1-10

1-10

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 23 NOVEMBRE 1995

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 NOVEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER WEYTS AAN DE EERSTE MINISTER OVER « HET STIMULEREN VAN RISICODRAGENDE INVESTERINGEN »

QUESTION ORALE DE M. WEYTS AU PREMIER MINISTRE SUR « LA STIMULATION DES INVESTISSEMENTS À RISQUES »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Weyts aan de Eerste minister over « het stimuleren van risicodragende investeringen ».

Het woord is aan de heer Weyts.

De heer Weyts (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, de jongste weken hebben we nogmaals hoogdagen van risicoloos investeren en beleggen kunnen ervaren. De recente staatslening Philippe XVII bracht een recordbedrag van 388,5 miljard op.

Het ontbreekt België aan een gedifferentieerd aanbod van risicodragende financiering. De beurs van Brussel kende de jongste twee jaar nauwelijks nieuwe noteringen. Het aanbod aan « venture capital » is ontoereikend. Het ontbreken van pensioenfondsen, waarvan de reserves « gepoold » worden in een groter geheel, snijden onze ondernemingen af van noodzakelijk financieringskapitaal.

De oorzaken zijn multipel : fiscaal discriminatie tussen eigen en vreemd vermogensfinanciering, een gebrekkig institutioneel kader, zoals de niet-functionerende tweede markt voor groeibedrijven, de risico-aversie van vele spaarders, onvoldoende overheidsstimuli, en dergelijke.

Aanbod van risicodragend kapitaal is nochtans essentieel voor de economische groei en voor de werkgelegenheid, zoals een recente studie van de European Foundation of Enterpreneurial Research uitwees. Uit dit onderzoek naar de 500 snelst groeiende ondernemingen bleek dat het eigen vermogen, nodig om te groeien, voor 80 pct. werd gefinancierd door autofinanciering of door spaargeld van de oprichters.

Mijnheer de Eerste minister, u hebt in het BRTN-programma « De zevende dag » aangekondigd dat een regeringswerkgroep manieren uitzoekt om beleggingen meer te oriënteren naar risicodragende investeringen. Graag had ik van u vernomen wat de juiste opdracht is van deze regeringswerkgroep, en welke denkrichtingen of instrumenten worden onderzocht. Overweegt de Regering om het wetsvoorstel van gewezen senator en toekomstig beursvoorzitter Etienne Cooreman inzake de graad van autofinanciering van de ondernemingen, als beleidsmaatregel aan te houden ? Wanneer zal de werkgroep zijn werkzaamheden beëindigen en concrete initiatieven voorstellen, zoals trouwens ook in het sleutelplan en in het regeerakkoord werd aangegeven ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de Eerste minister.

De heer Dehaene, Eerste minister. ­ Mijnheer de Voorzitter, mijn uitspraken van vorige week zondag in « De Zevende Dag » kaderen in een iets ruimere context dan de vraag van senator Weyts.

Op dit ogenblik hebben we te kampen met een te lage groei. Dit is mede te wijten aan een te hoge spaarquota. Een hogere consumptie- en lagere spaarquota zouden wellicht beter zijn voor onze economie. Een andere oorzaak van de te lage groei is dat de spaarquota onvoldoende wordt aangewend voor produktieve investeringen.

Vanuit deze dubbele invalshoek bekijken wij in de Regering de situatie. De Regering heeft trouwens reeds maatregelen getroffen.

De eerste maatregel is het verlagen van de BTW voor de bouw, die als doel heeft het sparen te oriënteren naar het bouwen.

Een tweede maatregel is toegespitst op de KMO's. De bedoeling is om KMO's te financieren met eigen middelen en risicodragend kapitaal in plaats van met leningkapitaal. Dit is één van de maatregelen van de programmawet die nu in de Kamer wordt besproken.

Een derde maatregel heeft te maken met de Bevec-formule waarvan de Vlaamse Gemeenschap gebruik heeft gemaakt. Dit is ook een vorm om spaargeld te mobiliseren en te richten op investeren, met als doel de economie sterker te stimuleren. Als onderdeel van een meer globale benadering werd aan een werkgroep gevraagd om formules naar voor te brengen die door de Regering zouden kunnen worden overwogen om enerzijds op nog andere gebieden investeringen te stimuleren en anderzijds de spaargelden meer te oriënteren naar risicodragend kapitaal.

In dit verband werden reeds verschillende suggesties gedaan. Zo bracht de nieuwe voorzitter van de Beurscommissie vanochtend in een krant een aantal van zijn vroegere ideeën ter zake naar voren.

Al die suggesties zullen in de werkgroep worden bekeken. De werkgroep zal in de loop van de maand december verslag uitbrengen van haar werkzaamheden. De Regering zal dan nagaan welke bijkomende maatregelen er kunnen worden genomen. Hierbij zal de Regering uitgaan van de zorg om de economische groei te bevorderen door het verlagen van de spaarquote en door die spaarquote meer te oriënteren op investeringen en risicodragend kapitaal.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.