1-8

1-8

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 9 NOVEMBRE 1995

VERGADERING VAN DONDERDAG 9 NOVEMBER 1995

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW THIJS AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN ECONOMIE EN TELECOMMUNICATIE OVER « DE TEWERKSTELLINGSPROBLEMATIEK BIJ DE POST EN DE TE VERREGAANDE CENTRALISATIE »

QUESTION ORALE DE MME THIJS AU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SUR « LES PROBLÈMES D'EMPLOI À LA POSTE ET LA CENTRALISATION EXCESSIVE »

De Voorzitter. ­ Aan de orde is de mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie over « de tewerkstellingsproblematiek bij De Post en de te verregaande centralisatie ».

Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, bij De Post werd het plan tot herverdeling van de arbeid in maart 1995 van kracht. Het personeel kreeg de mogelijkheid om vervroegd op pensioen te gaan, loopbaanonderbreking te nemen of verlof zonder wedde. De oudere bedienden van het postpersoneel maakten en maken hiervan graag gebruik.

Gevolg hiervan is een enorme overbelasting van het aanwezige postpersoneel met alle gevolgen vandien, zoals dagelijks overwerk, dubbele diensten, geen kans op vakanties. Hierdoor wordt het ziekteverzuim steeds groter en blijft het personeel massaal afwezig. Daarnaast is het in Limburg traditie dat ieder statutair personeelslid zijn loopbaan in een andere provincie moet beginnen en na vele jaren pas in Limburg terecht kan komen. Iedereen weet dat wij als reconversieprovincie nood hebben aan werkgelegenheid.

Het tweede probleem houdt verband met de verregaande centralisatie van de sortering in vijf grote centra voor heel België. Het sorteercentrum Antwerpen in Berchem is verantwoordelijk voor de verwerking van de post uit Antwerpen en Limburg. Zelfs de briefwisseling uit Limburg voor Limburg moet naar Antwerpen. Van efficiëntie gesproken ! Het is van het grootste belang dat De Post ook in Limburg een imago van bereidwilligheid en klantvriendelijkheid heeft. Ik weet dat De Post een autonoom overheidsbedrijf is, maar de dienstverlening aan de bevolking staat ook in het beheerscontract.

Is het mogelijk dat de personeelsleden die afhaken of voor verminderde prestaties kiezen, onmiddellijk worden vervangen ?

Hoe kan het probleem worden opgelost om nodeloos tijdverlies, laattijdige aanvoer en nutteloos werk te verhinderen ?

Is het mogelijk om vervanging van de statutairen gelijktijdig te laten verlopen met de doorstroming naar openstaande betrekkingen in Limburg ?

De Voorzitter. ­ Het woord is aan Vice-Eerste minister Di Rupo.

De heer Di Rupo, Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie. ­ Mijnheer de Voorzitter, de Regering heeft voor De Post inderdaad een bedrijfsplan goedgekeurd, waardoor sommige personeelsleden part-time kunnen werken of hun loopbaan kunnen onderbreken. Volgens dit plan moeten de vervangers uitkeringsgerechtigde werklozen zijn. Voor de overplaatsing en werving van statutaire ambtenaren moet De Post zich houden aan haar statuten. De Post handelt echter naar best vermogen om die procedures zo snel mogelijk af te werken.

De organisatie van de postkantoren in Limburg gebeurt, zoals elders, op basis van de plaatselijke behoeften. De briefwisseling wordt aangevoerd vanuit de omgeving of vanuit het geïndustrialiseerde sorteercentrum te Antwerpen. Het netwerk van de vijf geïndustrialiseerde sorteercentra moet de kwaliteit van de diensten van De Post verbeteren. De provincie Limburg vormt op dit vlak geen uitzondering.

De Voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs voor een repliek.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, in het beheerscontract met De Post staat ook de klantvriendelijkheid opgenomen. Op het ogenblik gebeurt het echter geregeld dat poststukken drie of vier dagen onderweg zijn. In dat geval kan men toch niet meer van klantvriendelijkheid spreken. Ook wordt alle post van Limburg automatisch naar het sorteercentrum in Antwerpen gestuurd, ook al is die post bestemd voor Limburg. Dat is totaal zinloos.

De Voorzitter. ­ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.