Commissie het dossier zonder gevolg geklasseerd.

V. AANBEVELINGEN

Hoewel de controleprocedure dankzij de eerder opgedane ervaring aan efficiëntie heeft gewonnen, wordt ze nog steeds door een zekere stroefheid gekenmerkt.

Het lijkt de Controlecommissie derhalve raadzaam enige aanbevelingen te formuleren om de procedure te stroomlijnen en meer sluitend te maken. Sommige daarvan vergen een wijziging van de wetgeving of van het huishoudelijk reglement.

1. Krachtens artikel 6 van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 en artikel 116, § 6, van het Kieswetboek behoort het tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken om het model van de wettelijk voorgeschreven aangifteformulieren vast te stellen.

Het lijkt wenselijk dat hij het door hem opgestelde model evenwel vooraf voor advies aan de controlerende instantie, te weten de Controlecommissie, zou voorleggen.

In voorkomend geval kan zij een aantal wijzigingen suggereren, bij voorbeeld de toevoeging van een rubriek welke de kandidaten moeten invullen indien zij voor meer dan een assemblée kandideren.

2. De controle van de aangifteplicht zou aan vlotheid winnen indien de Commissie over een centraal kandidatenregister zou beschikken waarin de naam en het adres van de kandidaten, alsook de lijst waarop ze voorkomen en de assemblée(s) waarvoor zij kandideren, worden vermeld.

3. Krachtens de vigerende procedure moet de Commissie uiterlijk negentig dagen na de verkiezingen over alle verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus en de door de kandidaten of kiezers geformuleerde opmerkingen beschikken.

Daarna beschikt zij respectievelijk over negentig en honderdtien dagen om het onderzoek te voeren en eventueel klachten in te dienen.

De vraag kan worden gesteld of de voormelde verslagen en opmerkingen niet sneller bij de Commissie moeten toekomen.

Zo zou het bij voorbeeld nuttig zijn indien de politieke partijen hun aangiften ook rechtstreeks naar de Controlecommissie zouden sturen met vermelding van de gegevens zoals gevraagd in de brief van 16 oktober 1995 aan de politieke partijen (cf. blz. 14-15).

4. Het onderzoek heeft uitgewezen dat kandidaten die op het eerste gezicht het forfaitair maximumbedrag hadden overschreden, achteraf gerechtigd bleken te zijn op het variabel maximumbedrag.

Om in de toekomst nodeloos onderzoek te vermijden, zouden de betrokken kandidaten bij hun aangifte een stavingsstuk moeten voegen houdende hun aanwijzing door de politieke partij als kandidaat bedoeld onder meer in de artikelen 2, § 2, 1º, en § 3, 1º, van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994.

5. Men kan zich de vraag stellen of het nuttig is krachtens artikel 5 van het huishoudelijk reglement kandidaten te horen die nagelaten hebben een aangifte in te dienen en niet binnen tien dagen gereageerd hebben op een aangetekend schrijven van de Controlecommissie waarin zij op hun wettelijke verplichtingen werden gewezen.

Zou het niet opportuun zijn de commissie te machtigen in dergelijk geval een louter schriftelijke procedure te voeren ?

Met betrekking tot de onjuiste aangiften en de overschrijdingen van de maximumbedragen dient het recht om te worden gehoord als onontbeerlijk te worden beschouwd.

6. Wat het onderzoek van de opmerkingen betreft die kandidaten of kiezers rechtstreeks of onrechtstreeks naar de Controlecommissie hebben gezonden, lijkt de rechtszekerheid zich ertegen te verzetten dat de Commissie anonieme opmerkingen of klachten in behandeling zou nemen.

7. Inzake portvrijdom en het gebruik van briefpapier en omslagen met hoofding van de onderscheiden assemblées, wordt erop aangedrongen dat er duidelijke richtlijnen zouden worden verstrekt aan de kandidaten die lid zijn van een parlementaire vergadering.

VI. EINDBESLISSINGEN

1. Aangezien uit de aan de Controlecommissie overgezonden verslagen en het daarop volgende onderzoek niet kan worden afgeleid dat de bepalingen van artikel 2, § 1, en artikel 5 van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 door een politieke partij werden miskend, ziet de Commissie geen reden om de door artikel 13 van de wet van 4 juli 1989 en artikel 9 van de wet van 19 mei 1994 bepaalde sanctie toe te passen, te weten de verbeurdverklaring voor een politieke partij van haar dotatie gedurende een periode van ten hoogste vier maanden.

2. Met betrekking tot de kandidaten die geen aangiften hebben ingediend, beslist de Commissie met 11 tegen 3 stemmen geen gebruik te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel 14, § 2, van de wet van 4 juli 1989 en artikel 10, § 2, van de wet van 19 mei 1994 om tegen hen een klacht in te dienen.

Met 11 tegen 2 stemmen, bij 1 onthouding, wordt beslist de namen van deze kandidaten door te geven aan de bevoegde procureurs des Konings zodat deze laatsten desgevallend gebruik kunnen maken van hun initiatiefrecht om vervolging in te stellen. De betrokken kandidaten worden daarvan op de hoogte gebracht.

3. Mede gelet op het door haar ingestelde onderzoek en het feit dat de procureurs des Konings geen klachten tegen kandidaten voor advies aan de Controlecommissie hebben overgezonden, besluit de Commissie geen gebruik te maken van de haar door de voormelde artikelen geboden mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen kandidaten wegens :

­ het indienen van een onjuiste aangifte;

­ de overschrijding van een maximumbedrag;

­ de niet-naleving van de bepalingen van artikel 5 van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994.


Dit verslag werd goedgekeurd bij eenparigheid van de 15 aanwezige leden.

De Rapporteurs,
Didier REYNDERS.
Frans CAUWENBERGHS.
Renaat LANDUYT.
Jozef TAVERNIER.
Louis MICHEL.
Ludwig CALUWÉ.
De Voorzitters,
Frank SWAELEN.
Raymond LANGENDRIES.

BIJLAGE


A. VERKIEZINGSUITGAVEN VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Partij
­
Parti
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Totaal
verkiezingsuitgaven
­
Total
des dépenses électorales
Affiches
en reclameborden
groter dan 4 m2 (max. 600)
­
Affiches et panneaux
publicitaires
de plus de 4 m2 (max. 600)
Uitgaven verricht ten
voordele van kandidaten,
maar ten laste genomen
door de partij
(25 pct.-10 pct.-regel)
­
Dépenses attribuées
aux candidats
mais prises en charge
par le parti (la règle
dite des 25 p.c.-10 p.c.)
AGALEV 45 000 000 14 078 570 0 0
S.P. 45 000 000 37 166 615 600 0
P.S. 45 000 000 44 976 620 600 6 693 612
VL. BLOK 45 000 000 42 630 713 449 0
V.U. 45 000 000 44 844 708 80 0
ÉCOLO 45 000 000 21 346 280 285 0
P.R.L.-F.D.F. 45 000 000 40 703 688 565 0
P.S.C. 45 000 000 45 000 000 596 1 081 825
V.L.D. 45 000 000 43 492 951 592 0
C.V.P. 45 000 000 44 484 828 577 7 024 870
F.N. 45 000 000 2 089 835 0 0
U.F. 36 000 000 ­ ­ ­
AGIR 45 000 000 66 564 ­ ­
BANAAN 45 000 000 604 934 0 0
DSA 45 000 000 50 900 ­ 0
F.R.A.N.C.E. 36 000 000 84 765 ­ ­
L.E.T.D. 45 000 000 105 708 0 0
LIGUE 45 000 000 30 000 1 ­
N.W.P. 45 000 000 298 042 ­ ­
P.C.N.-N.C.P. 45 000 000 355 500 0 0
P.J.U. 1 000 000 705 240 0 ­
P.L.N. 45 000 000 42 000 0 ­
PLUS 45 000 000 51 504 0 0
P.S.P. 45 000 000 48 760 ­ ­
P.V.D.A.-A.E./ P.T.B.-U.A./ P.A.B.-A.E. 45 000 000 2 765 265 0 0
S.A.M.U.E.L. 45 000 000 862 385 ­ ­
U.D.F. 45 000 000 250 171 ­ ­
UNIE 45 000 000 49 957 ­ ­
V.L.A.A.M.S. 45 000 000 80 221 ­ ­
V.V.P. 45 000 000 338 126 ­ ­
WALLON 36 000 000 148 563 ­ ­
A.D.D. 45 000 000 ­ ­ ­
A.D.M. 45 000 000 ­ ­ ­
A.R. 45 000 000 ­ ­ ­
AUTO 45 000 000 ­ ­ ­
B.E.B. 45 000 000 ­ ­ ­
B.E.B.E.L. 45 000 000 ­ ­ ­
BLANC 45 000 000 ­ ­ ­
D 45 000 000 ­ ­ ­
D.L.L. 45 000 000 ­ ­ ­
EMPLOI 36 000 000 ­ ­ ­
G.U. 45 000 000 ­ ­ ­
HOERA 45 000 000 ­ ­ ­
I.N. 45 000 000 ­ ­ ­
JEUNES 45 000 000 ­ ­ ­
P.C. 45 000 000 ­ ­ ­
P.C.E. 36 000 000 ­ ­ ­
P.D.A. 45 000 000 ­ ­ ­
P.D.B. 45 000 000 ­ ­ ­
P.F.H.-P.F.U. 45 000 000 ­ ­ ­
P.T.B.-P.V.A. 45 000 000 ­ ­ ­
R. 45 000 000 ­ ­ ­
RALBOL 8 000 000 ­ ­ ­
REF 45 000 000 ­ ­ ­
R.L.B. 45 000 000 ­ ­ ­
R.V.M. 45 000 000 ­ ­ ­
S.U.D.-B.E.B. 45 000 000 ­ ­ ­
U.C.D. 36 000 000 ­ ­ ­
U.L. 45 000 000 ­ ­ ­
U.R.D. 45 000 000 ­ ­ ­
VITAL 36 000 000 ­ ­ ­
V.N.P. 45 000 000 ­ ­ ­
W.I.T. 45 000 000 ­ ­ ­
W.O.W. (lijst/liste 15) 45 000 000 ­ ­ ­
W.O.W. (lijst/liste 17) 45 000 000 ­ ­ ­
TOTAAL ­ TOTAL 387 753 413 4 345 14 800 307

B. VERKIEZINGSUITGAVEN VAN DE INDIVIDUELE KANDIDATEN


1. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

PROVINCIE ANTWERPEN

1. Kieskring Antwerpen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 4 393 817
VL. BLOK 1 011 711
V.U. 966 432
V.L.D. 5 724 891
C.V.P. 2 665 936
BANAAN 1 500
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 23 158
ZONDER NAAM 49 441
N.W.P. 24 773
UNIE 14 260
R.V.M. 37 198
P.S.P. 0
A.O.V. 0
B.E.B. 16 020

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Hugo Van Dienderen 1 865 646 0
S.P. Marcel Colla 1 865 646 1 731 823
(vervangen door/remplacé par Robert De Richter) 200 000 130 243
Marcel Bartholomeeussen 1 865 646 600 830
VL. BLOK Gerolf Annemans 1 865 646 706 769
Xavier Buisseret 1 865 646 45 989
Alexandra Colen 1 865 646 103 715
Ignace Lowie 1 865 646 80 130
V.U. Alfons Borginon 1 865 646 161 655
V.L.D. Fernand Huts 1 865 646 1 730 568
Julien Van Aperen 1 865 646 1 058 093
Marc van den Abeelen 1 865 646 595 272
C.V.P. Jos Ansoms 1 865 646 494 137
Frans Cauwenberghs 1 865 646 240 884
Suzette Verhoeven 1 865 646 366 192

2. Kieskring Mechelen-Turnhout

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 330 571
VL. BLOK 173 796
V.U. 176 115
V.L.D. 3 165 281
C.V.P. 4 017 810
BANAAN 755
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 0
W.O.W. 76 475
N.W.P. 1 000
W.O.W. 0
D 2 570
B.E.B. 44 286

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Jozef Wauters 1 529 984 0
S.P. Lucien Suykens 1 529 984 551 789
Jan Peeters 1 529 984 659 585
(vervangen door/remplacé par Raymond Janssens) 200 000 112 010
Hieronymus Cuyt 1 529 984 78 958
VL. BLOK John Spinnewyn 1 529 984 26 263
V.L.D. Willy Taelman 1 529 984 1 229 030
C.V.P. Jozef Dupré 1 529 984 1 528 926
Jozef Van Eetvelt 1 529 984 574 525
Servais Verherstraeten 1 529 984 114 459
Ingrid Van Kessel 1 529 984 436 381

KIESKRINGEN BRUSSEL-HALLE- VILVOORDE, LEUVEN EN NIJVEL

1. Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 1 040
S.P. 4 058 526
P.S. 4 282 442,5
VL. BLOK 571 836
V.U. 1 381 266
ÉCOLO 6 256
P.R.L.-F.D.F. 10 684 738
P.S.C. 3 393 761
V.L.D. 5 444 468
C.V.P. 7 748 010
UNIE 63 391
R.L.B. 522 934
P.T.B.-P.V.A. 0
B.E.B. 311 750
W.O.W. 720
P.L.N. 10 046
F.N. 84 034
BLANC 2 076
BANAAN 1 250
N.W.P. 500
P.C.N.-N.C.P. 10 000
A.D.D. 64 613
P.L.U.S. 86 041
L.E.T.D. 971
JEUNES 10 500
P.F.H.-P.F.U. 500
W.O.W. 1 000
V.V.P. 21 143
A.R. 29 559

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Lode Vanoost 2 431 400 0
S.P. Leo Peeters 2 431 400 684 648
(vervangen door/remplacé par Hans Bonte) 200 000 59 708
Robert Delathouwer 2 431 400 2 170 051,5
P.S. Magda De Galan 2 431 400 1 602 728
(vervangen door/remplacé par Michel Moock) (1) 200 000 244 103
Serge Moureaux 2 431 400 1 602 392
VL. BLOK Filip De Man 2 431 400 202 692
Bart Laeremans 2 431 400 195 052
V.U. Annemie Van de Casteele 2 431 400 764 573
ÉCOLO Olivier Deleuze 2 431 400 0
Vincent Decroly 2 431 400 0
P.R.L.-F.D.F. François-Xavier de Donnéa 2 431 400 869 069
Georges Clerfayt 2 431 400 587 279
Jacques Simonet 2 431 400 1 924 265
Jacques Vandenhaute 2 431 400 1 651 813
Olivier Maingain 2 431 400 969 579
P.S.C. Nathalie de T'Serclaes 2 431 400 2 190 762
V.L.D. Willy Cortois 2 431 400 1 646 041
Jef Valkeniers 2 431 400 620 433
C.V.P. Herman Van Rompuy 2 431 400 1 289 507
(vervangen door/remplacé par Jan Van Erps) 200 000 200 000
Simonne Creyf 2 431 400 2 180 318,5
Dirk Pieters 2 431 400 2 019 408,5
F.N. Marguerite Bastien 2 431 400 16 569

(1) Was eveneens kandidaat voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (maximumbedrag : 1 082 947).

2. Kieskring Leuven

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 1 919 210
VL. BLOK 50 618
V.U. 201 058
V.L.D. 3 343 529
C.V.P. 2 535 762
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 8 700
W.O.W. (nº 15) 5 550
N.W.P. 7 500
W.O.W. (nº 17) 15 100
WIT

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Frank Vandenbroucke 1 168 118 653 793
André Schellens 1 168 118 413 927
V.L.D. Rik Daems 1 168 118 1 141 225
Paul De Grauwe 1 168 118 766 581
Tony Smets 200 000 199 251
C.V.P. Mark Eyskens 1 168 118 561 815
An Hermans 1 168 118 828 851

3. Kieskring Nijvel

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 2 216 566
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 1 969 813
P.S.C. 1 743 867
P.T.B.-U.A. 0
P.C.N. 500
S.U.D.-B.E.B. 28 500
U.R.D. 7 500
U.D.F. 41 822
UNIE 283 215,5

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. André Flahaut 948 964 833 658
(vervangen door/remplacé par Maurice Minne) 200 000 156 981
Alberto Borin 948 964 733 489
P.R.L.-F.D.F. Louis Michel 948 964 820 906
Jacqueline Herzet-Govaers 948 964 703 609
P.S.C. Raymond Langendries 948 964 753 805

PROVINCIE HENEGOUWEN

1. Kieskring Charleroi-Thuin

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 3 287 718
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 2 110 639
P.S.C. 2 499 910,5
F.N. 28 000
P.T.B.-U.A. 0
P.L.N. 22 972
P.C.N. 1 000
WALLON 19 431

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Patrick Moriau 1 243 952 1 071 361
Jean-Pol Henry 1 243 952 316 804
José Canon 1 243 952 599 169
ÉCOLO Philippe Dallons 1 243 952 0
P.R.L.-F.D.F. Etienne Bertrand 1 243 952 1 166 784
Philippe Seghin 1 243 952 123 949
P.S.C. Philippe Maystadt 1 243 952 970 582
(vervangen door/remplacé par Jean-Jacques Viseur) 200 000 77 820
Marceau Mairesse 1 243 952 872 780
F.N. Hughes Wailliez 1 243 952 28 000

2. Kieskring Bergen-Zinnik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses éléctorales individuelles
P.S. 1 962 591
ÉCOLO 68 332
P.R.L.-F.D.F. 1 668 440
P.S.C. 2 038 978,5

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Elio Di Rupo 1 051 430 943 342
(vervangen door/remplacé par Richard Biefnot) 200 000 75 158
Colette Burgeon 1 051 430 255 493
Yvon Harmegnies 1 051 430 334 636
ÉCOLO Jean-Pierre Viseur 1 051 430 21 211
P.R.L.-F.D.F. Jean-Paul Moerman 1 051 430 841 865
P.S.C. Jacques Lefevre 1 051 430 991 408,5

3. Kieskring Doornik-Aat-Moeskroen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 742 634
ÉCOLO 94 238
P.R.L.-F.D.F. 1 154 026
P.S.C. 1 870 376
P.T.B. 0
B.E.B. 96 418
F.N. 16 508
AGIR 97 650
ADM 43 050

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. François Dufour 911 884 589 361
Rudy Demotte 911 884 558 049,5
P.R.L.-F.D.F. Denis D'hondt 911 884 472 806
P.S.C. Jean-Pierre Detremmerie 911 884 671 740

PROVINCIE LUIK

1. Kieskring Hoei-Borgworm

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 206 223
ÉCOLO 87 493
P.R.L.-F.D.F. 799 296
P.S.C. 825 726
P.T.B.-U.A. 0
AGIR 0
UNIE 7 000
F.N. 0
S.U.D.-B.E.B. 17 700

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Guy Coëme 734 400 657 827
ÉCOLO Martine Schüttringer 734 400 5 381

2. Kieskring Luik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 5 071 503
ÉCOLO 39 217,5
P.R.L.-F.D.F. 3 334 772
P.S.C. 2 115 636
P.T.B.-U.A. 2 260
AGIR 58 229
LIGUE 27 000
P.C.N. 0
U.L. 3 150
L.E.T.D. 0
F.N. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Michel Daerden 1 276 512 1 181 022
(vervangen door/remplacé par Thierry Giet) 1 276 512 414 701
Charles Janssens 1 276 512 763 385
Michel Dighneef 1 276 512 559 400
Luc Toussaint 1 276 512 893 897
ÉCOLO Thierry Detienne 1 276 512 5 000
P.R.L.-F.D.F. Didier Reynders 1 276 512 1 197 707
Daniel Bacquelaine 1 276 512 845 474
P.S.C. Pierrette Cahay-André 1 276 512 662 082
Roger Lespagnard 1 276 512 442 524

3. Kieskring Verviers

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 033 902
ÉCOLO 12 787,5
P.R.L.-F.D.F. 1 386 284
P.S.C. 1 901 260
P.T.B.-U.A. 1 500
F.N. 0
AGIR 0
P.D.A. 15 000

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. André Grosjean 859 204 421 775
P.R.L.-F.D.F. Robert Denis 859 204 609 368
Roger Hotermans 859 204 191 623
P.S.C. Melchior Wathelet 859 204 845 997
(vervangen door/remplacé par Albert Gehlen) 859 204 418 428

PROVINCIE LIMBURG

Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 3 784 392
VL. BLOK 645 909
V.U. 1 566 885
V.L.D. 6 717 794
C.V.P. 5 881 339
BANAAN 40
P.V.D.A.-A.E. 33 496
V.V.P. 0
W.O.W. 18 863
N.W.P. 9 952
W.O.W. 0
A.O.V. 46 193

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
C.V.P. Karel Pinxten 1 550 642 1 399 713
(vervangen door/remplacé par Maurice Didden) 200 000 191 154
Jo Vandeurzen 1 550 642 930 813
Hubert Brouns 1 550 642 955 531
Chris Moors 1 550 642 666 632
V.L.D. Patrick Dewael 1 550 642 1 534 199
Marilou Van den Poel-Welkenhuyzen 1 550 642 1 532 937
S.P. Louis Vanvelthoven 1 550 642 1 153 755
Ghislain Vermassen 1 550 642 501 628
Lisette Lieten-Croes 1 550 642 573 127
VL. BLOK Jan Geraerts 1 550 642 445 683
V.U. Hugo Olaerts 1 550 642 909 193

PROVINCIE LUXEMBURG

Kieskring Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken-Neufchâteau-Virton

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 035 405
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 1 425 505
P.S.C. 1 771 420
P.T.B.-U.A. 0
UNIE 72 621
F.N. 12 662

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Guy Larcier 835 424 695 395
P.R.L.-F.D.F. Antoine Duquesne 835 424 717 045
P.S.C. Jean-Pol Poncelet 835 424 821 418
(vervangen door/remplacé par Joseph Arens) 200 000 121 118

PROVINCIE NAMEN

Kieskring Namen-Dinant-Philippeville

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 3 465 240,5
ÉCOLO 77 167
P.R.L.-F.D.F. 2 516 843
P.S.C. 3 170 487
P.T.B.-U.A. 10 250
P.C.N. 0
F.N. 17 100

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Claude Eerdekens 1 116 002 988 514
Jean-Marc Delizée 1 116 002 1 050 392
P.R.L.-F.D.F. Jean Barzin 1 116 002 919 421
Michel Wauthier 1 116 002 649 972
P.S.C. Pierre Beaufays 1 116 002 1 061 330
Richard Fournaux 1 116 002 938 687

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

1. Kieskring Aalst-Oudenaarde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 17 500
S.P. 1 057 959
VL. BLOK 29 298
V.U. 141 462
V.L.D. 1 735 395
C.V.P. 2 808 523
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 1 950
V.V.P. 30 695,5
W.O.W. 21 105
W.O.W. 0
BEB 44 626
W.I.T. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Dirk Van der Maelen 1 084 088 427 561
Julien Verstraeten 200 000 164 468
V.L.D. Herman De Croo 1 084 088 782 388
Jan Eeman 200 000 151 654
C.V.P. Paul Tant 1 084 088 842 095
Luc Willems 1 084 088 638 873

2. Kieskring Gent-Eeklo

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 354 838
VL. BLOK 662 215
V.U. 555 787
V.L.D. 6 318 631
C.V.P. 4 963 499
BANAAN 25 000
P.V.D.A. 1 500
V.V.P. 214 377
W.O.W. (15) 147 196
N.W.P. 84
W.O.W. (17) 39 849
UNIE 98 830
B.E.B. 17 500

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Jef Tavernier 1 366 886 0
S.P. Dany Vandenbossche 1 366 886 373 049
VL. BLOK Francis Van den Eynde 1 366 886 577 546
V.U. Karel Van Hoorebeeke 1 366 886 232 857
V.L.D. Geert Versnick 1 366 886 1 326 690
Ignace Van Belle 1 366 886 1 300 720
C.V.P. Johan Van Hecke 1 366 886 1 281 175
Tony Van Parys 1 366 886 1 272 424
Pieter De Crem 1 366 886 1 025 029

3. Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 855 705
VL. BLOK 72 250
V.U. 325 059
V.L.D. 2 516 900
C.V.P. 2 367 241
BANAAN 178
P.V.D.A. 0
V.V.P. 3 000
W.O.W. 24 543
N.W.P. 10 300
B.E.B. 30 539
D.S.A. 50 902

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Hunfred Schoeters 1 108 034 192 370
VL. BLOK Jaak Van den Broeck 1 108 084 41 846
V.L.D. Marc Verwilghen 1 108 034 914 745
Filip Anthuenis 1 108 034 551 206
C.V.P. Jan Lenssens 1 108 034 816 006
Greta D'Hondt 1 108 034 798 553

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

1. Kieskring Brugge

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 933 330
VL. BLOK 205 524
V.U. 89 283
V.L.D. 1 985 043
C.V.P. 2 027 851
BANAAN 860
P.V.D.A. 2 260
V.V.P. 9 900
W.O.W. 61 570
N.W.P. 7 000
V.N.P. ­

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Frans Lozie 911 016 0
S.P. Renaat Landuyt 911 016 577 012
V.L.D. Pierre Chevalier 911 016 856 828
C.V.P. Luc Goutry 911 016 613 171

2. Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 1 808 758
VL. BLOK 52 603
V.U. 434 459
V.L.D. 4 728 818
C.V.P. 4 484 675
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 1 000
W.O.W. 36 500
N.W.P. 4 260
D.L.L. 25 263

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
C.V.P. Stefaan De Clerck 1 266 902 1 090 075
(vervangen door/remplacé par Trees Pieters) 200 000 190 822,5
Daniel Vanpoucke 1 266 902 821 498
Gisèle Gardeyn-Debever 1 266 902 540 055
V.L.D. Pierre Lano 1 266 902 1 223 198
S.P. Erik Derycke 1 266 902 1 122 567
(vervangen door/remplacé par (Patrick Van Gheluwe) 200 000 54 415
Myriam Vanlerberghe 1 266 902 97 907
VL. BLOK Joris Huysentruyt 1 266 902 30 820
V.U. Geert Bourgeois 1 266 902 145 007

3. Kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 13 258
S.P. 1 915 314,5
VL. BLOK 66 844
V.U. 78 835
V.L.D. 3 348 414
C.V.P. 3 264 610
BANAAN 4 500
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 450
W.O.W. nr. 15 15 000
N.W.P. 1 325
W.O.W. nr. 17 24 823
V.N.P. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Johan Vande Lanotte 1 036 588 679 224
(vervangen door/remplacé par Peter Roose) 100 000 86 611
V.L.D. Aimé Desimpel 1 036 588 1 034 897
Martial Lahaye 1 036 588 1 034 525
C.V.P. Paul Breyne 1 036 588 772 885
Ferdinand Ghesquiere 1 036 588 789 624

2. SENAAT

1. Nederlands kiescollege

A. Verkiezingsuitgaven van
alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 1 780
S.P. 15 420 075
VL. BLOK 4 973 232
V.U. 2 340 389
V.L.D. 29 910 151
C.V.P. 30 295 638
HOERA 33 402
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 1 700
V.V.P. 119 667
W.O.W. 555 879
N.W.P. 44 300
W.O.W. 69 331
D 173 092

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Eddy Boutmans 4 310 691 0
S.P. Louis Tobback 4 310 691 3 231 225
Nadia Merchiers 4 310 691 1 829 933
Guy Moens 4 310 691 2 449 134
Francy Van der Wildt 4 310 691 3 137 720
Eric Pinoie 4 310 691 568 647
Paula Sémer 4 310 691 319 202
VL. BLOK Wim Verreycken 4 310 691 813 058
Roeland Raes 4 310 691 619 843
Jurgen Ceder 4 310 691 549 308
V.U. Bert Anciaux 4 310 691 1 076 062
Jan Loones 4 310 691 136 585
V.L.D. Guy Verhofstadt 4 310 691 4 143 768
Hugo Coveliers 4 310 691 3 426 822
Valère Vautmans 4 310 691 3 893 212
Emiel Goris 4 310 691 3 969 919
Jeannine Leduc 4 310 691 3 945 435
Annemie Neyts-Uyttebroeck 400 000 285 690
(vervangen door/remplacée par
Lisette Nelis-Van Liedekerke)
200 000 187 461
C.V.P. Jean-Luc Dehaene 4 310 691 3 442 373
(vervangen door/remplacé par
André Bourgeois)
400 000 399 755
Frank Swaelen 4 310 691 2 661 235
Miet Smet 4 310 691 3 697 377
(vervangen door/remplacée par
Ludwig Caluwé)
200 000 193 657
Sabine de Bethune 4 310 691 4 293 756
Erika Thijs 4 310 691 2 965 898
Paul Staes 4 310 691 2 084 335
Réginald Moreels 4 310 691 2 175 953
(vervangen door/remplacé par
Jacques D'Hooghe)
200 000 189 229

2. Frans kiescollege

A. Verkiezingsuitgaven van
alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 10 417 901,5
ÉCOLO 84 435
P.R.L.-F.D.F. 11 897 748
P.S.C. 10 361 083
SAMUEL 1 028 579
G.U. 42 643
P.T.B.-U.A. 800
V.L.A.A.M.S. 0
P.C.N. 21 000
P.D.B. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Philippe Busquin 2 766 345 1 602 629
Roger Lallemand 2 766 345 2 072 262
Laurette Onkelinx 2 766 345 1 239 281
(vervangen door/remplacée par
Jean-Marie Happart)
2 766 345 590 129,5
Philippe Mahoux 2 766 345 1 344 488
Robert Urbain 2 766 345 1 303 151
ÉCOLO Pierre Jonckheer 2 766 345 13 739
Martine Dardenne 2 766 345 0
P.R.L.-F.D.F. Jean Gol 2 766 345 2 109 153
(vervangen door/remplacé par
Christine Cornet d'Elzius)
200 000 198 779
Jacqueline Mayence-Goossens 2 766 345 1 961 421
Alain Destexhe 2 766 345 2 563 893
Claude Desmedt 2 766 345 567 713
Jean Bock (1) 400 000 0
P.S.C. Gérard Deprez 2 766 345 1 024 833
(vervangen door/remplacé par
Joëlle Milquet)
2 766 345 1 882 661
Charles-Ferdinand Nothomb 2 766 345 1 848 673
Andrée Delcourt-Pêtre 2 766 345 1 031 045

(1) Cf. verklaring voor de verkiezing van de Waalse Gewestraad : 510 587,5 [maximumbedrag : 690 868].

3. VLAAMSE RAAD

PROVINCIE ANTWERPEN

1. Kieskring Antwerpen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses individuelles
AGALEV 0
S.P. 3 935 746
VL. BLOK 2 174 999
V.U. 711 711
V.L.D. 6 940 895
C.V.P. 4 380 236
HOERA 0
BANAAN 6 800
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 29 073
ZONDER NAAM (lijst nr. 15) 109 558
N.W.P. 49 547
UNIE 14 100
R.V.M. 37 198
B.E.B. 0
W.O.W. 89 650
W.I.T. 300
D 55 820
B.E.B.E.L. 4 500
A.U.T.O. 100 000

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Ria Van Den Heuvel 1 865 646 0
Johan Malcorps 1 865 646 0
S.P. Tuur Van Wallendael 1 865 646 435 932
Robert Voorhamme 1 865 646 451 782
Kathy Lindekens 1 865 646 529 691
Peter De Ridder 1 865 646 261 540
VL. BLOK Filip Dewinter 1 865 646 783 532
Marijke Dillen 1 865 646 799 867
Emile Verrijken 1 865 646 243 067
Jan Penris 1 865 646 11 250
V.U. Herman Lauwers 1 865 646 174 694
V.L.D. Ward Beysen 1 865 646 1 709 472
Dirk Van Mechelen 1 865 646 1 312 783
Etienne De Groot 1 865 646 1 312 750
Yolande Avondroodt 1 865 646 730 024
C.V.P. Wivina Demeester 1 865 646 1 076 045
(vervangen door/remplacée par Paul Dumez) 200 000 45 619
Marc Van Peel 1 865 646 671 617
Herman Suykerbuyk 1 865 646 351 430
Mia De Schamphelaere 1 865 646 679 678

2. Kieskring Mechelen-Turnhout

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 797 167
VL. BLOK 162 205
V.U. 320 910
V.L.D. 3 563 523
C.V.P. 5 604 659
HOERA 0
BANAAN 1 555
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 8 505
W.O.W. 64 325
N.W.P. 9 500
W.O.W. 0
D 90 751
B.E.B. 63 291

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Jos Geysels 1 529 984 0
S.P. Jef Sleeckx 1 529 984 447 353
Lydia Maximus 1 529 984 515 736
VL. BLOK Luk Van Nieuwenhuysen 1 529 984 86 451
Pieter Huybrechts 1 529 984 16 959
Frank Creyelman 1 529 984 3 864
V.U. Kris Van Dijck 1 529 984 84 087
V.L.D. Marleen Vanderpoorten 1 529 984 1 172 238
Arnold Van Aperen 1 529 984 274 508
C.V.P. Luc Van den Brande 1 529 984 1 073 664
(vervangen door/remplacé par Herman Candries) (1) 200 000 211 271
Jef Van Looy 1 529 984 431 594
Hugo Van Rompaey 1 529 984 702 359
Freddy Sarens 1 529 984 660 320
Leo Cannaerts 1 529 984 778 155

(1) Was eveneens kandidaat op de C.V.P. Senaatslijst (maximumbedrag : 400 000).

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

1. Kieskring Halle-Vilvoorde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 195
S.P. 1 552 859
VL. BLOK 352 754
V.U. 1 733 191
V.L.D. 3 839 537
C.V.P. 3 848 983
P.V.D.A. 0
W.O.W. 2 450
N.W.P. 9 532
V.V.P. 14 036
U.F. 1 612 250
BANAAN 0
HOERA 0
UNIE 9 000

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Cécile Verwimp-Sillis 1 302 032 0
S.P. Fred Dielens 1 302 032 439 281
VL. BLOK Joris Van Hauthem 1 302 032 49 862
V.U. Etienne Van Vaerenbergh 1 302 032 1 172 000
V.L.D. Francis Vermeiren 1 302 032 1 220 683
Stefaan Platteau 1 302 032 684 540
Sonia Van Lindt 1 302 032 348 401
C.V.P. Eric Van Rompuy 1 302 032 1 098 005
(vervangen door/remplacé par Michel Doomst) 200 000 189 066
Georges Cardoen 1 302 032 748 865
Sonja Becq 1 302 032 225 830
U.F. Christian Van Eyken 1 302 032 1 201 924

2. Kieskring Leuven

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 501 674
VL. BLOK 55 741
V.U. 323 150
V.L.D. 4 309 278
C.V.P. 3 425 395
W.O.W. 0
N.W.P. 0
W.O.W. 12 042
P.V.D.A.-A.E. 0
U.F. 333 755
HOERA 0
BANAAN 2 890

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Bruno Tobback 200 000 198 608
René Swinnen 1 168 118 587 246
Marcel Logist 1 168 118 653 080
VL. BLOK Felix Strackx 1 168 118 8 333
V.U. Willy Kuijpers 1 168 118 55 000
V.L.D. Patricia Ceysens 1 168 118 1 014 822
Mandus Verlinden 1 168 118 749 516
C.V.P. Trees Merckx-Van Goey 1 168 118 734 856
Hugo Marsoul 1 168 118 546 041

PROVINCIE LIMBURG

Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 5 678 964
VL. BLOK 307 659
V.U. 3 401 084
V.L.D. 8 589 614
C.V.P. 7 460 285
HOERA 1 200
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 10 000
V.V.P. 28 722
W.O.W. (15) 72 921
N.W.P. 31 499
W.O.W. (17) 0
A.O.V. 39 410

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Ludo Sannen 1 550 642 0
Steve Stevaert 1 550 642 1 393 836
S.P. Eddy Baldewijns 1 550 642 1 006 644
(vervangen door/remplacé par Peter Vanvelthoven) 200 000 192 665
André Kenzeler 1 550 642 681 242
Guy Swennen 1 550 642 778 356
VL. BLOK Jan Caubergs 1 550 642 185 257
V.U. Johan Sauwens 1 550 642 1 389 531
V.L.D. Jaak Gabriels 1 550 642 1 543 276
Freddy Feytons 1 550 642 1 498 764
Marino Keulen 1 550 642 1 548 121
C.V.P. Theo Kelchtermans 1 550 642 1 483 297
(vervangen door/remplacé par Eddy Schuermans) 1 550 642 522 360
Leo Delcroix 1 550 642 1 336 700
Riet Van Cleuvenbergen 1 550 642 573 984
Georges Beerden 1 550 642 645 245
Veerle Heeren 1 550 642 921 521

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

1. Kieskring Gent-Eeklo

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 695 974
VL. BLOK 594 786
V.U. 670 643,5
V.L.D. 7 974 685
C.V.P. 5 395 945
HOERA 7 000
P.V.D.A.-A.E. 3 805
V.V.P. 155 539
W.O.W. (nr. 15) 482 156
N.W.P. 84
W.O.W. (nr. 17) 130 902
UNIE 421 478
B.E.B. 46 200
BANAAN 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Vera Dua 1 366 886 0
S.P. Luc Van den Bossche 1 366 886 801 405
(vervangen door/remplacé par Freddy De Vilder) 1 366 886 367 346
Carlos Lisabeth 1 366 886 586 190
VL. BLOK Wilfried Aers 1 366 886 573 562
V.U. Paul Van Grembergen 1 366 886 275 000
V.L.D. André Denys 1 366 886 1 327 117
Roland Deswaene 1 366 886 879 007
Patrick Lachaert 1 366 886 1 171 165
C.V.P. Johan De Roo 1 366 886 1 087 385
Bart Vandendriessche 1 366 886 788 136
Erik Matthijs 1 366 886 1 114 431
Mieke Van Hecke 1 366 886 172 088

2. Kieskring Sint-Niklaas-
Dendermonde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 238 943
VL. BLOK 91 711
V.U. 391 901
V.L.D. 3 974 560
C.V.P. 3 155 619
BANAAN 7 332
P.V.D.A.-A.E. 0
V.V.P. 7 450
N.W.P. 10 300
W.O.W. (lijst 17) 0
W.O.W.E.E.N. 34 490
HOERA 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
AGALEV Jos Stassen 1 108 034 0
S.P. Norbert De Batselier 1 108 034 775 858
VL. BLOK Frans Wymeersch 1 108 034 49 356
V.U. Nelly Maes 1 108 034 183 892
V.L.D. Karel De Gucht 1 108 034 1 093 637
Marc Cordeel 1 108 034 1 065 332
C.V.P. John Taylor 1 108 034 816 006
Jos De Meyer 1 108 034 986 250

3. Kieskring Aalst-Oudenaarde

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 2 002
S.P. 1 438 788
VL. BLOK 31 379
V.U. 376 081
V.L.D. 3 435 885
C.V.P. 3 122 070
HOERA 7 300
BANAAN 5 500
P.V.D.A. 3 800
V.V.P. 28 235
W.O.W. 0
W.O.W. 6 572
B.E.B. 69 065

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Herman De Loor 1 084 088 357 717
Jacques Timmermans 1 084 088 352 314
Gratienne Van Nieuwenborgh 200 000 87 218
VL. BLOK Karim Van Overmeire 1 084 088 1 750
V.L.D. Anny De Maght-Aelbrecht 1 084 088 926 847
Jozef Browaeys 1 084 088 1 008 500
C.V.P. Marc Van der Poorten 1 084 088 849 495
Leonard Quintelier 1 084 088 523 578

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

1. Kieskring Brugge

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 897 747
VL. BLOK 38 201
V.U. 118 014
V.L.D. 1 975 799
C.V.P. 2 557 948
BANAAN 16 868
P.V.D.A.-A.E. 2 260
V.V.P. 4 950
W.O.W. 27 041
N.W.P. 7 000
HOERA 150
V.N.P. 10 280

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. André Van Nieuwkerke 911 016 544 188
V.U. Jean-Marie Bogaert 911 016 69 446
V.L.D. Jacques Devolder 911 016 646 325
Joachim Coens 911 016 461 400
C.V.P. Johan Weyts 911 016 801 905

2. Kieskring Kortrijk-Roeselare-
Tielt

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 1 594 905
VL. BLOK 145 291
V.U. 402 554
V.L.D. 5 169 883
C.V.P. 5 461 888
HOERA 0
BANAAN 0
P.V.D.A.-A.E. 0
W.O.W. 127 000
N.W.P. 4 260

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Gilbert Bossuyt 1 266 902 382 495
Patrick Hostekint 1 266 902 496 774
VL. BLOK Herman De Reuse 1 266 902 57 672
V.U. Christiaan Vandenbroeke 1 266 902 160 000
V.L.D. Louis Bril 1 266 902 1 157 642
Jacques Laverge 1 266 902 829 041
C.V.P. Luc Martens 1 266 902 1 006 024
(vervangen door/remplacé par Carl Decaluwé) 200 000 186 094
Marc Olivier 1 266 902 649 770
Paul Deprez 1 266 902 1 159 421
Peter Desmet 1 266 902 612 976

3. Kieskring Veurne-Diksmuide-
Ieper-Oostende

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 0
S.P. 2 509 513
VL. BLOK 196 157
V.U. 621 281
V.L.D. 2 273 067
C.V.P. 3 233 593
HOERA 0
BANAAN 12 513
P.V.D.A. 0
V.V.P. 36 807
N.W.P. 1 325
W.O.W. 104 175
VITAL 543

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Marcel Gesquière 1 036 588 598 501
Johnny Goos 1 036 588 622 470
VL. BLOK Christian Verougstraete 1 036 588 65 721
V.L.D. Julien Demeulenaere 1 036 588 494 228
Didier Ramoudt 1 036 588 464 252
C.V.P. Maria Tyberghien-Vandenbussche 1 036 588 621 201
Gilbert Vanleenhove 1 036 588 704 013

4. WAALSE GEWESTRAAD

PROVINCIE WAALS-BRABANT

Kieskring Nijvel

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 2 778 955
ÉCOLO 21 579
P.R.L.-F.D.F. 3 444 509
P.S.C. 2 073 608
P.T.B.-U.A. 0
UNIE 178 670
P.C.N. 0
S.U.D.-B.E.B. 48 000
U.D.F. 18 822

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Léon Walry 948 964 832 127
Maurice Dehu 948 964 694 606
ÉCOLO Marcel Cheron 948 964 0
P.R.L.-F.D.F. Charles Aubecq 948 964 924 705
Serge Kubla 948 964 604 852
Jean-Paul Wahl 948 964 839 831
P.S.C. André Antoine 948 964 692 377

PROVINCIE HENEGOUWEN

1. Kieskring Bergen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses éléctorales individuelles
P.S. 1 782 583
ÉCOLO 34 308
P.R.L.-F.D.F. 843 962
P.S.C. 1 730 398
P.T.B.-U.A. 0
F.N. 86 046
UNIE 41 178
EMPLOI 15 700
R 435 387
IN 0
P.C. 0
AGIR 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Yvon Biefnot 829 230 397 722
Freddy Deghilage 829 230 366 457
Didier Donfut 829 230 338 930
P.R.L.-F.D.F. Raymond Hinnekens 829 230 449 600
P.S.C. Albert Lienard 829 230 814 939
Dominique Le Grelle-Cogels 829 230 398 087

2. Kieskring Doornik-Aat-Moeskroen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 2 316 376
ÉCOLO 104 919
P.R.L.-F.D.F. 2 319 868
P.S.C. 1 133 373
P.T.B. 0
B.E.B. 78 672
A.D.M. 0
F.N. 5 422
AGIR 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Guy Spitaels 911 884 755 774
Jean-Pierre Perdieu 911 884 557 229
Christian Massy 911 884 311 104
ÉCOLO Jean-Paul Snappe 911 884 16 613
P.R.L.-F.D.F. Arnaud Decléty 911 884 869 331
Chantal Bertouille 911 884 751 234
P.S.C. Georges Sénéca 911 884 510 544

3. Kieskring Charleroi

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 3 540 940
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 2 861 462
P.S.C. 2 670 161
P.T.B. 0
F.N. 12 280
P.C.N. 6 730

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Jean-Claude Van Cauwenberghe 1 046 998 920 137
(vervangen door/remplacé par Paul Ficheroulle) 1 046 998 457 870
Christian Dupont 1 046 998 235 740
Francis Poty 1 046 998 273 192
Anne-Marie Salmon-Verbayst 1 046 998 300 357
ÉCOLO Xavier Desgain 1 046 998 0
P.R.L.-F.D.F. Etienne Knoops 1 046 998 855 206
P.S.C. Anne-Marie Corbisier-Hagon 1 046 998 800 986
Philippe Charlier 1 046 998 776 598
F.N. Jacques Hubert 1 046 998 0
Alain Sadaune 200 000 0

4. Kieskring Zinnik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 586 793
ÉCOLO 9 296
P.R.L.-F.D.F. 1 275 954
P.S.C. 1 789 846
P.T.B.-U.A. 0
F.N. 6 126
P.C. 71 416

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Willy Taminiaux 722 200 236 784
(vervangen door/remplacé par Maurice Bodson) 200 000 42 831
Jean-Paul Van Crombruggen 722 200 121 525
P.R.L.-F.D.F. Guy Pierard 722 200 583 244
P.S.C. Guy Hollogne 722 200 668 245

5. Kieskring Thuin

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 767 083
ÉCOLO 10 000
P.R.L.-F.D.F. 606 495 (1)
P.S.C. ­ (2)
P.T.B.-U.A. 0
WALLON 13 300
F.N. 11 000

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Willy Burgeon 696 954 394 883
ÉCOLO Bernard Baille 696 954 10 000
P.R.L.-F.D.F. Daniel Ducarme 696 954 606 495

(1) Met uitzondering van de heer Ducarme zijn de gegevens over de overige kandidaten niet bij de Controlecommissie toegekomen.

(2) De gegevens over de individuele kandidaten zijn niet bij de Controlecommissie toegekomen.

PROVINCIE LUIK

1. Kieskring Luik

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses éléctorales individuelles
P.S. 6 506 188
ÉCOLO 296 010
P.R.L.-F.D.F 3 869 686
P.S.C. 3 312 870
P.T.B.-U.A. 2 260
AGIR 58 229
LIGUE 0
U.C.D. 63 230
L.E.T.D. 0
F.N. 2 760
P.C.N. 31 000
FRANCE 84 765

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Jean-Maurice Dehousse 1 276 512 754 273
(vervangen door/remplacé par Michel Deffet) 100 000 45 315
Gustave Hofman 1 276 512 779 208
Jean Namotte 1 276 512 959 925
Jean-Marie Léonard 1 276 512 636 542
Guy Mathot 1 276 512 984 699
Maggy Yerna 1 276 512 758 679
ÉCOLO José Daras 1 276 512 244 825
Nicole Maréchal 1 276 512 3 000
P.R.L.-F.D.F. Philippe Monfils 1 276 512 994 757
Michel Foret 1 276 512 873 810
Marcel Neven 1 276 512 859 590
P.S.C. Jean-Pierre Grafé 1 276 512 754 696
(vervangen door/remplacé par Anne-Marie Hannon) 200 000 139 250
Ghislain Hiance 1 276 512 740 000
Cyrille Tahay 1 276 512 695 926

2. Kieskring Hoei-Borgworm

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 608 272
ÉCOLO 123 785
P.R.L.-F.D.F. 1 326 958
P.S.C. 1 066 022
P.T.B. 0
AGIR 0
UNIE 0
F.N. 0
S.U.D.-B.E.B. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Robert Collignon 734 400 658 412
(vervangen door/remplacé par Marc Melin) 200 000 141 321
Henri Mouton 734 400 258 065
Micheline Toussaint-Richardeau 200 000 147 084
P.R.L.- F.D.F. Pierre Hazette 734 400 677 948

3. Kieskring Verviers

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 846 498
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 1 979 524
P.S.C. 2 242 729
P.T.B.-U.A. 0
F.N. 0
AGIR 0
P.D.B. 0
UNIE 0
REF 0
BLANC 0
S.U.D.-B.E.B. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Yvan Ylieff 859 204 569 460
(vervangen door/remplacé par Jean-François Istasse) 200 000 164 833
ÉCOLO Daniel Smeets 859 204 0
P.R.L.-F.D.F. Joseph Houssa 859 204 625 987
Alfred Evers 859 204 400 000
P.S.C Pierre Wintgens 859 204 694 590
René Thissen 859 204 765 698

PROVINCIE LUXEMBURG

1. Kieskring Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 1 452 294
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 1 209 967
P.S.C. 1 480 116
P.T.B. 0
F.N. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Jacques Santkin 690 868 662 127
P.R.L.-F.D.F. Jean-Pierre Dardenne 200 000 190 159
P.S.C. Guy Lutgen 690 868 480 000
(vervangen door/remplacé par André Bouchat) 690 868 400 281

2. Kieskring Neufchâteau-Virton

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 922 015
ÉCOLO 0
P.R.L.-F.D.F. 784 208
P.S.C. 833 568,5
P.T.B.-U.A. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.R.L.-F.D.F. Gérard Mathieu 644 556 361 878
P.S.C. Pierre Scharff 644 556 385 236

PROVINCIE NAMEN

1. Kieskring Namen

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
P.S. 3 050 854
ÉCOLO 41 822
P.R.L.-F.D.F. 1 708 581
P.S.C. 2 384 365
P.T.B.-U.A. 383
P.C.N. ­
F.N. 10 000
UNIE 50 220
S.U.D.-B.E.B. 36 926
L.E.T.D. ­

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Bernard Anselme 890 436 830 636
(vervangen door/remplacé par Nicole Docq) 100 000 56 491
Gil Gilles 890 436 616 649
Léon Malisoux 890 436 232 316
ÉCOLO Daniel Marchant 890 436 15 310
P.R.L.-F.D.F. Jean-Marie Severin 890 436 887 203
P.S.C. Jacques Étienne 890 436 804 135

2. Kieskring Dinant-Philippeville

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses éléctorales individuelles
P.S. 1 102 160
ÉCOLO 2 700
P.R.L.-F.D.F. 1 230 136
P.S.C. 1 390 372
P.T.B.-U.A. 3 050
F.N. 21 233

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
P.S. Maurice Bayenet 725 566 472 281
P.R.L.-F.D.F. Guy Saulmont 725 566 668 840
P.S.C. Michel Lebrun 725 566 641 152
(vervangen door/remplacé par Michel Barbeaux) 725 566 302 908

5. BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

A. Verkiezingsuitgaven
van alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
AGALEV 1 000
S.P. 4 168 113
P.S. 13 763 294
VL. BLOK 2 197 854
V.U. 96 689
ÉCOLO 30 190
P.R.L.-F.D.F. 22 155 511
P.S.C. 10 181 581
V.L.D. 7 470 592
C.V.P. 5 280 641
R.L.B. 412 235
UNIE 800
P.T.B.-U.A. 0
RALBOL 525 541
P.L.N. 8 982
F.N. 436 357
BANANE 10 350
P.C.N.-N.C.P. 0
PLUS 20 250
L.E.T.D. 811
P.F.H.-P.F.U. 0
A.R. 7 000
G.U. 2 300

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Rufin Grijp 1 082 947 679 684
[vervangen door/remplacé par Michiel Vandenbussche (1)] 200 000 + 200 000
= 400 000 360 439
Robert Garcia 1 082 947 706 111
P.S. Charles Picqué 1 082 947 1 002 400
(vervangen door/remplacé par Anne Mouzon) 200 000 163 636
Éric Tomas 1 082 947 1 046 369
(vervangen door/remplacé par Willy Decourty) 100 000 72 732
Robert Hotyat 1 082 947 982 702
Andrée Guillaume-Vanderroost 1 082 947 247 485
Freddy Thielemans 1 082 947 457 051
Françoise Dupuis 1 082 947 620 382
Jacques De Coster 1 082 947 461 254
Merry Hermanus 1 082 947 858 753
Sfia Bouarfa 1 082 947 190 676
Jean Demannez 1 082 947 346 352
Sylvie Foucart 1 082 947 406 421
Michèle Carthé 1 082 947 429 268
Ghislaine Dupuis 1 082 947 785 083
Alain Leduc 200 000 148 952
Mahfoudh Romdhani 200 000 199 709
Mohamed Daif 200 000 46 802
Michel Moock 1 082 947 244 103
(vervangen door/remplacé par Alain Bultot) 100 000 99 093
VL. BLOK Roeland Van Walleghem 1 082 947 290 682
Dominiek Lootens-Stael 1 082 947 273 302

(1) M. Vandenbussche was kandidaat-titularis
(maximum 200 000 frank) en kandidaat-eerste-opvolger
(maximum : 200 000 frank).

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
V.U. Vic Anciaux 1 082 947 0
(vervangen door/remplacé par Sven Gatz) 200 000 0
ÉCOLO Marie Nagy 1 082 947 0
Évelyne Huytebroeck 1 082 947 0
Paul Galand 1 082 947 0
André Drouard 1 082 947 0
Philippe Debry 1 082 947 900
Mostafa Ouezekhti 1 082 947 0
Alain Adriaens 1 082 947 0
P.R.L.-F.D.F. Armand De Decker 1 082 947 0 (1)
Didier Gosuin 1 082 947 716 083
(vervangen door/remplacé par Philippe Smits) 100 000 77 497
Hervé Hasquin 1 082 947 1 065 920
(vervangen door/remplacé par Caroline Persoons) 100 000 (2)
Didier van Eyll 1 082 947 898 560
Marion Lemesre 1 082 947 681 483
Martine Payfa 1 082 947 397 108
Jacques Pivin 1 082 947 839 097
Jean-Pierre Cornelissen 1 082 947 729 345
Éric André 1 082 947 997 350
(vervangen door/remplacé par Alain Zenner) 100 000 95 303
Willem Draps 1 082 947 882 123
Serge de Patoul 1 082 947 655 512
Jacques De Gavre 1 082 947 930 809
François Roelants du Vivier 1 082 947 408 654
Yves de Jonghe d'Ardoye 1 082 947 785 139
Bernard Clerfayt 1 082 947 749 862
Marc Cools 1 082 947 990 638
Isabelle Molenberg 1 082 947 89 622
Éric van Weddingen 1 082 947 614 787
Danielle Caron 1 082 947 372 073
Françoise Schepmans 1 082 947 973 898
Anne-Marie Vanpevenage 1 082 947 584 348
Marie-Louise Stengers 1 082 947 (3)
Françoise Carton de Wiart 1 082 947 297 928
Claude Michel 1 082 947 1 040 258
Michel Hecq 1 082 947 483 658
Corinne De Permentier 1 082 947 521 047
Serge de Lobkowicz 1 082 947 1 007 091
Georges Désir 200 000 193 710
P.S.C. Dominique Harmel 1 082 947 1 055 154
Denis Grimberghs 1 082 947 958 335
Magdeleine Willame-Boonen 1 082 947 862 563
Michel Lemaire 1 082 947 877 813
Béatrice Fraiteur 1 082 947 1 036 536
Benoit Veldekens 1 082 947 706 413
Michel Demaret 200 000 151 099
V.L.D. Annemie Neyts 1 082 947 786 191
(vervangen door/remplacé par Guy Vanhengel) 200 000 70 200
Leo Goovaerts 1 082 947 417 250
C.V.P. Jos Chabert 1 082 947 471 378
(vervangen door/remplacé par Brigitte Grouwels) 1 082 947 533 341
Walter Vandenbossche 1 082 947 921 356
Jan Béghin 1 082 947 784 241
F.N. Georges Matagne 1 082 947 9 915
Philippe Rozenberg 1 082 947 48 220
Juan Lemmens 1 082 947 18 569
Thierry Comte de Looz-Corswarem 200 000 25 826
Émile Eloy 200 000 10 000
Roland Frippiat 200 000 6 500

(1) De kandidaat verwijst naar zijn aangifte voor de Senaat (maximum : 2 766 345; uitgave : 2 330 271).

(2) Cf. aangifte voor de Kamer (maximum : 2 431 400; uitgave : 95 174).

(3) Cf. aangifte voor de Kamer (maximum : 2 431 400; uitgave : 1 076 176).

6. RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

A. Verkiezingsuitgaven van
alle kandidaten per lijst

Partij
­
Parti
Totaal individuele verkiezingsuitgaven
­
Total des dépenses électorales individuelles
S.P. 1 496 665
ÉCOLO 520
P.F.F. 1 175 264
C.S.P.-P.S.C. 1 823 030
P.J.U. 100 868
P.A.B.-A.E. 0

B. Verkiezingsuitgaven van de verkozen kandidaten

Partij
­
Parti
Kandidaten
­
Candidats
Maximumbedragen
­
Montants maxima
Individuele uitgaven
­
Dépenses individuelles
S.P. Karl-Heinz Lambertz 190 600 119 329
Joseph Barth 190 600 119 329
Willy Velz 190 600 119 329
Edmund Stoffels 50 000 44 751
ÉCOLO Léonie Kirschpink 190 600 0
Lambert Jaegers 190 600 0
Anne-Marie Schöffers 190 600 0
P.F.F. Bernd Gentges 190 600 0
Alfred Evers 190 600 0
Berni Collas 190 600 190 000
Karin Meskens 190 600 190 000
Ernst Thommessen 50 000 0
C.S.P.-P.S.C. Joseph Maraite 190 600 145 727
Manfred Schunck 190 600 0
Wilfred Schröder 190 600 188 624
Malou Hilligsmann 190 600 152 957
Patrick Meyer 190 600 182 436
Erwin Franzen 190 600 113 957
Jakob Pons 190 600 119 803
Herbert Grommes 50 000 47 284
Hubert Chantraine 50 000 27 400
Elmar Keutgen 50 000 16 357
P.J.U. Gerhard Palm 190 600 0
Dorothea Schwall 50 000 34 500
Norbert Scholzen 50 000 0

C. ALGEMEEN OVERZICHT

Totaal van de uitgaven per kieskring
­
Total des dépenses par circonscription électorale
Kamer / Chambre
1. Antwerpen 14 291 137
2. Mechelen-Turnhout 9 988 659
3. Brussel-Halle-Vilvoorde 38 792 371
4. Leuven 8 087 027
5. Nivelles 6 291 783,5
6. Mons-Soignies 5 738 341,5
7. Tournai-Ath-Mouscron 5 114 900
8. Charleroi-Thuin 7 969 670,5
9. Liège 10 651 767
10. Huy-Waremme 3 030 931
11. Verviers 4 350 733,5
12. Hasselt-Tongeren-Maaseik 18 704 863
13. Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton 4 317 613
14. Namur-Dinant-Philippeville 9 257 087,5
15. Gent-Eeklo 15 399 306
16. St Niklaas-Dendermonde 6 256 617
17. Aalst-Oudenaarde 5 888 513,5
18. Brugge 5 322 621
19. Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende 8 733 373,5
20. Kortrijk-Roeselare-Tielt 11 576 336
199 763 651,5
Senaat / Sénat
1. Nederlands kiescollege / Collège électoral néerlandais 83 938 636
2. Collège électoral français / Frans kiescollege 33 854 189,5
117 792 825,5
Vlaamse Raad / Conseil flamand
1. Antwerpen 18 640 133
2. Mechelen-Turnhout 12 686 391
3. Halle-Vilvoorde 12 974 787
4. Leuven 10 963 925
5. Hasselt-Tongeren-Maaseik 25 621 358
6. Gent-Eeklo 18 579 197
7. St Niklaas-Dendermonde 9 912 306
8. Aalst-Oudenaarde 8 526 677
9. Brugge 5 656 258
10. Kortrijk-Roeselare-Tielt 12 905 781
11. Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende 8 988 974
145 455 787
Conseil de la Région wallonne / Waalse Gewestraad
1. Nivelles 8 564 143
2. Mons 4 969 562
3. Tournai-Ath-Mouscron 5 958 630
4. Charleroi 9 091 573
5. Soignies 3 739 431
6. Thuin 1 011 378
7. Liège 14 226 998
8. Huy-Waremme 4 125 037
9. Verviers 6 068 751
10. Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne 4 142 377
11. Neufchâteau-Virton 2 539 791,5
12. Namur 7 283 151
13. Dinant-Philippeville 3 749 651
75 470 473,5
Brusselse Hoofdstedelijke Raad / Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 66 770 091
Raad van de Duitstalige Gemeenschap / Conseil de la Communauté germanophone 4 596 347
Verkiezingsuitgaven van de politieke partijen / Dépenses électorales des partis politiques 387 753 413
ALGEMEEN TOTAAL / TOTAL GÉNÉRAL 997 602 588,5